Organizare

În conformitate cu prevederile art. 125, alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterior, potrivit Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4783/2017, Consiliul de Etică şi Management Universitar este format din 11 membri:

 • - trei reprezentanţi numiţi de către Consiliul Naţional al Rectorilor;
 • - trei reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale, numiţi de ministru;
 • - un reprezentant numit de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior;
 • - un reprezentant numit de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior;
 • - un reprezentant numit de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice;
 • - un reprezentant numit de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
 • - un reprezentant al federaţiilor naţionale ale studenţilor.

Potrivit articolului 10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Etică şi Management Universitar, după dobândirea calităţii de membru CEMU, în prima şedinţă de lucru se aleg preşedintele şi vicepreşedintele şi se numeşte secretarul general. Preşedintele şi vicepreşedintele CEMU sunt aleşi prin vot deschis, cu majoritate de două treimi, de către membrii CEMU, pe baza propunerilor sau autopropunerilor făcute de oricare dintre aceștia. Secretarul general este numit de către preşedintele ales dintre membrii CEMU. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul general constituie Biroul Executiv al CEMU, care asumă activitatea operaţională între şedinţele de lucru CEMU. CEMU poate desemna un purtător de cuvânt, care poate fi preşedintele sau un alt membru.

Biroul Executiv


conf. univ. dr. Ciprian Ion Preda Președinte
Universitatea de Vest din Timişoara
prof. univ. dr. Flavius Antoniu Baias> Vicepreședinte
Universitatea din București
drd. Ştefan-Marius Deaconu
Secretar general și purtător de cuvânt
Universitatea din București și Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România
Membriprof. univ. dr. Gavril Budău
Membru
Universitatea „Transilvania" din Braşov
prof. univ. dr. Anca Meda Georgescu
Membru
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Târgu Mureș
conf. univ. dr. Cătălin Silviu Săraru
Membru
Academia de Studii Economice din București
prof. univ. dr. Gabriela Cârja
Membru
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
prof. univ. dr. Claudia Laurența Popescu Membru
Universitatea „Politehnica" din Bucureşti
prof. univ. dr. Daniela Cristina Ghițulică
Membru
Universitatea Politehnica București
prof. univ. dr. Adrian Miroiu
Membru
Școala Națională de Studii Politice și Administrative
prof. univ. dr. George Darie
Membru
Universitatea Politehnica București
Experti UEFISCDI

Vasilica Chiriță
Expert 1 AS
Birou Analiză Date Instituționale și Secretariate Consilii pentru Invățământul Superior
Marlena Rotar
Șef birou
Birou Analiză Date Instituționale și Secretariate Consilii pentru Invățământul Superior

ORDIN Nr. 4783/2017 din 30 august 2017
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului de etică şi management universitar
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 750 din 19 septembrie 2017

Capitolul 1. Biroul executiv al CEMU
Art. 1.
 • (1) Biroul executiv al CEMU este constituit din președinte, vicepreședinte și secretar general.
 • (2) Președintele CEMU are următoarele atribuții:
  • a) coordonează activitatea Consiliului şi ia măsuri pentru ca activitatea acestuia să se desfăşoare în mod corespunzător;
  • b) numeşte secretarul general;
  • c) repartizează sesizările primite;
  • d) conduce lucrările Consiliului şi ale Biroului său executiv;
  • e) stabileşte structura şi componenţa grupurilor de lucru permanente ale Consiliului;
  • f) ţine legătura cu conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale;
  • g) solicită membrilor Consiliului propuneri, măsuri pentru sprijinirea şi realizarea politicilor de etică şi integritate în universităţi, precum şi pentru punerea lor în aplicare;
  • h) prezintă raportul public, anual, privind etica universitară, precum şi alte rapoarte la cererea Ministerului Educaţiei Naţionale;
  • i) consultă sau angajează experţi în domeniul de referinţă al activităţii Consiliului;
  • j) convoacă şedinţele Consiliului, dacă acest fapt nu este realizat de ministrul educaţiei naţionale;
  • k) aprobă efectuarea deplasărilor necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţii Consiliului;
  • l) îndeplineşte şi alte sarcini stabilite prin art.11 din Ordinul nr.4783 din 30 august 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizarea şi funcţionare a Consiliului de etică şi management universitar, numit în continuare „Regulament”, de către Consiliu sau de Biroul executiv al Consiliului.
 • (3) Vice-președintele Consiliului CEMU are următoarele atribuții:
  • a) coordonează activitatea grupurilor de lucru permanente ale Consiliului;
  • b) înlocuieşte preşedintele, când acest fapt este necesar şi din dispoziţia acestuia;
  • c) soluţionează sesizările care îi sunt repartizate şi îndrumă, în acest scop, pe membrii Consiliului;
  • d) participă la şedinţele Biroului executiv al Consiliului;
  • e) verifică situaţiile de incompatibilităţi sau de conflicte de interese prevăzute de lege pentru membrii Consiliului şi pentru experţii consultaţi;
  • f) verifică respectarea regimului de confidenţialitate de către membrii Consiliului şi de către persoanele implicate în lucrările sale sau documentele produse;
  • g) îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de Consiliu, Biroul executiv sau de către preşedinte.
 • (4) Secretarul general al Consiliului CEMU are următoarele atribuții:
  • a) întocmeşte proiectul de buget al Consiliului;
  • b) coordonează secretariatul Consiliului şi al Biroului executiv;
  • c) urmăreşte modul de soluţionare la timp a sesizărilor primite spre rezolvare de către fiecare membru al Consiliului;
  • d) coordonează corespondenţa Consiliului şi a Biroului executiv cu alte autorităţi publice, universităţi, facultăţi sau alte instituţii de învăţământ sau de cercetare;
  • e) organizează şedinţele Consiliului sau ale Biroului executiv al Consiliului;
  • f) prezintă Biroului executiv al Consiliului un proiect de ordine de zi, pentru fiecare şedinţă a Consiliului sau a Biroului executiv, în parte;
  • g) propune soluţii pentru îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţii Consiliului şi a Biroului executiv al Consiliului;
  • h) soluţionează sesizările care îi sunt repartizate în calitatea sa de membru al Consiliului;
  • i) aprobă şi verifică modul în care se fac plăţile pentru participarea membrilor Consiliului şi ai Biroului executiv la şedinţele acestora;
  • j) coordonează conţinutul site-ului Consiliului, publică hotărârile şi le transmite Ministerului Educaţiei Naţionale;
  • k) propune Consiliului şi Biroului executiv calendarul şedinţelor acestora;
  • l) coordonează si verifică completarea la zi a Registrului special, prevăzut de art. 22 din Regulament;
  • m) coordonează activitatea de întocmire a proceselor-verbale de şedinţă a Consiliului, semnate de toţi membrii, şi ale Biroului executiv.
Capitolul 2. Planul anual de activitate al CEMU
Art. 2. Planul anual de activitate al CEMU include obiectivele, activitățile (inclusiv calendarul acestora) și resursele asociate acestora.
Art. 3. Planul anual de activitate este discutat și aprobat de plenul CEMU, la propunerea președintelui CEMU, până la data de 22 decembrie a anului precedent.
Art. 4. Planul anual de activitate al CEMU poate prevedea și sarcini precise pentru membrii CEMU nominalizați ca atare.

Capitolul 3. Constituirea grupurilor de lucru, temporare sau permanente
Art. 5. În cadrul CEMU se pot înființa grupuri de lucru, temporare sau permanente, care pot include membri ai CEMU și experți.
Art. 6. Procedura de înființare și funcționare a grupurilor de lucru este următoarea:
 • a) Stabilirea necesității înființării unui grup de lucru, a mandatului, a componenței și a perioadei de timp în care își desfășoară activitatea – prin decizie a președintelui CEMU, după consultarea membrilor CEMU.
 • b) Transmiterea deciziei către membrii grupului de lucru prin secretariatul tehnic.
 • c) Elaborarea raportului de analiză a sesizării de către grup la finalul activității și transmiterea acestuia în vederea discutării și validării.
 • d) Grupurile de lucru se pot reuni în ședințe separate, beneficiind în acest scop de sprijinul secretariatului tehnic al CEMU.
Capitolul 4. Convocarea, organizarea și desfășurarea ședințelor CEMU
Art. 7. Convocarea ședințelor CEMU
 • a) CEMU se întrunește în ședinţă ordinară, de regulă, cel puțin o dată la trei luni și în ședințe extraordinare când este necesar.
 • b) În cazuri excepţionale, şedinţele se pot desfăşura prin intermediul mijloacelor electronice, conferinţelor telefonice sau videoconferinţelor.
 • c) Ședințele se convoacă de către președintele CEMU sau de către ministrul educației naționale. Convocarea ședinței CEMU se comunică de către secretariatul tehnic din cadrul UEFISCDI, telefonic, prin email sau alte mijloace adecvate, cu cel puţin 5 zile înaintea şedințelor. În convocarea la şedință se vor preciza data, ora, locul desfăşurării și, după caz, se vor anexa materialele care urmează a fi dezbătute.
 • d) Ordinea de zi a ședințelor CEMU, incluzând propunerile membrilor acestuia, este formulată de secretarul general și aprobată de Biroul Executiv.
Capitolul 5. Platforma de comunicare a CEMU
Art. 8. Documentele CEMU vor fi publicate pe pagina de web www.cemu.ro
Art. 9. Comunicarea Biroului executiv și a secretariatului tehnic cu membrii CEMU se va realiza prin e-mail sau prin interfața pusă la dispoziție de UEFISCDI.

Capitolul 6. Remunerarea membrilor CEMU
Art. 10. Pentru participarea la ședințe sau reuniuni de lucru, membrii CEMU primesc, pentru fiecare ședință sau reuniune de lucru, o retribuție brută egală cu 1/20 din valoarea brută a salariului de bază, corespunzător coeficientului de ierarhizare maxim, al unui profesor universitar din instituții de învățământ superior finanțate din fonduri publice, conform legii.
Art. 11. Pentru activitatea desfășurată în cadrul CEMU plata se va face atât pentru participarea fizică la ședințe, cât și pentru participarea prin videoconferință pe baza listelor de prezență de la fiecare întâlnire, specificând modalitatea de participare a fiecărui membru.

Capitolul 7. Analiză solicitări/sesizări
Art. 12. Președintele CEMU nominalizează cel puțin 3 membri pentru a investiga aspectele sesizate în fiecare solicitare/sesizare primită. Secretariatul tehnic informează Ministerul Educației Naționale despre sesizările primite.
Art. 13. În cazul în care unul dintre membri se află în conflict de interese, președintele va desemna un alt membru pentru a finaliza analiza dosarului.
Art. 14. Membrii nominalizați elaborează un raport comun, pe care îl transmit secretariatului tehnic și îl prezintă în cadrul ședinței CEMU.
Art. 15. În cadrul ședinței CEMU se analizează raportul comun prevăzut la art. 16 și se redactează hotărârea CEMU.
Art. 16. Hotărârea CEMU se publică pe site-ul CEMU și se transmite de către secretariatul tehnic către Ministerul Educației Naționale.
Art. 17. Solicitările/Sesizările vor fi soluționate în maxim 3 luni de la data primirii acestora. Hotărârile CEMU vor fi semnate de președinte.
Art. 18. Pentru respectarea termenelor, se pot stabili ședințe extraordinare de către Biroul executiv CEMU.

Capitolul 8. Competențe
Art. 19.
 • Soluționarea sesizărilor formulate este de competența comisiilor de etică și deontologie profesională universitară constituite potrivit legii.
 • În cazul în care se formulează sesizări împotriva deciziilor luate de comisia din cadrul universității, competența aparține CEMU.
 • Comisia din cadrul universității își va spune punctul de vedere în termen de 30 zile de la data primirii sesizării de la CEMU.
 • În cazul în care comisia nu respectă termenul de 30 de zile, CEMU va proceda la soluționarea sesizării și va propune măsurile prevăzute de lege.
Capitolul 9. Dispoziții finale
Art. 20. Prezenta hotărâre se comunică tuturor universităților acreditate.
Art. 21. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării prin mesaj internet.