Legislație

ORDIN Nr. 3796/ 8 martie 2023
privind componenţa Consiliului de etică şi management universitar
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 24 martie 2023

ORDIN Nr. 5585/ 12 noiembrie 2021
privind componenţa Consiliului de etică şi management universitar
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1101 din 18 noiembrie 2021

ORDIN Nr. 4657/ 01 iulie 2020
pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 5552/2017
privind componenţa Consiliului de etică şi management universitar
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI și CERCETĂRII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 591 din 06 iulie 2020

ORDIN Nr. 3871/ 09 septembrie 2019
pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 5552/2017
privind componenţa Consiliului de etică şi management universitar
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 307 din 19 aprilie 2019

ORDIN Nr. 5611/2018 din 29 noiembrie 2018
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.552/2017
privind componenţa Consiliului de etică şi management universitar
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1050 din 11 decembrie 2018

În baza prevederilor art. 217 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere vacantarea a două poziţii de membru în cadrul Consiliului de etică şi management universitar ca urmare a solicitărilor de încetare a acestei calităţi, ţinând seama de necesitatea ocupării poziţiilor vacante în Consiliul de etică şi management universitar şi luând în considerare propunerile de numire pentru aceste poziţii, formulate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior prin Adresa nr. 5.762/ARACIS din 23.10.2018 şi de către Ministerul Educaţiei Naţionale prin Nota nr. 516/DGIU din 14.11.2018, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

ART. I Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.552/2017 privind componenţa Consiliului de etică şi management universitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 975 din 8 decembrie 2017, se modifică după cum urmează:

 1. La articolul 1 punctul 2, litera b) va avea următorul cuprins: "b) conf. univ. dr. ing. Flavius Mihai Frigură-Iliaşa, Universitatea «Politehnica» din Timişoara;".
 2. La articolul 1 punctul 3, liniuţa va avea următorul cuprins: "- prof. univ. dr. Luca Iamandi, Universitatea «Danubius» din Galaţi;".
ART. II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei naţionale, Ecaterina Andronescu

Bucureşti, 29 noiembrie 2018. Nr. 5.611.

ORDIN Nr. 5552/ 29 noiembrie 2017
privind componenţa Consiliului de etică şi management universitar
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 975 din 8 decembrie 2017

În baza prevederilor art. 125 şi 217 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere propunerile de numire a reprezentanţilor în Consiliul de etică şi management universitar înaintate de către Consiliul Naţional al Rectorilor, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi de către federaţiile naţionale ale studenţilor, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

ART. 1 Se aprobă constituirea Consiliului de etică şi management universitar, având următoarea componenţă:

 1. reprezentanţi numiţi de către Consiliul Naţional al Rectorilor:
  • a) prof. univ. dr. Gavril Budău,Universitatea "Transilvania" din Braşov;
  • b) prof. univ. dr. Anca Meda Georgescu, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş;
  • c) prof. univ. dr. Bogdan Emanuel Ionescu, Universitatea "Politehnica" din Bucureşti;
 2. reprezentanţi numiţi de către Ministerul Educaţiei Naţionale:
  • a) prof. univ. dr. Andreea Simona Săseanu, Academia de Studii Economice din Bucureşti;
  • b) prof. univ. dr. Nicolae Muntean, Universitatea "Politehnica" din Timişoara;
  • c) prof. univ. dr. Gheorghe Iancu,Universitatea din Bucureşti;
 3. reprezentant numit de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior:
  • - prof. univ. dr. Ioan Ianoş, Universitatea din Bucureşti;
 4. reprezentant numit de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior:
  • - prof. univ. dr. Marcel Dîrja, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca;
 5. reprezentant numit de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice:
  • - conf. univ. dr. Ciprian Ion Preda, Universitatea de Vest din Timişoara;
 6. reprezentant numit de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare:
  • - conf. univ. dr. Adrian Ungureanu, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi;
 7. reprezentant numit de către federaţiile naţionale ale studenţilor:
  • - Ştefan Marius Deaconu, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România.
ART. 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.085/2016 privind constituirea Consiliului de etică şi management universitar şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică şi management universitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 22 decembrie 2016, cu modificările ulterioare. ART. 3 Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către Direcţia generală învăţământ universitar, respectiv de către persoanele numite în Consiliul de etică şi management universitar, conform prevederilor art. 1. ART. 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei naţionale, Liviu-Marian Pop

Bucureşti, 29 noiembrie 2017. Nr. 5.552.
 • Legea Educației Naționale nr. 1/2011
 • OMEN nr. 4657/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.552/2017 privind componența Consiliului de etică și management universitar
 • OMEN nr. 3871/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.552/2017 privind componența Consiliului de etică și management universitar
 • OMEN nr. 5611/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.552/2017 privind componența Consiliului de etică și management universitar
 • OMEN nr. 5552/2017 privind componența Consiliului de etică și management universitar
 • OMEN nr. 4783/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de etică și management universitar
 • OMEN nr. 3131/2018 privind includerea în planurile de învățământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, a cursurilor de etică și integritate academică
 • OG nr. 42/2015 privind dreptul absolvenților de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate și sancționarea instituțiilor de învățământ care școlarizează fără autorizare
 • HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat
 • OMEC nr. 4492/2005 privind promovarea eticii profesionale în universități