Documente elaborate

Nr. crt.DenumireData
1Hotărâre 1


Hotărâre nr. 1
din data de 18.01.2018

Preambul
Consiliul de Etică și Management Universitar (CEMU) este un organism consultativ la nivel național, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011.
Misiunea, rolul și atribuțiile, precum și organizarea și funcționarea CEMU sunt reglementate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4783/30.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Etică și Management Universitar. Componența CEMU este reglementată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5552/29.11.2017.
Capitolul 1. Biroul executiv al CEMU
Art. 1.
(1) Biroul executiv al CEMU este constituit din președinte, vicepreședinte și secretar general.
(2) Președintele CEMU are următoarele atribuții:
a) coordonează activitatea Consiliului şi ia măsuri pentru ca activitatea acestuia să se desfăşoare în mod corespunzător;
b) numeşte secretarul general;
c) repartizează sesizările primite;
d) conduce lucrările Consiliului şi ale Biroului său executiv;
e) stabileşte structura şi componenţa grupurilor de lucru permanente ale Consiliului;
f) ţine legătura cu conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale;
g) solicită membrilor Consiliului propuneri, măsuri pentru sprijinirea şi realizarea politicilor de etică şi integritate în universităţi, precum şi pentru punerea lor în aplicare;
h) prezintă raportul public, anual, privind etica universitară, precum şi alte rapoarte la cererea Ministerului Educaţiei Naţionale;
i) consultă sau angajează experţi în domeniul de referinţă al activităţii Consiliului;
j) convoacă şedinţele Consiliului, dacă acest fapt nu este realizat de ministrul educaţiei naţionale;
k) aprobă efectuarea deplasărilor necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţii Consiliului;
l) îndeplineşte şi alte sarcini stabilite prin art.11 din Ordinul nr.4783 din 30 august 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizarea şi funcţionare a Consiliului de etică şi management universitar, numit în continuare „Regulament”, de către Consiliu sau de Biroul executiv al Consiliului.
(3) Vice-președintele Consiliului CEMU are următoarele atribuții:
a) coordonează activitatea grupurilor de lucru permanente ale Consiliului;
b) înlocuieşte preşedintele, când acest fapt este necesar şi din dispoziţia acestuia;
c) soluţionează sesizările care îi sunt repartizate şi îndrumă, în acest scop, pe membrii Consiliului;
d) participă la şedinţele Biroului executiv al Consiliului;
e) verifică situaţiile de incompatibilităţi sau de conflicte de interese prevăzute de lege pentru membrii Consiliului şi pentru experţii consultaţi;
f) verifică respectarea regimului de confidenţialitate de către membrii Consiliului şi de către persoanele implicate în lucrările sale sau documentele produse;
g) îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de Consiliu, Biroul executiv sau de către preşedinte.
(4) Secretarul general al Consiliului CEMU are următoarele atribuții:
a) întocmeşte proiectul de buget al Consiliului;
b) coordonează secretariatul Consiliului şi al Biroului executiv;
c) urmăreşte modul de soluţionare la timp a sesizărilor primite spre rezolvare de către fiecare membru al Consiliului;
d) coordonează corespondenţa Consiliului şi a Biroului executiv cu alte autorităţi publice, universităţi, facultăţi sau alte instituţii de învăţământ sau de cercetare;
e) organizează şedinţele Consiliului sau ale Biroului executiv al Consiliului;
f) prezintă Biroului executiv al Consiliului un proiect de ordine de zi, pentru fiecare şedinţă a Consiliului sau a Biroului executiv, în parte;
g) propune soluţii pentru îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţii Consiliului şi a Biroului executiv al Consiliului;
h) soluţionează sesizările care îi sunt repartizate în calitatea sa de membru al Consiliului;
i) aprobă şi verifică modul în care se fac plăţile pentru participarea membrilor Consiliului şi ai Biroului executiv la şedinţele acestora;
j) coordonează conţinutul site-ului Consiliului, publică hotărârile şi le transmite Ministerului Educaţiei Naţionale;
k) propune Consiliului şi Biroului executiv calendarul şedinţelor acestora;
l) coordonează si verifică completarea la zi a Registrului special, prevăzut de art. 22 din Regulament;
m) coordonează activitatea de întocmire a proceselor-verbale de şedinţă a Consiliului, semnate de toţi membrii, şi ale Biroului executiv.
Capitolul 2. Planul anual de activitate al CEMU
Art. 2. Planul anual de activitate al CEMU include obiectivele, activitățile (inclusiv calendarul acestora) și resursele asociate acestora.
Art. 3. Planul anual de activitate este discutat și aprobat de plenul CEMU, la propunerea președintelui CEMU, până la data de 22 decembrie a anului precedent.
Art. 4. Planul anual de activitate al CEMU poate prevedea și sarcini precise pentru membrii CEMU nominalizați ca atare.

Capitolul 3. Constituirea grupurilor de lucru, temporare sau permanente
Art. 5. În cadrul CEMU se pot înființa grupuri de lucru, temporare sau permanente, care pot include membri ai CEMU și experți.
Art. 6. Procedura de înființare și funcționare a grupurilor de lucru este următoarea:
a) Stabilirea necesității înființării unui grup de lucru, a mandatului, a componenței și a perioadei de timp în care își desfășoară activitatea – prin decizie a președintelui CEMU, după consultarea membrilor CEMU.
b) Transmiterea deciziei către membrii grupului de lucru prin secretariatul tehnic.
c) Elaborarea raportului de analiză a sesizării de către grup la finalul activității și transmiterea acestuia în vederea discutării și validării.
d) Grupurile de lucru se pot reuni în ședințe separate, beneficiind în acest scop de sprijinul secretariatului tehnic al CEMU.
Capitolul 4. Convocarea, organizarea și desfășurarea ședințelor CEMU
Art. 7. Convocarea ședințelor CEMU
a) CEMU se întrunește în ședinţă ordinară, de regulă, cel puțin o dată la trei luni și în ședințe extraordinare când este necesar.
b) În cazuri excepţionale, şedinţele se pot desfăşura prin intermediul mijloacelor electronice, conferinţelor telefonice sau videoconferinţelor.
c) Ședințele se convoacă de către președintele CEMU sau de către ministrul educației naționale. Convocarea ședinței CEMU se comunică de către secretariatul tehnic din cadrul UEFISCDI, telefonic, prin email sau alte mijloace adecvate, cu cel puţin 5 zile înaintea şedințelor. În convocarea la şedință se vor preciza data, ora, locul desfăşurării și, după caz, se vor anexa materialele care urmează a fi dezbătute.
d) Ordinea de zi a ședințelor CEMU, incluzând propunerile membrilor acestuia, este formulată de secretarul general și aprobată de Biroul Executiv.
Capitolul 5. Platforma de comunicare a CEMU
Art. 8. Documentele CEMU vor fi publicate pe pagina de web www.cemu.ro
Art. 9. Comunicarea Biroului executiv și a secretariatului tehnic cu membrii CEMU se va realiza prin e-mail sau prin interfața pusă la dispoziție de UEFISCDI.
Capitolul 6. Remunerarea membrilor CEMU
Art. 10. Pentru participarea la ședințe sau reuniuni de lucru, membrii CEMU primesc, pentru fiecare ședință sau reuniune de lucru, o retribuție brută egală cu 1/20 din valoarea brută a salariului de bază, corespunzător coeficientului de ierarhizare maxim, al unui profesor universitar din instituții de învățământ superior finanțate din fonduri publice, conform legii.
Art. 11. Pentru activitatea desfășurată în cadrul CEMU plata se va face atât pentru participarea fizică la ședințe, cât și pentru participarea prin videoconferință pe baza listelor de prezență de la fiecare întâlnire, specificând modalitatea de participare a fiecărui membru.

Capitolul 7. Analiză solicitări/sesizări
Art. 12. Președintele CEMU nominalizează cel puțin 3 membri pentru a investiga aspectele sesizate în fiecare solicitare/sesizare primită. Secretariatul tehnic informează Ministerul Educației Naționale despre sesizările primite.
Art. 13. În cazul în care unul dintre membri se află în conflict de interese, președintele va desemna un alt membru pentru a finaliza analiza dosarului.
Art. 14. Membrii nominalizați elaborează un raport comun, pe care îl transmit secretariatului tehnic și îl prezintă în cadrul ședinței CEMU.
Art. 15. În cadrul ședinței CEMU se analizează raportul comun prevăzut la art. 16 și se redactează hotărârea CEMU.
Art. 16. Hotărârea CEMU se publică pe site-ul CEMU și se transmite de către secretariatul tehnic către Ministerul Educației Naționale.
Art. 17. Solicitările/Sesizările vor fi soluționate în maxim 3 luni de la data primirii acestora. Hotărârile CEMU vor fi semnate de președinte.
Art. 18. Pentru respectarea termenelor, se pot stabili ședințe extraordinare de către Biroul executiv CEMU.
Capitolul 8. Competențe
Art. 19.
(1) Soluționarea sesizărilor formulate este de competența comisiilor de etică și deontologie profesională universitară constituite potrivit legii.
(2) În cazul în care se formulează sesizări împotriva deciziilor luate de comisia din cadrul universității, competența aparține CEMU.
(3) Comisia din cadrul universității își va spune punctul de vedere în termen de 30 zile de la data primirii sesizării de la CEMU.
(4) În cazul în care comisia nu respectă termenul de 30 de zile, CEMU va proceda la soluționarea sesizării și va propune măsurile prevăzute de lege.
Capitolul 9. Dispoziții finale
Art. 20. Prezenta hotărâre se comunică tuturor universităților acreditate.
Art. 21. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării prin mesaj internet.


Președinte CEMU Secretar general CEMU
Prof. Univ. dr. Gheorghe Iancu Prof. univ. dr. Săseanu Andreea – Simona

2018-01-18
2Decizie 2 (numire grup lucru)2018-01-18
3Hotărâre 3


Hotărâre nr. 3/05.04.2018


În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU - 21/14.06.2017 a domnului Popescu Gabriel, în ședința din data de 5 aprilie 2018, în unanimitate (cu un număr de 11 voturi “pentru”).
Membrii CEMU au constatat următoarele:
În urma analizei sesizării și a punctului de vedere primit de la comisia de etică a Universității din Craiova, Consiliul CEMU constată că au fost respectate toate dispozițiile prevăzute de lege și de normele interne privind desfășurarea concursului pentru ocuparea postului didactic de profesor universitar și consideră ca sesizarea este neîntemeiată și ca urmare, se respinge.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
• Scrisoarea cu explicația situației la care face plângere cu nr. 17879/27.10.2015;
• Extras din Legea Educației Naționale referitor la CEMU;
• Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3879/2012 privind înființarea CEMU;
• Lista membrilor CEMU și Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice 3304/2015 privind constituierea Consiliului de Etică si Management Universitar;
• Punctul de vedere al comisiei de etică a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj – Napoca, înregistrat cu nr. CEMU - 29/05.03.2018


Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Gheorghe Iancu

2018-04-05
4Hotărâre 4


Hotărâre nr. 4/05.04.2018


În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a admite sesizarea înregistrată cu nr. CEMU -19/14.06.2017, a domnului Lesenciuc Adrian în ședința din data de 5 aprilie 2018, în unanimitate (cu un număr de 11 voturi “pentru”).
Membrii CEMU au constatat următoarele:
Viciu procedură – încălcarea de către IOSUD a art.9 și încălcarea de către comisia de susținere publică a art.11 din Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Știinţifice nr. 3121/2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare.
Comisia și-a depășit competențele oprind procesul de susținere a abilitării.
În concluzie nu s-au putut parcurge toate etapele concursului de abilitare.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
• Scrisoarea cu explicația situației la care face plângerea, înregistrată cu nr. CEMU - 19/14.06.2017;
• Fișa cu standardele minimale ale Comisiei CNATDCU de Informatică;
• Punctul de vedere al comisiei de etică a Universității Naționale de Apărare “Carol I” București înregistrat cu nr. CEMU - 35/13.03.2018.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Gheorghe Iancu

2018-04-05
5Hotărâre 5
Hotărâre nr. 5/05.04.2018
În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU 31/01.08.2017 a domnului Virgil Marc, în ședința din data de 5 aprilie 2018, în unanimitate (cu un număr de 11 voturi “pentru”).
Membrii CEMU au constatat următoarele:
În urma analizei sesizării și a punctului de vedere primit de la comisia de etică a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj – Napoca, Consiliul CEMU a respins sesizarea.
Potrivit prevederilor art.207 alin.(21) din Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, aşa cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49/2014, funcţiile de conducere, printre care şi cea de prorector, reprezintă funcţii a căror desfăşurare nu presupune prerogativa de putere publică.
În acest context, potrivit prevederilor art.2 alin.(1) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, funcţia publică, pentru a fi compatibilă sau nu cu o altă funcţie, reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţile, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia centrală, administraţia publică locală şi autorităţile administrative autonome.
În speţa de faţă era necesar ca funcţia de prorector să presupună realizarea de prerogative de putere publică şi nu numai una singură, cea de deputat, în care poporul l-a ales.
Ca urmare, în prezent, calitatea de deputat este compatibilă, legal şi ca urmare şi moral, cu cea de prorector, persoana în cauză putând ocupa cele două funcţii.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
• Adresa cu memoriul domnului Virgil Marc înregistrata cu nr. CEMU - 31/01.08.2017
• Punctul de vedere al comisiei de etică a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj – Napoca înregistrat nr. CEMU - 28/01.03.2018.Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Gheorghe Iancu

2018-04-05
6Hotărâre 6


Hotărâre nr. 6/05.04.2018


În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a admite sesizarea înregistrată cu nr. CEMU - 32/09.08.2017, a domnului Dumitriu Ilie Eusebiu în ședința din data de 5 aprilie 2018, în unanimitate (cu un număr de 11 voturi “pentru”).
Membrii CEMU au constatat următoarele:
Cererile Domnului Dimitriu Ilie Eusebiu referitoare la situația școlară au fost soluționate favorabil în data de 09.09.2017, respectiv în data de 11.09. 2017 de către Universitatea Apolonia din Iași;
În conformitate cu art.142(8) din Legea nr.1/2011, revizuită, „Instituțiile de învățământ superior au obligația să restituie, în cel mult două zile lucrătoare de la depunerea cererii și necondiționat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaților declarați respinși sau a celor care renunță la locul obținut prin admitere, după afișarea rezultatelor finale”.
Universitatea Apolonia din Iași va respecta întocmai prevederile legale pentru evitarea în viitor a unor situații similare;
Documentele care au stat la baza hotărârii:
• Sesizarea înregistrată cu nr. CEMU – 32/ 09.08.2017;
• Adresa nr. CEMU – 16/14.02.2018 prin care s-a solicitat punctul de vedere al universității;
• Punctul de vedere al Universității Apolonia din Iași, înregistrat cu nr. CEMU – 49/ 30.03.2018, însoțit de anexe.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Gheorghe Iancu

2018-04-05
7Hotărâre 72018-04-05
8Hotărâre 8


Hotărâre nr. 8/05.04.2018


În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU - 22/14.06.2017 a domnului Oleg Garaz, în ședința din data de 5 aprilie 2018, în unanimitate (cu un număr de 11 voturi “pentru”).
Membrii CEMU au constatat următoarele:
În urma analizei sesizării și a punctului de vedere primit de la comisia de etică a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Consiliul CEMU constată stingerea litigiului cu acordul ambelor părți în condiții amiabile și respinge sesizarea.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
• Memoriu nr înregistrare nr. CEMU - 15408/20.02.2017;
• Contract asistență juridică din data de 23.05.2016;
• Împuternicire avocațială nr. 789106/2016;
• Notă concluzivă a reclamantului din data de 10 febr 2017;
• Precizările reclamantului;
• Declarație către comisia de etică a Academiei de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj Napoca nr. 1452/11.07.2016;
• Adresă către Comisia de Etică a Academiei de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj Napoca nr. 1231/17.06.2016;
• Adresă către Comisia de Etică a Academiei de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj Napoca nr. 1042/23.05.2016; Scrisoare medicală;
• Adresă către Comisia de Etică a Academiei de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj nr. 903/04.05.2016; Documente cu concluzii ale reclamantului;
• Adresă către Comisia de Etică a Academiei de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj Napoca din data de 20.04.2016;
• Adresă către Comisia de Etică a Academiei de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj Napoca nr 777/19.04.2016;
• Adresă către Comisia de Etică a Academiei de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj Napoca cu nr. 642/04.04.2016;
• Adresă către domnul rector al Academiei de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj Napoca nr. 432/08.02.2016; Documente conversații email;
• Răspuns Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj Napoca către reclamant nr. 450/10.03.2016;
• Adresă către Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj Napoca nr. 264/16.02.2016;
• Curiculum Vitae reclamant;
• Punct de vedere al Academiei de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca nr. 32/12/03.2018


Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Gheorghe Iancu

2018-04-05
9Hotărâre 9


Hotărâre nr. 9/05.04.2018


În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizările înregistrate cu nr. CEMU - 9/14.06.2017 12/14.06.2017 17/14.06.2017, a doamnei Vătuiu Teodora, în ședința din data de 19.07.2018, cu un nr de 9 voturi pentru si nr. de 0 voturi împotrivă
Membrii CEMU au constatat următoarele:
În urma studierii materialelor de la dosarul cauzei, a actelor normative (documentele trimise de către Universitatea Aurel Vlaicu din Arad), cu privire la presupusa fapta de plagiat a unui proiect/lucrare intitulat: „Managementul strategic al administraţiei publice şi al proiectelor europene” relevant este punctul de vedere al comisiei de etică validat de către Biroul Senatului Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad privitor la cele două lucrări. Lucrarea intitulată „Studiu privind strategia Instituţiei Prefectului Gorj în domeniul calităţii este o lucrare colectivă ce cuprinde texte oficiale de natură administrativă, politică, legislativă, interpretarea acestora nereprezentând o lucrare originală de creaţie intelectuală, conform prevederilor art.8 din Legea nr.8/1996 nu există protecţia dreptului de autor.
Dl.profesor univ.dr.Liviu Vasile Andrei a obţinut titlul de profesor universitar prin Ordinul Ministrului Educaţiei în baza unor studii şi lucrări publicate în domeniul Cercetare, Educaţie fizică şi Sport; lucrarea contestată nu este relevantă în acest domeniu.
În ceea ce priveşte lucrarea „Managementul strategic al administraţiei publice şi al proiectelor europene”, concluzia unor profesori ce au efectuat expertize în specialitatea dreptului de autor (conform Deciziei nr.8/2011 ICCI) este că lucrarea nu este o lucrare fundamentată cu idei noi în domeniul analizat şi nu poate fi considerată un plagiat.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
- Sesizarile înregistrate la CEMU
- Raportul si Hotararea CNECSDTI referitoare la similitudinile intre proiectul doamnei Vatuiu si cel al domnului Andrei Liviu Vasile din martie 2012
- Scrisoarea domnului Vasile Liviu Andrei catre Universitatea Aurel Vlaicu din octombrie 2011 (doamnei Rector si Comisiei de etica)
- Documente site Curtea de apel Timisoara 2012 - 2013;
- Adresa MECTS de informare a domnului Vasile Liviu Andrei privind inaintarea deciziilor CNECSDTI catre CEMU din 23.04.2012
- Punctul de vedere al Comisiei de Etica a Universității “Aurel Vlaicu” din Arad înregistrat la CEMU cu nr. 46/26.03.2018

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2018-04-05
10Hotărâre 10


Hotărâre nr. 10/05.04.2018


În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU -1/12.01.2018, a domnului Dumitrache Constantin Luois, în ședința din data de 5 aprilie 2018, în unanimitate (cu un număr de 11 voturi “pentru”).
Membrii CEMU au constatat următoarele:
Analizând sesizarea şi documentele depuse de domnul Dumitrache Constantin Luois, comisia propune respingerea sesizării acestuia şi menţinerea hotărârii Senatului Universităţii Maritime din Constanța cu nr. D1/16.11.2017, neconstatându-se încălcarea prevederilor Regulamentului de Funcţionare al Comisiei de Etică a universităţii.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
• Sesizarea înregistrată cu nr. CEMU - 01/12.01.2018;
• Hotararea D.1. din 16 noiembrie 2017 emisă de Senatul Universității Maritime din Constanța;
• Regulamentul de functionare a Comisiei de Etică
• Hotărârea O.2. din 22 septembrie 2016 a Consiliului de Administrație;
• Decizia 407/19.09.2016 a rectorului Universității Maritime din Constanța de suspendare a contractului domnului Dumitrache Constantin Luois;
• Decizia rectorului de încetare a suspendării contractului domnului Dumitrache Constantin Luois nr. 86/03.04.2017
• Adresa Comsiei de Etică a Senatului Universității Maritime din Constanța, în atenția domnului Dumitrache Constantin Luois nr. 4021/25.07.2017;
• Raportul anual al rectorului Universității Maritime din Constanța, nr. 1736/30.03.2017;
• Adresa domnului Dumitrache Constantin Luois în atentia Comsiei de Etică a Universității Maritime din Constanța, nr. 4138/28.07.2017;
• Adresa domnului Dumitrache Constantin Luois în atenția Comsiei de Etică Universității Maritime din Constanța, nr. 7480/27.11.2017;
• Răspunsul Senatului universității la adresa 7480/27.11.2017, nr. 159/27.12.2017;
• Adresa domnului Dumitrache Constantin, nr. 8231/29.12.2017, prin care contestă răspunsul primit de la Senatul universității cu nr. 159/27.12.2017;
• Raportul final al Comisiei de Etică a Senatului Universității Maritime, nr. 5419/28.09.2017.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Gheorghe Iancu

2018-04-05
11Decizie 11 (numire grup lucru)2018-04-05
12Hotărâre 12


Hotărâre nr. 12 din 19.07.2018


În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizările înregistrate cu nr. CEMU - 9/14.06.2017 12/14.06.2017 17/14.06.2017, a doamnei Vătuiu Teodora, în ședința din data de 19.07.2018, cu un nr de 9 voturi pentru si nr. de 0 voturi împotrivă
Membrii CEMU au constatat următoarele:
În urma studierii materialelor de la dosarul cauzei, a actelor normative (documentele trimise de către Universitatea Aurel Vlaicu din Arad), cu privire la presupusa fapta de plagiat a unui proiect/lucrare intitulat: „Managementul strategic al administraţiei publice şi al proiectelor europene” relevant este punctul de vedere al comisiei de etică validat de către Biroul Senatului Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad privitor la cele două lucrări. Lucrarea intitulată „Studiu privind strategia Instituţiei Prefectului Gorj în domeniul calităţii este o lucrare colectivă ce cuprinde texte oficiale de natură administrativă, politică, legislativă, interpretarea acestora nereprezentând o lucrare originală de creaţie intelectuală, conform prevederilor art.8 din Legea nr.8/1996 nu există protecţia dreptului de autor.
Dl.profesor univ.dr.Liviu Vasile Andrei a obţinut titlul de profesor universitar prin Ordinul Ministrului Educaţiei în baza unor studii şi lucrări publicate în domeniul Cercetare, Educaţie fizică şi Sport; lucrarea contestată nu este relevantă în acest domeniu.
În ceea ce priveşte lucrarea „Managementul strategic al administraţiei publice şi al proiectelor europene”, concluzia unor profesori ce au efectuat expertize în specialitatea dreptului de autor (conform Deciziei nr.8/2011 ICCI) este că lucrarea nu este o lucrare fundamentată cu idei noi în domeniul analizat şi nu poate fi considerată un plagiat.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
- Sesizarile înregistrate la CEMU
- Raportul si Hotararea CNECSDTI referitoare la similitudinile intre proiectul doamnei Vatuiu si cel al domnului Andrei Liviu Vasile din martie 2012
- Scrisoarea domnului Vasile Liviu Andrei catre Universitatea Aurel Vlaicu din octombrie 2011 (doamnei Rector si Comisiei de etica)
- Documente site Curtea de apel Timisoara 2012 - 2013;
- Adresa MECTS de informare a domnului Vasile Liviu Andrei privind inaintarea deciziilor CNECSDTI catre CEMU din 23.04.2012
- Punctul de vedere al Comisiei de Etica a Universității “Aurel Vlaicu” din Arad înregistrat la CEMU cu nr. 46/26.03.2018

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2018-07-19
13Hotărâre 13


Hotărâre nr. 13 din 19.07.2018


În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU – 34/05.10.2017, a doamnei Hernea Cornelia, în ședința din data de 19.07.2018, cu un număr de 9 voturi “pentru” si nr. de 0 voturi împotrivă.

Membrii CEMU au constatat următoarele:
• Referitor la Întocmirea normei didactice a Dnei Conf. dr. Hernea Cornelia – anul universitar 2017/2018
În urma analizei documentelor suport, a analizei punctului de vedere formulat de USAMVBT, a analizei documentelor suplimentare furnizate de USAMVBT, Comisia a constatat că întocmirea și aprobarea statelor de funcții pentru anul universitar 2017/2018 - Departamentul Silvicultura, Facultatea Horticultură şi Silvicultură, s-a făcut cu respectarea dispozițiilor art. 286 din Legea educației naționale nr. 1/2011, și a dispozițiilor art. 2 Elaborarea statelor de funcțiuni din Procedura USAMVBT privind elaborarea și ținerea sub control a documentelor – Anexa nr. 6 Elaborarea documentelor de administrare a procesului didactic. Comisia propune respingerea sesizării.

• Referitor la Concursul pentru acordarea gradației de merit a cadrelor didactice de predare din USAMVBT
Referitor la aceste aspecte, la CEMU nu este înregistrată sesizarea invocată de către petentă, deci Comisia nu se poate pronunța, contestația nu a fost depusă în termen la Comisia de contestații a facultății

• Referitor la Hotărârea Consiliului de administrație al USAMVBT privind înlocuirea Dnei Conf. dr. Hernea Cornelia cu dl. Conf. dr. Fora George Ciprian în programul COST FP1403 NNEXT.
În urma analizei documentelor suport, a analizei punctului de vedere formulat de USAMVBT, a analizei documentelor suplimentare disponibile la adresele web menționate mai sus, Comisia a constatat că problema sesizată nu se susține prin probele prezentate de către petentă. Comisia propune respingerea sesizării.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI - CEMU cu nr. 34/05.10.2017, însoțită de documentele suport
2. Punctul de vedere al USAMVBT înregistrat la CEMU cu nr. 31/09.03.2018
3. Documente suplimentare disponibile on-line
4. Procedura privind elaborarea și ținerea sub control a documentelor – Anexa nr. 6 Elaborarea documentelor de administrare a procesului didactic
5. Hotărârea Senatului nr. 4911/10.07.2017 privind mărimea formațiilor de studiu și a normelor didactice.


Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2018-07-19
14Hotărâre 14


Hotărâre nr. 14 din 19.07.2018

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU – 18/14.06.2017, a doamnei Mîrza Ionelia Veronica, în ședința din data de 19.07.2018, cu un număr de 9 voturi “pentru” si nr. de 0 voturi împotrivă.

Membrii CEMU au constatat următoarele:
1.Din adresa nr. 93/16 mai 2018, primită de la Cabinetul Rectorului Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, rezultă că sesizarea doamnei Mîrza Ionelia Veronica a fost analizată de către Comisia de Etică a universităţii, iar faptele menţionate săvârșite de cadrul didactic, au fost sancţionate prin Hotărârea nr.1 din 22 mai 2015. În data de 04.06.2015, persoana sancţionată a depus o contestaţie la Hotărârea nr.1/22.05.2015 a Comisiei de Etică, contestaţie analizată de Comisia de Contestaţii (numită prin Hotărârea nr.69/2015 a Senatului), care a menţinut pedeapsa propusă pentru cadrul didactic. Sancţiunea aplicată a rămas definitivă prin faptul că nu a fost contestată de niciuna dintre părţi.
2. Potrivit aceleiaşi adrese nr.93/16 mai 2018, doamna Mîrza Ionelia Veronica a transmis adresa din 08.05.2015 în perioada în care Comisia de Etică a universităţii analiza cazul petentei.
Faţă de cele de mai sus, respingem sesizarea primită, deoarece aceasta nu mai are obiect, întrucât, la data înregistrării ei la UEFISCDI (14.06.2017), sesizarea era deja soluţionată de către Comisia de Etică a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Adresa către CEMU şi DGIS transmise prin email în 08.05.2015 şi înregistrate la UEFISCDI cu nr.18 din 14.06.2017
2. Punctul de vedere al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, înregistrat la CEMU cu nr. 93/16.05.2018.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2018-07-19
15Hotărâre 15


Hotărâre nr. 15 din 19.07.2018

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU – 29/30.06.2017, a Grupului de Inițiativă Civică Salvați Stațiunea Popăuți, în ședința din data de 19.07.2018, cu un număr de 9 voturi “pentru” si nr. de 0 voturi împotrivă.

Membrii CEMU au constatat următoarele:
1. Sesizarea a fost analizată în cadrul Comisiei de Etică și Deontologie Universitară a Universității de Științe Agricole și Silvice Ion Ionescu de la Brad, Iași.
2. Comisia de Etică și Deontologie Universitară a Universității de Științe Agricole și Silvice Ion Ionescu de la Brad, Iași, a identificat o serie de neglijențe sau erori în utilizarea unor resurse bibliografice în lucrările incriminate, motiv pentru care aplică sancțiunea Avertisment doctorandului Nechifor Ionică ṣi anulează referatele de doctorat acuzate de plagiat, cu obligativitatea refacerii acestora
3. Rapoartele de evaluare antiplagiat ataṣate punctului de vedere al Universității de Științe Agricole și Silvice Ion Ionescu de la Brad, Iași, cu nr. 2963/12.03.2018, relevă faptul că materialele elaborate ulterior de doctorand, inclusiv teza sa de doctorat corespund din acest punct de vedere.
Concluzii:
1. CEMU consideră că decizia Comisiei de Etică Deontologie Universitară a Universității de Științe Agricole și Silvice Ion Ionescu de la Brad, Iași a fost corectă și proporțională cu abaterea comisă.
2. Respinge ca fiind neîntemeiată Sesizarea Grupului de Inițiativă Civică Salvați Stațiunea Popăuți, înregistrată la UEFISCDI - CEMU cu nr. 29/30.06.2017.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea Grupului de Inițiativă Civică Salvați Stațiunea Popăuți, înregistrată la UEFISCDI - CEMU cu nr. 29/30.06.2017;
2. Punctul de vedere al Comisiei de Etică și Deontologie Universitară a Universității de Științe Agricole și Silvice Ion Ionescu de la Brad, Iași, nr. 2963/12.03.2018, înregistrată la UEFISCDI - CEMU cu nr. 37/14.03.2018;
3. Acord de parteneriat între Universitatea de Științe Agricole și Silvice Ion Ionescu de la Brad, Iași și Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Păpăuți, Botoșani;
4. Rapoarte ale Sistemului antiplagiat – Sistemantiplagiat.ro pentru lucrarea Cercetări privind ameliorarea genetică a rasei Karakul de Botoșani; Studii privind creșterea oilor pentru producția de pielicele în țara noastră din 29.06.2017 și Cercetări privind ameliorarea genetică a rasei Karakul de Botoșani din 17.10.2017.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2018-07-19
16Hotărâre 16


Hotărâre nr. 16 din 04.10.2018

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizările înregistrate cu nr. CEMU – 4/14.06.2017, nr. CEMU – 5/14.06.2017, nr. CEMU – 6/14.06.2017, nr. CEMU – 7/14.06.2017, nr. CEMU – 10/14.06.2017, nr. CEMU – 11/14.06.2017, nr. CEMU – 13/14.06.2017, nr. CEMU – 15/14.06.2017 ale doamnei Vasilache Violeta, în ședința din data de 04.10.2018, cu un număr de 7 voturi “pentru” si nr. de 0 voturi împotrivă.

Membrii CEMU au constatat următoarele:
1. Toate sesizările au fost deja analizate si soluționate de către organismele competente, conform procedurilor și legilor în vigoare, atât pe cale administrativă (Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava, Corpul de control al Ministerului Educației Naționale), cât și pe cale juridică (Judecătorie, Tribunal, DNA, Curte de apel), cu soluții definitive in defavoarea reclamantei;
2.Contestarea rezultatului concursului de conferențiar desfășurat in 22.02.2013, invocând neîndeplinirea de către contracandidat a standardului minimal nr. 2.4 din Anexa nr. 14 a Ordinul MECTS nr. 6.560/2012 (Grant/proiect câștigat prin competiție inclusiv proiect de cercetare consultanță, în valoare de minim 10.000 euro echivalent) este apreciată ca neîntemeiată. Documentul din data de 01.03.2013 emis de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) - Comisia de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale - la solicitarea Consiliul Științific al Universității "Stefan cel Mare" din Suceava, prin intermediul Dlui Prof. dr. ing. Valentin Popa, rector al Universității, despre care petenta a apreciat că ar conține date ce nu corespund realității, a fost reconfirmat de către CNATDCU prin înscrisuri oficiale ca reprezentând punctul de vedere oficial al acestei instituții, de altfel producând efecte similare si în alte universități.
Concluzii:
1. În urma analizei documentelor suport, a analizei punctului de vedere formulat de Comisia de etică a Universității "Stefan cel Mare" din Suceava, a audierii Dnei Lector dr. Violeta Vasilache, Comisia propune respingerea tuturor sesizărilor, acestea fiind apreciate ca lipsite de temei și recomandă petentei de a nu mai blama instituția la care lucrează si colegii, respectând principiile de etica universitara.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea nr. 2785/22.11.2013, cu revenire nr. 618/31.01.2014, însoțite de documentele suport, având ca obiect o plângere împotriva Universității "Stefan cel Mare" din Suceava privind organizarea si desfășurarea concursului de conferențiar din 22.02.2013
2. Sesizarea nr. 20/06.01.2014, însoțită de documentele suport, având ca obiect acuzații de plagiat si/sau furt intelectual realizate de Dl Prof. dr. ing. Gheorghe Gutt si Dna Prof. dr. ing. Sonia Amariei (fosta Gutt).
3. Sesizările nr. 176/20.01.2014, cu revenire nr. 2783/09.07.2014, respectiv nr. 4035/02.12.2014, însoțite de documentele suport, având ca obiect o plângere împotriva Dlui Prof. dr. ing. Valentin Popa, Rector al Universității "Stefan cel Mare" din Suceava, care ar fi săvârșit o serie de ilegalități (fals in acte publice, uz de fals, trafic de influenta, abuz de putere) in organizarea concursului de conferențiar desfășurat in 22.02.2013
4. Sesizarea nr. 1529/14.04.2014, cu revenire nr. 2942/04.08.2014, însoțite de documentele suport, prin care se contestă concluziile si propunerile de sancțiuni menționate in Raportul Comisiei de Etica si Universitara a Universității "Stefan cel Mare" din Suceava formulate la adresa Dnei Vasilache Violeta
5. Memoriul Dlui Prof. dr. ing. Gheorghe Gutt înregistrat la CEMU cu nr. 40/21.03.2018, însoțit de documentele suport
6. Punctul de vedere al Comisiei de etică a Universității "Stefan cel Mare" din Suceava înregistrat la CEMU cu nr. 38/19.03.2018, însoțit de documentele suport

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2018-10-04
17Decizie 17 (numire grup lucru)2018-10-04
18Hotărâre 18


Hotărâre nr. 18/15.11.2018

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a aproba în parte sesizarea înregistrată cu nr. CEMU - 24/14.06.2017 formulată de Liga Studenților din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (LS Iași), în ședința din data de 15.11.2018, în unanimitate.
Membrii CEMU au constatat următoarele:
Referitor la sesizarea potrivit căreia Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) este lipsită de transparență:
1. LS Iași a atras atenția conducerii UAIC că instituția de învățământ superior nu respectă prevederile art. 205 alin. 14 din LEN, conform căruia „în vederea asigurării transparenței, universitatea de stat publică periodic balanța de venituri și cheltuieli pentru fiecare cămin studențesc”, în sensul în care conducerea universității „nu a publicat pe parcursul acestui an universitar (2014/2015 – n.a.) balanțele de venituri și cheltuieli de la fiecare cămin”, deși LS Iași a depus șapte adrese de adrese succesive la registratura UAIC .
2. În contextul în care Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași nu a răspuns în termenul legal de 30 de zile, petenta a acționat UAIC în instanță, existând un dosar pentru fiecare adresă depusă . Acestea se aflau pe rol la Tribunalul Iași în momentul în care a fost depusă adresa LS Iași către CEMU.
3. Răspunsul UAIC la sesizarea depusă de LS Iași, primit la 26.03.2018, arată faptul că:
a. Cererea nr. 20.567/12.12.2014 prin care LS Iași solicita balanța desfășurată de venituri și cheltuieli pentru fiecare cămin din campusurile UAIC, pentru anii universitari 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 și pentru lunile septembrie-noiembrie 2014, a fost judecat de Tribunalul Iași în Dosarul nr. 620/99/2015, respectiv, în rejudecare, în Dosarul nr. 620/99/2015* al Curții de Apel Iași, aceasta din urmă pronunțându-se definitiv prin Sentința civilă nr. 1089/2016 din data de 14.11.2016, unde instanța decide „să admită în parte acțiunea formulată de către Asociația Liga Studenților din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași”, respectiv „obligă pârâta să-i comunice reclamante în termen de 30 de zile informațiile publice solicitate”, hotărâre respectată de UAIC prin adresa nr. 1043/26.01/2017
b. Cererea nr. 20.570/12.12.2014 prin care LS Iași „solicită procesele verbale cu fișa de prezență, precum și consemnarea voturilor din ședințele Senatului UAIC din 25.09.2014 și 30.10.2014”, care a fost judecată de Tribunalul Iași în Dosarul nr. 617/99/2015, și în care în calea de atac, Curtea de Apel Iași s-a pronunțat prin Sentința civilă nr. 1042/2015 din data de 05.10.2015, respingând ca tardivă plângerea formulată de LS Iași. Reținem însă faptul că „ulterior, odată cu întâmpinarea formulată în prezenta cauză, pârâta a comunicat reclamantei convocările pentru cele două ședințe, ordinea de zi și extras din procesul verbal al ședinței [Senatului UAIC – n.a.] din 25.09.2014”, ceea ce practic lăsase fără obiect procesul în cauză, în contextul în care aceasta fusese și solicitarea LS Iași.
c. Cererea nr. 20.529/12.12.2014 prin care LS Iași „solicită numărul de studenți din fiecare facultate, în funcție de județul și mediul de proveniență (urban/rural) pentru anul universitar în curs (2014-2015)”, a făcut obiectul litigiului înregistrat la Tribunalul Iași în Dosarul nr. 618/99/2015, recursul LS Iași fiind admis de Curtea de Apel Iași, sentința inițială a Tribunalului Iași fiind casată, după care același Tribunal a respins cererea formată de LS Iași în contextul în care se menționează că „reclamanta are calea studierii fondului documentaristic al Universității „Alexandru Ioan Cuza din Iași”, întrucât acestea erau publice pe pagina de internet a pârâtei, respectiv „aceste date nu privesc activitățile pârâtei și nici nu rezultă din activitățile acesteia, pârâta neavând obligația legală de a realiza statistici ale studenților în raport de asemenea criterii și nici nu derulează activitatea de învățământ universitar în funcție de județul sau mediul de proveniență al studenților”.
d. Cererea nr. 20.568/12.12.2014 prin care LS Iași „solicită o situație a cazurilor de plagiat atât în rândul cadrelor didactice/cercetătorilor cât și în rândul studenților/doctoranzilor, în perioada 2006-2014”, a făcut obiectul litigiului înregistrat la Tribunalul Iași în Dosarul nr. 616/99/2015, Curtea de Apel Iași, prin Sentința Civilă nr. 483/2016 din data de 09.05.2016, admițând acțiunea formulată de liga studențească.
e. Cererea nr. 20.566/12.12.2014 prin care LS Iași „solicită balanțe desfășurate de venituri și cheltuieli realizate de către Cantina Restaurant Gaudeamus, pentru anii universitari 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 și pentru perioada octombrie-noiembrie 2014”, care a făcut obiectul litigiului înregistrat la Tribunalul Iași în Dosarul nr. 621/99/2015, rejudecat în Dosarul nr. 621/99/2015*, în care Curtea de Apel Iași s-a pronunțat definitiv prin Sentința civilă nr. 159/2018 din data de 23.01.2018, menținând Hotărârea Tribunalului Iași nr. 626/2017 din data de 28.04.2017, care a admis acțiunea formulată de către ligă.
f. Cererea nr. 20.102/08.12.2014 prin care LS Iași „solicită balanțe desfășurate de venituri și cheltuieli realizate de către Cantina Titu Maiorescu, pentru anii universitari 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 și pentru perioada octombrie-noiembrie 2014” a făcut obiectul litigiului înregistrat la Tribunalul Iași, în Dosarul nr. 622/99/2015, Curtea de Apel Iași pronunțându-se prin Sentința civilă nr. 174/2016 în sensul respingerii acțiunii formulate de către LS Iași, ca tardiv introdusă
g. Cererea nr. 20.571/12.12.2014 prin care LS Iași „solicită componența nominală a Biroului Executiv al Consiliului de Administrație” a făcut obiectul litigiului înregistrat la Tribunalul Iași,, în Dosarul nr. 623.99/2015. Ulterior, Curtea de Apel Iași s-a pronunțat definitiv prin Sentința civilă nr. 413/2016 din data de 11.05.2016, în sensul în care a admis acțiunea formulată de către organizația studențească.
4. În adresa înaintată către CEMU, LS Iași arată că raționamentul solicitării acestor informații a pornit de la faptul că Biroul Executiv al Consiliului de Administrație (BECA) al UAIC a emis o hotărâre prin care „erau majorare tarifele de cazare, decizie luată fără dezbatere publică în universitate, dar „în urma strângerii unui număr de 1700 de semnături din partea studenților pentru reducerea tarifelor de cazare și a unei greve japoneze și a unui protest, s-a revenit la tarifele de cazare din anul universitar 2013-2014, pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2015, justificându-se că mărirea de tarif nu avea fundament”.
5. Indiferent care a fost motivația BECA UAIC în vederea creșterii tarifelor de cazare, au fost încălcate cel puțin prevederile art. 202 alin.1, lit e), respectiv art. 205 alin. (14) și (15) din Legea educației naționale nr. 1/2011, în acest sens, ceea ce constituie o abatere gravă de la o conduită corespunzătoare din partea conducerii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
6. De asemenea, subliniem ca fiind grav faptul că Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a respins solicitarea Asociației Liga Studenților din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, privind „o situație a cazurilor de plagiat atât în rândul cadrelor didactice/cercetătorilor cât și în rândul studenților/doctoranzilor, în perioada 2006-2014”, reținând la punctul 2.3 faptul că au existat în UAIC derapaje grave în ceea ce privește modul în care se realizează transparența proceselor decizionale în materie de etică și integritate academică, fapt reprobabil.
7. În ceea ce privește faptul că LS Iași semnala că „rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenți nu sunt publice, așa cum prevede art. 303 alin. (2) din LEN, deși ele sunt informații de interes public”, UAIC arată în răspunsul formulat către CEMU că ulterior momentului în care a fost depusă adresa în cauză de către LS Iași, în atenția CEMU, universitatea a răspuns unor solicitări formulate de reclamantă care avea același obiect și care au făcut totodată obiectul litigiilor înregistrate la Tribunalul Iași în dosarele nr. 1406/99/2016 și 1407/99/2016, Curtea de Apel pronunțându-se definitiv prin Sentința civilă nr. 143/2017 din 14.02.2017, în sensul admiterii în parte a acțiunii formulate de LS Iași, în sensul că rezultatele evaluării trebuie să fie transmise solicitantului.

Referitor la sesizarea potrivit căreia în UAIC ar fi probleme în asigurarea calității
În conformitate cu art. 218, alin. (2) din LEN, Consiliul de Etică și Management Universitar nu are atribuții în privința evaluării interne sau externe a calității în învățământul superior dacă i se solicită acest lucru de către Ministerul Educației Naționale (art. 192 alin. 1 din LEN). Prin urmare, CEMU nu are competența de a se exprima cu privire la aspectele semnalate în Raportul de evaluare internă a calității academice din UAIC, elaborat de Liga Studenților din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, decât în condițiile legale arătate mai sus.
Referitor la sesizarea potrivit căreia în UAIC ar exista regulamente adoptate în afara termenului legal sau care conțin prevederi ilegale
1. LS Iași învederează faptul că, la începutul anului universitar 2014/2015, UAIC a adoptat un nou regulament al studiilor universitare de licență, prin Hotărârile de Senat din data de 25.09.2014, respectiv 30.10.2014, arătând că adoptarea acestuia a fost realizată cu un viciu de procedură, încălcând art. 136, alin. (2) din LEN. De asemenea, LS Iași a făcut dovada faptului că a notificat UAIC de acest lucru, apelând ulterior la instanță.
2. De asemenea, LS Iași arată că „problema de fond a acestui regulament este că prin intermediului lui a fost introdusă așa-numită taxă de refacere a activității didactice prin care studenții care aveau restanțe din anii anteriori, deși mai aveau dreptul la una sau două examinări gratuite pe care nu le epuizaseră prin neprezentare la examen, acum au fost forțați, peste noapte, să plătească taxe de refacere”.
În răspunsul primit din partea UAIC se arată că forma regulamentului mai sus menționat „s-a realizat cu consultarea și acordul reprezentanților în structurile de conducere ale Universității” și că „acest regulament nu a îngrădit dreptul studenților de a se prezenta în mod gratuit la examene, ci a limitat această posibilitate doar la anul universitar curent, studenții beneficiind în mod gratuit de posibilitatea de a se prezenta, în mod gratuit, la două evaluări finale pentru fiecare disciplină studiată pe parcursul anului universitar conform planului de învățământ”. În fapt, prin adresa de răspuns nr. 4349/15.03.2018, UAIC confirmă cele menționate de reclamant.
De asemenea, în același răspuns primit din partea UAIC se arată că studentul Silvian Emanuel Man, președintele LS Iași, a solicitat revocarea regulamentului în cauză în instanță, solicitarea acestuia făcând obiectul litigiului înregistrat la Tribunalul Iași, în Dosarul nr. 10.141/99/2014, în care Curtea de Apel Iași s-a pronunțat definitiv prin Sentința civilă nr. 1251/2015 din data de 09.11.2014, „în sensul admiterii excepției invocate de UAIC privind lipsa de interes a reclamantului în formularea acțiunii, și în consecință a respins acțiunea formulată de către Man Silvian Emanuel”.
3. De asemenea, UAIC afirmă că „față de cele arătate, rezultă în mod evident, că Asociația Liga Studenților din Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași nu a solicitat anularea regulamentului de licență, acesta fiind în vigoare și în prezent”. Această afirmație este falsă, întrucât în Sentința civilă nr. 1251/2015 se menționează explicit faptul că „Tribunalul a reținut că reclamantul a chemat în judecată pârâta, solicitând revocarea Regulamentului studiilor universitare de licență adoptat prin Hotărârea de Senat din 25.09.2014”, inducând în eraoare CEMU.
4. De asemenea, reținem faptul că în motivarea Curții de Apel Iași se arată că, „Curtea constată că reclamantul consideră că nerespectarea termenului de 3 luni prevăzut de art. 136 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 drept o încălcare a obligației generale de a respecta legislația în vigoare, prevăzută de art. 124, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 1/2011. Or, potrivit art. 125, alin. (2) din Legea nr. 1/2011, «constatarea încălcării obligațiilor prevăzute la art. 124 se face de către Consiliul de etică și management universitar...»”.
5. În plus, în aceeași motivare se arată că „acest consiliu poate fi sesizatede către orice persoană fizică sau juridică, iar Consiliul este obligat să investigheze aspectele sesizate și să răspundă sesizării în termen de 3 luni”. De asemenea, se arată că „art. 124 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 recunoaște un interes legitim oricărei persoane fizice sau juridice române doar în cadrul acestei proceduri”. Curtea de Apel opinează că „după sesizarea Consiliului de etică și management universitar (în baza art. 125 alin. (3) din Legea nr. 1/2011), ar fi putut ataca în contencios administrativ actul emis de Consiliu în soluționarea unei sesizări având ca obiect presupusa nerespectare de către UAIC a termenului prevăzut art. 136 alin. (2) din Legea nr. 1/2011”.
6. Ca atare, constatăm faptul că Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a încălcat prevederile art. 136 alin. (2) din LEN, care statuează faptul că „Senatul universitar al fiecărei instituții de învățământ superior aprobă anual, cu cel puțin 3 luni înainte de începerea anului universitar, regulamentul privind activitatea profesională a studenților, precum și calendarul activităților educaționale specifice semestrelor academice de studiu” prin adoptarea unui nou regulament al studiilor universitare de licență valabil începând cu anul universitar 2014/2015, prin Hotărârile de Senat din data de 25.09.2014, respectiv 30.10.2014.
7. În răspunsul primit din partea UAIC se arată că regulamentul în cauză este încă în vigoare, ceea ce presupune că acesta ar trebui fie anulat de conducerea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
8. Referitor la varianta Codului drepturilor și obligațiilor studentului adoptată de Senatul UAIC, la momentul în care LS Iași a înaintat plângerea către CEMU, reținem faptul că art. 7 alin. (3) din respectivul document („reprezentanții studenților trebuie să fi obținut cel puțin media 8 la admiterea în ciclurile de studii sau în anii anterior și să fi promovat toate examenele”) intra în contradicție cu art. 203 alin. (4) din LEN („statutul de student reprezentant nu poate fi condiționat de către conducerea universității”).
9. LS Iași a acționat în instanță în acest sens, obținând prin Sentința civilă nr. 686/2016 din data de 06.07.2016 a Curții de Apel Iași, suspendarea executării dispozițiilor art. 7, alin. (3), din documentul mai sus menționat. Prin urmare, există o sentință definitivă prin care se arată că UAIC a încălcat prevederile LEN în ceea ce privește modul în care se realizează reprezentarea studenților. În consecință, UAIC a trecut la adoptarea unui nou Regulament al drepturilor și obligațiilor studentului în octombrie 2016. Totuși, pe site-ul universității, la secțiunea dedicată regulamentelor pentru studenți , este în continuare publicată varianta contestată , fiind încălcat art. 202 alin. (1), lit. e) din LEN. Se impune ca UAIC să publice în cel mai scurt timp varianta actualizată a Codului drepturilor și obligațiilor studentului.
10. În acest context, nu putem să omitem faptul că, în răspunsul primit de CEMU, din partea UAIC, există dese referiri la faptul că, reprezentanții aleși ai studenților au fost consultați și că au agreat anumite prevederi ilegale, demonstrate în instanță. Subliniem faptul că, procesul de consultare a reprezentanților studenților nu reprezintă o verificare a legalității în sine a respectivului document, ci respectarea unor principii statuate prin Legea Educației Naționale nr. 1/2011, prin care se menționează faptul că, studenții sunt parteneri în procesul decizional. De asemenea, faptul că, acești reprezentanți ai studenților au agreat o serie de prevederi contrare legislației de resort, și, în fapt împotriva propriilor interese, în contextul în care procesul de alegere a lor era viciat prin nerespectarea unor documente fundamentale, precum LEN nr. 1/2011 sau OMECTS nr. 3666/2012, care ridică o serie de probleme cu privire la legitimitatea acestora, asupra cărora nu ne vom pronunța în decizia de față.
Referitor la sesizarea potrivit căreia “în UAIC s-ar marginaliza o organizație studențească critică, care dorește respectarea deplină a legii”
1. În perioada noiembrie 2013 – martie 2015, LS Iași a efectuat „o serie de cereri și petiții privitoare la probleme de ordin studențesc”, care ar fi putut fi încadrate ca fiind cu o valență critică, legitimându-și demersul în baza prevederilor OMECTS nr. 3666/2012.
În adresa înaintată CEMU, aceștia fac referire la un memoriu semnat de Magdalena Catargiu, reprezentanta studenților în Consiliul de Administrație al UAIC și în Senatul aceleiași universitar, respectiv Alexandru-Dumitru Aioanei, reprezentant al studenților în Biroul Senat UAIC, acesta fiind înregistrat sub numărul 2872/05.03.2014.
În baza acestui memoriu, în aceeași zi în care a fost înregistrat, BECA a decis prin Hotărârea S1/05.03.2014 să suspende „dreptul asociației la promovarea prin afișe a evenimentelor și proiectelor organizate de aceasta, invocând memoriul depus de studenți din Senatul UAIC”.
De asemenea, în data de 19.03.2014, conform LS Iași, „reprezentanții a 19 asociații și grupuri fără personalitate juridică care activează în cadrul UAIC au redactat și semnat memoriul înregistrat sub nr. 3967/24.03.2014, înaintat conducerii UAIC”, prin care se solicita ca „LS Iași să nu fie recunoscută de către Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași ca ligă studențească care își desfășoară activitatea în interiorul acestei instituții academice”, fiind de asemenea solicitată „suspendarea soluționării cererilor adresate forurilor de conducere și de reprezentare ale Universității formulate de LS Iași până la finalizarea aspectelor semnalate și luarea măsurilor care se impun”.
În continuare, BECA a decis prin Hotărârea S2/16.05.2014 să solicite LS Iași procedarea la schimbarea denumirii asociației „în sensul că, în cuprinsul denumirii să nu mai apară sintagma Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași sau altele similare”. De asemenea, UAIC recomanda „să schimbați și logo-ul asociației dumneavoastră pentru a nu provoca eventuale sesizări din partea Asociației Tineretul Ortodox Român”.
Pornind de la această adresă, UAIC a restricționarea următoarelor:
a. 7 cereri adresate universității în baza Legii nr. 544/2001, altele decât cele menționate anterior.
b. Solicitarea revocării unui regulament adoptat prin viciu de procedură.
c. O petiție.
2. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași argumentează în poziția remisă CEMU, că a solicitat modificarea denumirii organizației astfel încât „să nu mai apară sintagma UAIC, pentru a se evita crearea confuziei și inducerea în eroare a studenților din cadrul universității care nu fac parte din asociație, și mass-media raportat la reprezentativitatea acestei ligi în rândul studenților înmatriculați la UAIC”.
3. UAIC a acționat în instanță LS Iași, pe această speță, obiectul litigiului fiind înregistrat la Judecătoria Iași și apoi la Tribunalul Județean Iași und în Dosarul nr. 43.449/245/2014 al acestui Tribunal Iași s-a pronunțat definitiv decizia civilă nr. 701/2016, în sensul respingerii acțiunii formulate de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
• Sesizarea Ligii studenților din UAIC;
• Punctul de vedere al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2018-11-15
19Hotărâre 19


Hotărâre nr. 19/15.11.2018

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a admite sesizarea înregistrată cu nr. CEMU - 28/26.06.2017 formulată către domnul Ioneci Vasile, în ședința din data de 15.11.2018, în unanimitate.
Membrii CEMU au constatat următoarele:

1. În urma analizei sesizării și a documentelor suport, Comisia a solicitat punctul de vedere al Universității Dunărea de Jos din Galați. Din acesta reiese faptul că în cadrul Facultății Transfrontaliere de Științe Umaniste, Economice și Inginerești, organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante se realizează conform legislatiei naționale, Legii nr. 1/2011 și a Metodologiei privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe perioadă nedeterminată, cu modificările și completările ulterioare. Ocuparea posturilor de către Dl. Florin Tudor, Dl. Mihai Floroiu și Dl. Cristian Schin George s-a realizat prin concurs, cu respectarea criteriilor minimale naționale, fapt dovedit și de rapoartele comisiilor de concurs.
2. În conformitate cu art. 294 alin (1) și următoarele din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, precum și art. 9 din Metodologia cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare, ocuparea acestor posturi se face pe o perioadă nederminată numai prin concurs public, organizat de instituția de învățământ superior, după obținerea titlului de doctor, numai dacă acesta este vacant și prevăzut ca atare în statul de funcții, întocmit anual.
3. În urma convocărilor formulate de Comisia de Etică Universitară din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați (nr. 4446/02.03.2018) cât și de CEMU (nr. 54/10.04.2018), în care s-a solicitat participarea petentului la ședințele de lucru pentru soluționarea sesizării, s-a constatat faptul că,adresa și identitatea petentului nu pot fi confirmate (solicitările nu au ajuns la destinatar fiind returnate ca având o adresă inexistentă).
4. Prin urmare, ocuparea celor 3 posturi menționate în sesizare, prin transfer administrativ, de la Facultatea Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești de la Cahul (Republica Moldova) la facultățile din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați este nelegală.
În urma analizei tuturor documentelor menționate mai sus, Comisia a constatat că sesizarea analizată este întemeiată. Comisia propune admiterea sesizării, pentru motivele prevăzute mai sus.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI - CEMU cu nr. 28/26.06.2017, însoțită de documentele suport;
2. Punctul de vedere al Universității Dunărea de Jos din Galați înregistrat la UEFISCDI - CEMU cu nr. 34/12.03.2018;
3. Punctul de vedere al Universității Dunărea de Jos din Galați ca urmare a solicitării formulată de CEMU, nr. 47/30.03.2018, înregistrat la UEFISCDI - CEMU cu nr. 51/10.04.2018;
4. Absența răspunsului Dl. Ioneci Vasile la solicitarea CEMU nr. 54/10.04.2018 de a-și exprima punctul de vedere prin participarea la sedința de lucru CEMU din data de 19.04.2018.


Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2018-11-15
20Hotărâre 20


Hotărâre nr. 20/15.11.2018


În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU - 125/27.07.2018 formulată de domnul Savu Constantin, în ședința din data de 15.11.2018, în unanimitate .
Membrii CEMU au constatat următoarele:
Dl. Savu Constantin, prin sesizarea înregistrată la CEMU cu nr.185/08.10.2018, contestă Raportul Comisiei de Etică nr.3807/16.05.2018, aprobat prin decizia Consiliului de Administraţie din data de 11.06.2018 şi Hotărârea Senatului Universitar adoptată în şedinţa din 11.06.2018, concretizată prin Decizia Rectorului USAMV nr.355/28.06.2018.
Domnul Savu Constantin a fost convocat de către Comisia de Etică a USAMV Bucureşti, în repetate rânduri (adresele nr.3221/16.04.2018, 3316/20.04.2018, 3382/24.04.2018) pentru a-şi exprima punctul de vedere, însă, domnia sa nu s-a prezentat şi nici nu a transmis în scris, vreun document.

Comisia de Etică a USAMV a făcut o analiză completă şi obiectivă pe baza sesizării şi a răspunsului scris formulat de doamna şef de lucrări Georgescu Mara (adresa nr. 3567/07.05.2018), precum şi a rezultatelor audierii doamnei asistent Boiţeanu Cătălina (în şedinţa din 16.04.2018). În urma acestei analize, Comisia de Etică a USAMV a propus sancţionarea cu avertisment scris a domnului Savu Constantin, propunere aprobată de Senatul Universitar în 11.06.2018 şi aplicată prin Decizia nr.355/28 iunie 2018.

Comisia de Etică a USAMV Bucureşti şi-a bazat propunerea de sancţionare a domnului Savu Constantin, pe următoarele constatări:
- Contestatarul şi-a încurajat unii colaboratori să adopte o atitudine ostilă, similară cu a sa, împotriva elaborării/aplicării fişei disciplinei. Domnul Savu Constantin nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută de lege privind întocmirea fişei de disciplină, neprezentându-se la serviciu şi refuzând să răspundă solicitărilor Departamentului în acest sens. Mai mult decât atât, a încurajat-o pe doamna asistent Boiţeanu Cătălina să adopte o atitudine asemănătoare, respectiv să folosească o altă fişă de disciplină decât cea aprobată în Departament;
- Înmânarea unor materiale didactice preferenţial, către doamna Boiţeanu Cătălina, ceilalţi colaboratori de disciplină neavând acces la ele;
- Crearea şi menţinerea unui climat ostil, domnul Savu Constantin având un comportament neadecvat statutului profesional, adresând ameninţări colegilor numiţi în Comisia de Evaluare a Studenţilor la disciplina la care este titular, dar şi celorlalţi colegi, cadre didactice. Mai mult, s-a reţinut că domnul Savu Constantin a îndrumat-o, în mod constant, începând din octombrie 2017, pe doamna asistent Boiţeanu Cătălina, să adopte aceeaşi atitudine contrară normelor de etică şi deontologie profesională, împotriva conducerii Departamentului Producţii animaliere şi sănătate publică, împotriva conducerii Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti şi împotriva colegilor.

Analizând sesizarea şi documentele depuse de dl. Savu Constantin, se propune respingerea sesizării formulate de acesta, ca fiind neîntemeiată, întrucât Comisia de Etică a USAMV a respectat toate procedurile legale în analiza cazului Savu Constantin, efectuând o analiză corectă şi obiectivă a faptelor semnalate, decelând abaterile de la etică de cele disciplinare. Drept urmare, decizia de sancţionare privind abaterile de la etica universitară a domnului Savu Constantin, este corectă, validată de Senatul Universitar şi însuşită de Consiliul de Administraţie al USAMV. Totodată, CEMU propune Consiliului de Administraţie al USAMV Bucureşti să sesizeze Comisia de Disciplină cu privire la abaterile disciplinare ale domnului Savu Constantin.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
• Punctul de vedere al Comisiei de Etică Universitară a USAMV din Bucureşti,
înregistrat la CEMU cu nr. 185/08.10.2018;
• DGIU (16.366/18.07.2018) a transmis contestaţia d-nului Savu Constantin;
• Contestaţia d-nului Savu Constantin înregistrată la CEMU cu nr.125/27.07.2018;
• Convocarea adresată domnului Savu Constantin de către Comisia de Etică a USAMV;
• Adresa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr.397/P/2016 către USAMV;
• Adresa Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 5, din 22.06.2018, către Savu Constantin;
• Adresa Comisiei de Etică Universitară nr.3809/16.05.2018, către Savu Constantin;
• E-mail-ul d-nei Cătălina Boiţeanu către d-na Tapaloagă Dana din 02.04.2018;
• Decizia nr.355/28.06.2018.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2018-11-15
21Hotărâre 21


Hotărâre nr. 21/15.11.2018

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizările înregistrate cu nr. CEMU - 3/14.06.2017 și 8/14.06.2017 formulate de domnul Fântână Raul Sorin, în ședința din data de 15.11.2018, în unanimitate.
Membrii CEMU au constatat următoarele:
Având în vedere că obiectul sesizării nu mai este de actualitate întrucât începând cu data de 1.10.2018 ambele facultăţi – Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale şi Facultatea de Finanţe Bănci, din cadrul Universităţii „Dimitrie Cantemir” , filiala Braşov - au fost desfiinţate.
Soluţia care se impune a fi adoptată este clasarea sesizărilor formulate, pe motive:
1. Anularea deciziei de concediere a d-lui Fântână Raul Sorin a fost respinsă definitiv conform deciziei civile Nr.1047/12.06.2016 – Curtea de apel Braşov;
2. Punctul de vedere al comisie de etică al Universităţii „Dimitrie Cantemir” privind lichidarea celor două facultăţi şi recomandarea de clasare a sesizărilor formulate;
3. La adresa CEMU nr.129/30.07.2018 dl.Fântână Raul Sorin nu a trimis nici până la această dată răspuns dacă doreşte să continue procedurile.
Analizând sesizările şi documentele depuse de dl. Fântână Raul Sorin, comisia propune respingerea contestaţiei formulate de acesta, ca nefiind de actualitate, întrucât obiectul sesizărilor nu mai există.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
- adresele d-lui Fântână Raul Sorin cu Nr. 796 din data de 7 febr.2014,
- memoriul trimis de dl.Fântână (76 de pagini) pe data de 10.10.2013,
- adresa CEMU 129/30.07.2018,
- adresa răspuns a Consiliului de etică a Universităţii Dimitrie Cantemir Nr.7530/01.11.2018

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2018-11-15
22Hotărâre 22


Hotărâre nr. 22/15.11.2018

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU 79/02.05.2018 formulată de doamna Corina Duda Seiman, în ședința din data de 15.11.2018, în unanimitate.
Membrii CEMU au constatat următoarele:
1. Între lect. univ. dr. Corina Duda Seiman și soțul acesteia Daniel Duda Seiman, respectiv conf. univ. dr. Gabriela Vlase și prof. univ. dr. Titus Vlase a existat un moment tensionat în perioada desfășurării concursului de admitere în cadrul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, mai precis în data de 25.07.2017. Acesta rezultă din toate documentele analizate.
2. Sesizarea doamnei lect. univ. dr. Corina Duda Seiman către Comisia de Etică și Deontologie Universitară este datată 27 iulie 2017 și înregistrată 28 iulie 2017.
3. Raportul înregistrat sub nr. 14 din 3 aprilie 2018 și Hotărârea nr. 13 din 3 aprilie 2018 ale Comisiei de Etică și Deontologie Universitară din cadrul Universității de Vest din Timișoara (CEDU-UVT) reprezintă motivul prezentei sesizări.
4. În ciuda faptului că, lect. univ. dr. Corina Duda Seiman consideră că există „fapte constatate și consemnate”, care „nu au nicio legătură cu conduita neconformă bunelor practici academice a celor două cadre universitare individualizate în conținutul sesizării subsemnatei” în cuprinsul hotărârii CEDU-UVT. Considerăm că, acestea sunt lămuritoare pentru a înțelege starea de fapt.
5. Considerăm că, modul în care CEDU-UVT a soluționat această speță este unul corect, s-au respecat procedurile și termenele legale, contrar celor susținute de petentă.
6. CEDU-UVT a acționat în sensul aplanării conflictului, arătând că petenta nu a acționat în acest sens. Considerăm că, această decizie este una corectă.
Față de cele de mai sus, propunem respingerea sesizării primite, deoarece aceasta nu este întemeiată în raport cu faptele prezentate.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
- Cale de atac-contestație înaintată de lect. univ. dr. Corina Duda Seiman, reprezentată de Societatea Civilă Profesională de Avocați „Ligia Cătuna și Asociații”, înaintată către Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, înregistrată cu nr. 238/27.04.2018, transmisă ulterior către Consiliul de Etică și Management Universitar cu nr. 79/02.05.2018
- Punctul de vedere al Universității de Vest din Timișoara, remis Consiliului de Etică și Management Universitar, înregistrat cu numărul 152/11.09.2018

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2018-11-15
23Hotărâre 23


Hotărâre nr. 23/14.03.2019

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU 44/27.03.2018 formulată de domnul Constantin Cîrstea, în ședința din data de 14.03.2019, în unanimitate.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
Sesizarea înregistrată la UEFISCDI - CEMU cu nr. 44/27.03.2018
Punctul de vedere al Comisiei de Etică a Universității Naționale de Muzică din București
Membrii CEMU au constatat următoarele:
Solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale, respectiv Consiliului de Etică și Management Universitar, vizează luarea unor „măsuri legale-urgente pentru desființarea Regulamentului de activitate profesională a studenților, emis de Universitatea Națională de Muzică din București. În solicitare se arată faptul că acest regulament ar fi “sub sancțiunea nulității absolute” din mai multe motive, expuse pe larg în raportul de analiză.
De asemenea, referitor la concursul de admitere se arată că există o probă denumită „Citire la prima vedere”, aceasta fiind eliminatorie, arătând că aceasta „este o probă nepedagogică, necorespunzătoare pregătirii din Liceele de muzică; nu există această materie în liceele de muzică”. În plus, se arată că „pe plan muzical nu se justifică citirea la prima vedere (exprimarea este greșită este folosită de realizatorii Regulamentului; încalcă în mod grav exprimarea corectă nefiind corespunzătoare limbii române) Citirea la prima vedere nu se solicită la niciun conservator din Europa”. Constantin Cîrstea mai arată și faptul infrastructura academică a universității nu este corespunzătoare și că ar exista ilegalități în ceea ce privește al doilea concurs de admitere.
Referitor la cele sesizate, comisia a constat următoarele:
1. Regulamentul de activitate profesională a studenților din cadrul Universității Naționale de Muzică din București nu încalcă prevederile art. 32 alin. (4) din Constituția României, în sensul expus de petent. Învățământul de stat este gratuit potrivit legii, însă legislația de resort prevede posibilitatea instituțiilor de învățământ superior de a institui o serie de taxe.
2. De asemenea, respectivul regulament nu încalcă prevederile art. 119 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011. Se poate lua în discuție modul în care, spre exemplu, taxa de admitere a fost stabilită de Senatul UNMB, însă acest lucru nu a fost adus în atenția noastră. Art. 142 alin. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 prevede că „instituțiile de învățământ superior pot percepe de la candidați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de senatele universitare. Senatele universitare pot să prevadă, prin metodologiile proprii de admitere, scutirea la plata acestor taxe sau reducerea lor.”
3. În ceea ce privește „pierderea” examenelor, considerăm că petentul a dorit să exprime faptul că, un candidat nu a reușit să promoveze o disciplină. În acest context, instituțiile de învățământ superior, în baza autonomiei universitare, pot stabili cuantumul taxelor pentru refacerea acestora. Aceasta se calculează în funcție de alocația bugetară pe student, stabilită pentru anul universitar respectiv, în conformitate cu art. 22.3 din Regulament.
4. Nu există nicio confuzie în reglementările interne ale UNMB între creditul ECTS prevăzut de LEN, respectiv creditul financiar.
5. Aprobarea Regulamentului de activitate profesională a studenților din UNMB nu s-a realizat retroactiv, fiind menționat doar faptul că, prima variantă a acestuia este din anul universitar 2016/2017. Pe de altă parte, constatăm faptul că, în varianta disponibilă pe site-ul universității, s-a încălcat prevederea art. 136 alin. (2) din LEN, care statuează faptul că „Senatul universitar al fiecărei instituții de învățământ superior aprobă anual, cu cel puțin 3 luni înainte de începerea anului universitar, regulamentul privind activitatea profesională a studenților, precum și calendarul activităților educaționale specifice semestrelor academice de studiu”. Acesta a fost adoptată în ședința Senatului universitar din 24.10.2018, după începerea efectivă a anului universitar. Prin urmare, adoptarea intarziata a acestuia poate atrage aplicarea unor sanctiuni disciplinare celor care nu au respectat termenul de adoptare. Recomandam ca pe viitor, UNMB să respecte prevederile LEN.
6. În ceea ce privește proba din cadrul concursului de admitere, intitulată „Citire la prima vedere”, adresantul se află într-o gravă eroare. Concursul de admitere este organizat de o instituției de învățământ superior în conformitate cu prevederile art. 142 alin. (1) și (2), care prevăd că „Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului elaborează anual o metodologie-cadru privind organizarea admiterii în instituțiile de învățământ superior de stat și particulare din România”, respectiv „Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului elaborează anual o metodologie-cadru privind organizarea admiterii în instituțiile de învățământ superior de stat și particulare din România”.
7. În conformitate cu OMENCȘ nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, art. 2 alin. (3) din Metodologia-cadru prevede că „în baza autonomiei universitare și cu asumarea răspunderii publice, instituțiile de învățământ superior organizează concurs de admitere pentru fiecare program și ciclu de studii universitare, în vederea testării cunoștințelor și a capacităților cognitive, respectiv artistice sau sportive ale candidaților”.
8. De asemenea, art. 145 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 prevede faptul că „analiza contestațiilor depuse de candidații la admitere, de studenții examinați, de absolvenți în cursul examenelor de finalizare a studiilor este în exclusivitate de competența instituțiilor de învățământ superior, conform propriilor regulamente instituționale și prevederilor Cartei universitare”.
9. În plus, OMECTS nr. 3666/2012 prevede la art. 11, lit. ş) faptul că, studenții au „dreptul de a contesta notele obținute la examenele scrise, conform regulamentelor interne ale universității”, neexistând o obligativitate legală de a putea exista procedură de contestație la examenele de alt tip.
10. Proba „Citire la prima vedere” nu reprezintă nicidecum o excepție în Spațiul European al învățământului Superior, existând cel puțin doua instituții de învățământ superior de renume care au în cadrul concursului de admitere această probă. Este vorba de Universität der Künste Berlin și Amsterdam University of the Arts .
11. Citirea la prima vedere este cunoscută în literatura de specialitate și sub denumirea de prima vista (en: sight-reading), fiind parte a programei-cadru specifică claselor de instrumente, atât în învățământul gimnazial, cât și cel liceal, în cadrul materiei Teorie, solfegiu, dicteu. Prin urmare, reclamațiile aduse de petent nu se susțin.
Față de cele de mai sus, propunem respingerea sesizării primite, deoarece aspectele semnalate de domnul Constantin Cîrstea nu încalcă prevederile legislației în vigoare, prin urmare nu se impun măsuri în acest sens. Aprobarea Regulamentului de activitate profesională a studenților din UNMB nu s-a realizat retroactiv, fiind menționat doar faptul că prima variantă a acestuia este din anul universitar 2016/2017. Pe de altă parte, constatăm faptul că în varianta disponibilă pe site-ul universității, s-a încălcat prevederea art. 136 alin. (2) din LEN, care statuează faptul că „Senatul universitar al fiecărei instituții de învățământ superior aprobă anual, cu cel puțin 3 luni înainte de începerea anului universitar, regulamentul privind activitatea profesională a studenților, precum și calendarul activităților educaționale specifice semestrelor academice de studiu”, de vreme ce acesta a fost adoptată în ședința Senatului universitar din 24.10.2018, după începerea efectivă a anului universitar.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2019-03-14
24Hotărâre 24


Hotărâre nr. 24/06.12.2018

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU - 123/10.07.2018 formulată de domnul Schneider Robert, în ședința din data de 06.12.2018, în unanimitate .
Membrii CEMU au constatat următoarele:
Dl. Schneider Robert, prin sesizarea înregistrată la CEMU cu nr.123/10.07.2018, sesizează conduita cadrului didactic Ioan Koles din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad.
Potrivit punctului de vedere al Comisiei de Etică a Universităţii Aurel Vlaicu din Arad, înregistrat la CEMUcu nr.221/19.11.2018, Comisia de Etică a Universităţii Aurel Vlaicu din Arad a făcut o analiză completă şi obiectivă, fiind audiate toate persoanele implicate în sesizarea formulată de dl. Schneider Robert. Însuşi dl. Schneider Robert a fost convocat şi s-a prezentat la Comisia de Etică a Universităţii în data de 01.10.2018. Concluzia membrilor Comisiei de Etică a Universităţii Aurel Vlaicu din Arad a fost că dl. Schneider Robert nu şi-a respectat nicio obligaţie ce ţine de statutul de student (nici cele financiare şi nici cele educaţionale). Domnul Schneider Robert nu a făcut nicio solicitare în scris la niciunul din forurile interne ale Universităţii prin care să-şi justifice absenţele şi, în plus, în cadrul audierilor a afirmat că nu a dorit să facă vreo sesizare scrisă la adresa domnului Ioan Koles, dar a fost sfătuit de o cunoştinţă să se adreseze direct CEMU.
Analizând sesizarea domnului Schneider Robert şi punctul de vedere al Comisiei de Etică din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad, comisia propune respingerea contestaţiei formulate de acesta, ca fiind neîntemeiată, întrucât Comisia de Etică a Universităţii Aurel Vlaicu din Arad a efectuat o analiză corectă şi obiectivă a faptelor semnalate şi a prezentat punctul de vedere al domnului Schneider Robert, potrivit căruia domnia sa nu intenţiona să facă nicio sesizare scrisă la adresa domnului Ioan Koles, dar a fost sfătuit de o cunoştinţă ca să se adreseze CEMU.
Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2018-12-06
25Hotărâre 25


Hotărâre nr. 25/14.03.2019

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU 121/09.07.2018 formulată de doamna Ivănescu Lăcrămioara Carmen și sesizarea înregistrată cu nr. CEMU 121bis/09.07.2018 formulată de doamna Gostin Irina Neta în ședința din data de 14.03.2019, în unanimitate.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea formulată de Dna. Lăcrămioara Carmen Ivănescu, nr. 177/08.03.2018;
2. Sesizarea formulată de Dna. Lăcrămioara Carmen Ivănescu, nr. CEMU-121/09.07.2018;
3. Punctul de vedere al Comisiei de Etică a UAIC cu privire la solicitarea CEMU nr. 133/30.07.2018 pe marginea sesizării nr.121/09.07.2018;
și respectiv
4. Sesizarea formulată de Dna. Gostin Irina Neta, nr. 179/12.03.2018;
5. Sesizarea formulată de Dna. Gostin Irina Neta, nr. 180/12.03.2018;
6. Sesizarea formulată de Dna. Gostin Irina Neta, nr. CEMU-121bis/09.07.2018;
7. Punctul de vedere al Comisiei de Etică a UAIC cu privire la solicitarea CEMU nr. 134/30.07.2018 pe marginea sesizării nr.121bis/09.07.2018.

Membrii CEMU au constatat următoarele:
1. Procedurile de analiză a sesizărilor s-au respectat conform legii și a regulamentelor Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
2. A fost respectat regulamentul Comisiei de Etică a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, așa cum a fost aprobat de Senatul universității.
3. Sesizările formulate au fost soluționate de Comisia de Etică a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.


Comisia propune astfel respingerea sesizărilor petenților cu următoarele observații:
1. Nu este în competența CEMU de a stabili mărimea sau cuantumul unei sancțiuni. Acesta este stabilit doar de Senatul UAIC;
2. Pentru soluționarea suspiciunii de fals în semnatură este necesară probarea suspiciunii în instanță, fiind o potențială faptă de natură penală. CEMU nu are competența de a soluționa astfel de suspiciuni;
3. În ceea ce privește plagierea și auto-plagierea publicațiilor știintifice, se recomandă contactarea de către autori a editurilor care au publicat articolele, pentru retragerea imediată a acestora;
4. În ceea ce privesc implicațiile plagierii lucrărilor științifice asupra deontologiei de cercetare, CEMU recomandă soluționarea acestora de către Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării;
5. În ceea ce privesc implicațiile plagierii lucrărilor științifice asupra îndeplinirii standardelor naționale de ocupare a posturilor didactice și de cercetare, CEMU recomandă soluționarea acestora de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU)


Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2019-03-14
26Decizie 26 (numire grup lucru)2019-03-14
27Hotărâre 27


Hotărâre nr. 27/14.03.2019

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a menține sesizarea înregistrată cu nr. CEMU 33/29.08.2017 formulată de domnul Nemescu Dragoș în ședința din data de 14.03.2019, în unanimitate.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea dlui Dragoș Nemescu înregistrată la UEFISCDI - CEMU cu nr. 33/29.08.2017 transmisă de MCI-CNECSTDI însoțită de documentele suport;
2. Sesizarea dlui Dragoș Nemescu înregistrată la UEFISCDI - CEMU cu nr. 72/25.08.2017 împreună cu împuternicirea avocațială;
3. Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Gr. T. Popa din Iași;
Membrii CEMU au constatat următoarele:
Raportat la modul în care Comisia de concurs a evaluat și punctat realizările candidatului Anton Emil, Comisia a constat existența a numeroase realizări științifice sau didactice ale d-lui Anton Emil care par să fi fost greșit încadrate și punctate de către candidat și ulterior confirmate de comisia de concurs, precum și situații în care unele realizări menționate fie nu se regăsesc în bazele de date existente, fie informațiile existente în aceste baze de date sunt diferite. Comisia constituită de către CEMU exemplifică situația identificată, fără ca lista de mai jos să fie completă:
1. Cărți care nu îndeplinesc criteriul de standardizare – nu dețin ISBN:
a. Botez M, Etco L, Anton E, Frunza F. Laserterapie clinică neinvazivă, Ed. PiM, Iași, 2010
b. Patologie tumorală. CD – Emil Anton, Nicolae Ioanid. Ed. Gr. T. Popa, 2013, Iași
2. Articole științifice
a. Articole in extenso, cotate ISI – Socolov R, Anton E, Butureanu S, Socolov D, Chirurgia, 2010, 105: 515-518 – Dl. Emil Anton nu este autor principal in sensul definit de CNATDCU, ci doar coautor, conform bazei de date Web of Science.
b. Articole publicate in extenso, în reviste BDI –Revista Biotech Express în care pare să fie publicat articolul: Candida albicans - Current status of knowledge and pathogenic relevance (autori: Anton E, Radu Lefter R, Ciobica A, Timofte D) este neverificabilă online iar titlul nu a putut fi identificat in bazele de date recunoscute.
3. Granturi de cercetare care nu sunt obținute prin competiție sau care sunt greșit încadrate
a. Proiectele PEARL IV – PREGLEM, EUSTAR IMPRESS 2 și Eficiența asocierii heparină-diclofenac în terapia tromboflebitelor superficiale - nu par să fie obținut prin competiție.
b. Proiectul de aprobare Norme metodologice de realizare și raportare a activităților specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin – nu este un proiect de cercetare științifică.
c. Sunt considerate granturi de cercetare o serie de granturi de participare la manifestări științifice: Buenos Aires, Berlin.
4. Lucrări punctate repetat, la categorii diferite de evaluare: The relevance of body mass index in Alzheimer disease; The relevance of some molecular markers in recurrent pancreatic cancer, etc.
Comisia a concluzionat:
1. Considerăm că prin numeroasele neconcordanțe existente a fost alterat în mod semnificativ punctajul final obținut de candidat, astfel încât se impune o reanalizare a întregului dosar de concurs, cu verificarea fiecărei dovezi și punctarea corectă a fiecărei realizări, motiv pentru care recomandăm constituirea unei comisii de specialiști independente.
2. O atenție specială trebuie acordată îndeplinirii criteriilor minime obligatorii pentru ocuparea postului de conferențiar universitar, cu referință la punctele 2 și 3 din prezentul raport.
3. În cazul în care se vor constata diferențe semnificative între punctajul acordat de comisia de concurs și cea de independentă, care au afectat rezultatul final al concursului, va fi informată Comisia de Etică a Universității de Medicină și Farmacie Gr. T. Popa din Iași
4. Sesizarea va fi reluată în discuție de către CEMU după primirea punctului de vedere al Comisiei independente de reevaluare a dosarului de promovare și a răspunsului Comisiei de etică a universității.


Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2019-03-14
28Hotărâre 28


Hotărâre nr. 28/14.03.2019

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU 1/14.06.2017 formulată de doamna Iulia Maria Cârstea în ședința din data de 14.03.2019, în unanimitate.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Adresa de la DGIS - MECTI către UEFISCDI si înregistrata cu nr 6255/16.07.2012;
2. Adresa MEN către UEFISCDI înregistrata cu nr 1109/25.04.2013;
3. Adresa de la Curtea de Apel Craiova către MEN nr 42460/22.04.2013;
4. Adresa răspuns UEFISCDI către MEN nr 1169/30.04.2013;
5. Adresa de la MEN către UEFISCDI înregistrată cu nr 828/02.04.2013;
6. Adresa către Consiliul de Etica si Management Universitar- MECTS nr 17272/10.05.2012;
7. Raspuns DGIS nr. 16196/27.03.2012;
8. Raspuns de la Corpul de Control al Ministrului nr 19555/08.02.2012;
9. Raspuns de la DGIS - MECTS nr 19650/19.01.2012;
10. Adresa catre UMF Carol Davila Bucuresti nr 22942/05.10.2011;
11. Adresa catre senatul UMF;
12. Adresa catre Consiliul profesoral al facultatii de medicina generala a UMF Carol Davila;
13. Adresa catre Decan UMF Carol Davila nr 333/4.10.2010;
14. Alta adresa catre dl Decan - UMF Carol Davila;
15. Adresa catre dl Decan din data de 05.10.2011;
16. copii ale carnetului de student;
17. Anunț examen pentru studenții din anul III;
18. Plângere către dl Ministru nr 17946/2012;

Membrii CEMU au constatat următoarele:
1. Petenta Iulia Maria Cârstea invocă în solicitarea față de Consiliul de Etică și Management Universitar, o serie de acuzații destul de grave la adresa UMF „Carol Davila”.
2. Pe scurt, aceasta vorbește despre o serie de posibile derapaje din partea prof. univ. dr. Leon Zăgrean, alături de Cristina Tarasinca, Cornelia Bibu și Grecu Daniela, care alături de fostul decan al Facultății de Medicină din cadrul UMF „Carol Davila”, prof. univ dr. Victor Stoica și fostul rector al instituției, prof. univ. dr. Florian Popa, ar fi constituit „un grup organizat”, care a realizat fapte cu „caracter infracțional”.
3. Petenta a fost înștiințată în momentul în care trebuia să înceapă anul IV de studiu (octombrie 2011), de faptul că rămăsese repetentă după anul II. De asemenea, i s-a adus la cunoștință faptul că a fost declarată repetentă la 1 martie 2011, în speță, datorită faptului că nu a absolvit examenul la disciplina Fiziologie 2, a cărei titular era prof. univ. Leon Zăgrean.
4. În ciuda celor menționate mai sus, în data de 10 noiembrie 2011, în urma aprobării unei solicitări din partea petentei de către rectorul UMF „Carol Davila”, aceasta a susținut din nou examenul însă aceasta contestă din nou nota obținută, solicitând „anularea notei în ceea ce mă privește întrucât nota acordată este incorectă și nelegală”, respectiv „acordarea notei pe baza răspunsurilor corecte pe care le-am dat în număr de 25, în condițiile în care pentru nota 4 trebuia să dau 16 răspunsuri corecte conform baremului impus […] barem pe care eu l-am depășit”.
5. Examenul contestat inițiat la disciplina Fiziologie 2, a avut loc pe 4 februarie 2011. Petenta menționează că acesta a fost „programat abuziv”, „fără consultarea sau avizul studenților, fapt ce a dus la suprapunerea cu examenul practic de la altă disciplină”. Faptul că ea, alături de tatăl său, au făcut cunoscute aceste ilegalități ar fi condus la atitudinea ostilă din partea prof. univ. dr. Leon Zăgrean, care în acest sens ar fi beneficiat de complicitatea secretariatului Facultății de Medicină, respectiv a conducerii facultății și universității, mușamalizând presupusele abuzuri ale cadrului didactic mai sus menționat.
6. Referitor la UMF „Carol Davila”, petenta arată că în cazul acesteia s-ar fi încălcat următoarele reglementări interne:
a. art. 15, Regulamentul studenților – „Studentul care după perioada de reexaminări din toamnă realizează minimum 48 din cele 60 de credite anuale poate trece în anul următor”.
b. art. 17, Regulamentul studenților – „Data limită pentru susținerea examenelor în vederea recuperării creditelor restante va fi 1 noiembrie (aplicabil pentru fiecare ciclu de învățământ până la 1 noiembrie din anul universitar următor)”
c. art. 37, Regulamentul studenților – „Susținerea examenelor în presesiune poate fi efectuată cu avizul studenților, al șefului de disciplină și al Biroului decanului […] Programarea examenului la o disciplină nu poate interfera cu activitatea didactică la altă disciplină”
d. art. 63, Regulamentul studenților – „Regulamentul poate fi modificat în funcție de schimbările legislative sau propunerile Consiliului facultății, numai de către Senatul universității. Aceste modificări se vor insera ”
e. art. 42, Carta universitară – „Studenții au următoarele drepturi ... să ceară și să primească răspuns la orice solicitări legate de aspecte ale vieții universitare”
7. De asemenea, UMF „Carol Davila” ar fi încălcat și următoarele prevederi din Legea Educației Naționale nr. 1/2011
a. art. 124, alin. (1), lit. a), e), f)
b. art. 124, alin. (4)
c. art. 136, alin. (1) și (2)
d. art. 141, alin. (1)
e. art. 144, alin. (1), (2) și (3)
f. art. 148, alin. (1)
g. art. 202, alin. (1), lit. a), b), e), alin. (5)
8. În plus, petenta acuză Ministerul Educației Naționale de faptul că a încălcat prevederile art. 125, alin. (1), conform căruia „în cazul în care se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 124, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului sesizează senatul universitar în termen de 30 de zile de la data constatării. Dacă în termen de 3 luni de la data sesizării, universitatea continuă să nu respecte obligațiile prevăzute la art. 124, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului aplică, în termen de maximum 6 luni de la data sesizării inițiale a senatului universitar, una sau mai multe dintre următoarele măsuri”
9. De menționat este și faptul că au existat două dosare soluționate pe această temă, la nivelul Curții de Apel Craiova. Primul, având numărul 1124/54/2012 , înregistrat în data de 16.05.2012, a fost soluționat cu respingerea cererii formulată de reclamantul Iulia Maria Cârstea împotriva Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Cel de-al doilea, având numărul 1924/54/2012 , înregistrat în 02.10.2012, s-a soluționat constatarea perimării cererii formulate de Iulia Maria Cârstea împotriva Consiliului Național de Etică și Management Universitar, respectiv a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Față de cele mai sus, propunem următoarele:
1. Referitor la acuzațiile înaintate conducerii Ministerului Educației Naționale, în sensul nerespectării art. 125 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în sensul în care „la toate sesizările adresate conducerii MECTS nu am primit decât refuzuri ceea ce a dus la încurajarea și tolerarea acțiunilor […] grupului Zăgrean”. Consiliul de Etică și Management Universitar consideră că soluționarea sesizării era de cometența facultății, în conformitate cu regulamentul activității profesionale a studenților (Regulamentul studentilor).
2. Petentei i s-au respins definitiv și cererile formulate în justiție.


Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2019-03-14
29Decizie 29 (numire grup lucru)2019-03-14
30Decizie 30 (numire grup lucru)2019-04-11
31Hotărâre 31


Hotărâre nr. 31/11.04.2019

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat în ședința din data de 11.04.2019, în unanimitate, Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU 120/02.07.2018 formulată de domnul Constantin Dina.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Adresa CNECSDTI nr. 281/02.07.2018 de înaintare a sesizării formulate de Dl. Constantin Dina;
2. Sesizarea Dlui. Constantin Dina înregistrată la MCI 8870/26.06.2018, CNECSDTI 278/26.06.2018, CEMU-120/02.07.2018;
3. Fișă verificare îndeplinire standarde pentru postul de conferențiar a candidatei Dumitrescu Denisa Elena;
4. Anexa 23 - Comisia Farmacie din OMECTS 6560/2012;
5. Rezultatul cautării pe Google a contractului "Optimizarea și validarea unor metode de evaluare a impurităților unor produse farmaceutice solide ce conțin inhibitori ai pompei de protoni, din portofoliul Terapia-Ranbaxy";
6. Punctul de vedere al Universității „Ovidius” din Constanța, înregistrat cu nr. 78/03.04.2019.

Membrii CEMU au constatat următoarele:
1. În urma analizei sesizării și a documentelor suport, Comisia a solicitat și punctul de vedere al Universității “Ovidius” din Constanța, prin adresele CEMU - 135/30.07.2018, CEMU - 201/02.11.2018 și CEMU - 45/06.03.2019. Universitatea “Ovidius” din Constanța a formulat punctul de vedere în adresa înregistrată la CEMU cu nr. 78/03.04.2019. În urma analizei sesizării curente în cadrul Comisiei de Etică a universității s-a constatat că au fost respectate cerințele cu privire la standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlului de conferențiar universitar. Decizia a fost luată în urma: analizei punctului de vedere al Dnei. Denisa Dumitrescu, adresei companiei SC Terapia SA care confirmă existența contractului de cercetare, rezultatelor controlului efectuat de Corpul de control al MEN în anul 2014 când au fost verificate toate dosarele de concurs din perioada 2011-2014, rezultatelor evaluării instituționale de către ARACIS din anul 2016 când au fost reanalizate toate dosarele de concurs din perioada 2011-2014.
2. În urma analizei tuturor informațiilor furnizate, Comisia CEMU nu a putut proba faptul că nu sunt îndeplinite standardele minimale naționale, neexistând dovezi în acest sens. Mai exact, nu există dovezi concludente care să probeze faptul că Dna. Dumitrescu Denisa Elena nu a implementat cele două proiecte de cercetare pe care le menționează;
3. Validarea concursurilor de ocupare a pozițiilor didactice în cadrul universităților este realizată de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare CNATDCU. Astfel, Comisia CEMU își declină competențele în a lua o decizie finală cu privire la îndeplinirea standardelor minimale naționale și recomandă formularea sesizării către CNATDCU.

Față de cele mai sus, propunem următoarele:

În urma analizei tuturor documentelor menționate mai sus, Comisia a constatat că sesizarea formulată nu poate fi probată. Comisia propune astfel, respingerea sesizării.


Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2019-04-11
32Decizie 32 (numire grup lucru)2019-04-11
33Decizie 33 (numire grup lucru)2019-05-09
34Hotărâre 34


Hotărâre nr. 34/23.05.2019

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU 119/02.07.2018 formulată de doamna Miron-Fulea Mihaela în ședința din data de 23.05.2019, în unanimitate.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI - CEMU cu nr. 119/02.07.2018 însoțită de documentele suport/anexe
2. Punctul de vedere al Comisiei de etică a Universității Ovidius din Constanța 238/18.12.2018
Membrii CEMU au constatat următoarele:
• Aspectele sesizate de petentă nu se confirmă. Comisia de Etică a Universității din Constanța a evaluat sesizarea și a răspuns punctual fiecărui punct adus în discuție de petentă.
• Argumentația Comisiei de etică este asumată și de către comisia de analiză constituită la nivel de CEMU.
Față de cele mai sus, propunem următoarele:
Respingerea sesizării ca fiind nefondată.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2019-05-23
35Decizie 35 (numire grup lucru)2019-05-23
36Hotărâre 36


Hotărâre nr. 36/06.06.2019

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a admite sesizarea înregistrată cu nr. CEMU - 28/26.06.2017 formulată către domnul Ioneci Vasile, în ședința din data de 06.06.2019, în unanimitate.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Argumentele și informațiile suplimentare funizate de Dl. Rector, Prof.dr.ing. Iulian-Gabriel Bîrsan, în urma audierii la sediul CEMU, din data de 23.05.2019;
2. Hotărârea 19/15.11.2018 a CEMU;
3. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI - CEMU cu nr. 28/26.06.2017, însoțită de documentele suport;
4. Punctul de vedere al Universității Dunărea de Jos din Galați înregistrat la UEFISCDI - CEMU cu nr. 34/12.03.2018;
5. Punctul de vedere al Universității Dunărea de Jos din Galați ca urmare a solicitării formulată de CEMU, nr. 47/30.03.2018, înregistrat la UEFISCDI - CEMU cu nr. 51/10.04.2018;
6. Absența răspunsului Dl. Ioneci Vasile la solicitarea CEMU nr. 54/10.04.2018 de a-și exprima punctul de vedere prin participarea la sedința de lucru CEMU din data de 19.04.2018.

Membrii CEMU au constatat următoarele:

1. Urmare a audierii Dl. Rector, Prof.dr.ing. Iulian-Gabriel Bîrsan, în legătură cu Hotărârea 19/15.11.2018 a CEMU, la sediul CEMU la data de 23.05.2019, au fost prezentate informații noi. Pentru posturile vizate în sesizare, au fost analizate și discutate: metodologia de desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor, hotărârile Senatului referitoare la finalizarea concursurilor și motivația Consiliului de administrație al universității privind transferul unor posturi (cu noii titulari) la alte structuri didactice din universitate;
2. Urmare a analizei noilor informații și a documentelor de pe pagina web a Universității Dunărea de Jos Galați, propunem revenirea asupra Hotărârii CEMU nr. 19/15.11.2018, cu următoarele mențiuni:
a) Se menține punctul 1 din Hotărârea 19/15.11.2018 și anume faptul că concursurile s-au desfășurat cu respectarea legislației în vigoare;
b) Titularizările pe posturi și validarea concursurilor s-a realizat cu respectarea legislației în vigoare, prin Hotărârea Senatului din 28.09.2013;
c) Noile ștate de funcții s-au aprobat în aceeași ședință de Senat, din data de 28.09.2013;
d) Modificarea stucturii unor departamente prin transferul unor posturi (cu titularii corespunzători din noile ștate de funcții) s-a făcut prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.44/01.10.2013 și ca urmare a necesității de a acoperii normele didactice disponibile în acel moment, în conformitate cu cifrele de școlarizare.
3. În conformitate cu Legea 1/2011, art. 213, al. 2, lit. d, Senatul "aprobă, la propunerea rectorului și cu respectarea legislației în vigoare, structura, organizarea și funcționarea universității".

Concluzii:
În urma analizei tuturor documentelor menționate mai sus, Comisia reține doar ca eroare managerială, de procedură, prin omisiunea de a solicita Senatului validarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr.44/01.10.2013. Nu există efecte negative ale acesteia în funcționarea universității.


Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2019-06-06
37Decizie 37 (numire grup lucru)2019-06-13
38Decizie 38 (numire grup lucru)2019-07-18
39Hotărâre 39


Hotărâre nr. 39/25.07.2019


În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU 236/13.12.2018 formulată de domnul Ghilduș Alexandru, în ședința din data de 25.07.2019, în unanimitate.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea dlui. Ghilduș Alexandru CEMU-236/13.12.2018
2. Anunț Univ Arte si Design, Facultatea de Arte Decorative și Design, scoatere concurs posturi din 14.09.2018
3. Adresa nr. 9806/05.12.2018
4. Hotărârea nr. 8991/07.11.2018
5. Adresa nr. 8408/16.10.2018
6. Adresa nr. 8010/02.10.2018
7. Adresa nr. 7779/26.09.2018
8. Adresa nr. 7778/26.09.2018
9. Adresa nr. 7103/10.09.2018
10. Adresa nr. 7035/07.09.2018
11. Adresa nr. 7036/07.09.2018
12. Adresa nr. 3655/12.06.2019
13. Adresa nr. 3655/12.06.2017
14. Adresa nr. 3176/19.05.2017
15. Adresa nr. 3134/18.05.2017
16. Adresa nr. 3034/15.05.2017
17. Adresa nr. 2929/11.05.2017
18. Adresa nr. 2893/10.05.2017
19. Adresa nr. 2884/10.05.2017
20. Adresa nr. 2727/04.0.2017
21. Adresa nr. 2726/04.05.2017
22. Adresa nr. 2326/19.04.2017
23. Transcript conversație între Mihnea Alexandru Ghilduș și Dinu Dumbrăvician, Iași, 6 septembrie 2018
24.Completare transmisa de dl. Ghilduș Alexandru, nr. CEMU 26/21.02.2019
25. Completare transmisa de dl. Ghilduș Alexandru, nr. CEMU 137/03.06.2019
26. Punct de vedere al Comisiei de Etică a Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti, nr. CEMU 145/13.06.2019
27. Revenire solicitare transmisă de dl. Ghilduş Alexandru, nr. CEMU 164/28.06.2019


Membrii CEMU au constatat următoarele:
1. Cu privire la încălcarea Codului de Etică de către prof.univ.dr. Dinu Dumbrăvician în raport cu promovarea pe post a dl. Mihnea Alexandru Ghilduş, fiul dl.-ului Alexandru Ghilduş, Comisia consideră că sesizarea ar trebui depusă de dl.Mihnea Alexandru Ghilduş, întrucât domnia sa este personană majoră şi nu putem lua în considerare sesizarea depusă în numele său de către o altă persoană, fără a exista o procură notarială în acest sens.
2. Legat de cel de al doilea aspect semnalat, nerespectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte solicitarea dl.-ului Alexandru Ghilduş de a-şi continua activitatea didactică după vârsta pensionării, Comisia face următoarele precizări:
a) Domnul Alexandru Ghilduş a fost audiat, în urma solicitării sale, în data de 03 iunie 2019, iar, în data de 06 iunie 2019, în baza dreptului la replică, în şedinţa CEMU a fost invitat reprezentantul Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti pentru a-şi exprima punctul de vedere. La şedinţa din data de 06 iunie 2019 a fost prezent dl. Prof, univ. dr. Bogdan Hojbotă, Preşedintele Comisiei de Etică a Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti, care în data de 13 iunie 2019 ne-a transmis, prin adresa nr. 145/13.06.2019, punctul său de vedere.
b) În urma analizării tuturor documentelor din dosar, comisia a constatat că procedura stabilită prin Metodologia privind menţinerea calităţii de titular peste vârsta legală de pensionare a cadrelor didactice cu funcţia de profesor sau conferenţiar, din cadrul Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti, a fost respectată. Aşa cum se poate vedea din documentele existente la dosar, dl.prof.univ.Ghilduş Alexandru nu a primit recomandarea directorului de departament pentru continuarea activităţii didactice după pensionare, aşa cum prevede metodologia. În plus, în cadrul şedinţei de Consiliu Profesoral al Facultăţii de Arte Decorative şi Design din cadrul Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti, din data de 23.05.2017, dl. Alexandru Ghilduş a fost invitat pentru a-şi susţine punctul de vedere. În cadrul aceleiaşi şedinţe, în urma audierii domnului Ghilduş Alexandru, a fost supusă la vot cererea domnului Ghilduş Alexandru de continuare a activităţii didactice. Potrivit Procesului Verbal al Consiliului Profesoral al Facultăţii de Arte Decorative şi Design nr.3242/23.05.2017, cererea domnului prof.univ.Alexandru Ghilduş a fost respinsă (din cele 23 de persoane cu drept de vot, 3 au votat pentru, iar 20 împotrivă).
c) Potrivit punctului de vedere primit la CEMU cu nr.145/13.06.2019, din partea Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti – Comisia de Etică, dl. Prof.univ.dr. Alexandru Ghilduş a fost pensionat conform legii, la vârsta de 65 de ani, fiind angajat în momentul de faţă, în regim plata cu ora.

Concluzii:
Având în vedere cele prezentate, Comisia respinge sesizarea domnuluii prof.univ.dr. Alexandru Ghilduş, întrucât nu au fost încălcate prevederile legale/regulamentele în ceea ce priveşte respingerea solicitării domniei sale de continuare a activităţii didactice, ca titular, după vârsta de pensionare.
Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2019-07-25
40Hotărâre 40


Hotărâre nr. 40/25.07.2019

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a admite sesizarea/solicitarea înregistrată cu nr. CEMU 50/12.03.2019 formulată de doamna Emilia Șercan, în ședința din data de 25.07.2019, în unanimitate.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI - CEMU cu nr. 50/12.03.2019.
2. Adresa Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 136/31.05.2019
3. Adresa DGÎU-MEN înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 143/11.06.2019

Membrii CEMU au constatat următoarele:
În sesizarea trimisă Consiliului de Etică și Management Universitar, doamna Emilia Șercan invocă nerespectarea unor atribuții legale de către Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu privire la suspiciunea de plagiat în cazul tezei de doctorat a domnului Codruț Olaru. Doamna Șercan arată că, în conformitate cu art. 12 din Anexa nr. 2 a OMENCȘ nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), „IOSUD analizează teza de doctorat existentă în biblioteca instituției, pe baza căreia s-a acordat titlul de doctor, în raport cu sesizarea, în conformitate cu procedurile interne”.
De asemenea, sunt invocate prevederile art. 14 alin. (1) și alin. (2) ale Anexei nr. 2 mai sus menționate, intitulată Soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, care prevede că, în termen de 30 de zile de la data înregistrării sesizării, IOSUD transmite către CNATDCU, un punct de vedere cu privire la soluționarea sesizării, acesta fiind înregistrat în mod oficial la Ministerul Educației Naționale.
Punctul de vedere al IOSUD trebuie să conțină propunerea de menținere/retragere a titlului de doctor, documentele și reglementările interne, în vigoare la data înmatriculării la doctorat a autorului tezei de doctorat și aplicabile la data susținerii publice, respectiv o informare cu privire la alte măsuri interne stabilite în cazul în care se înregistrează o încălcare a eticii universitare.
Doamna Șercan arată că, prin adresa IOSUD nr. 21.854/07.12.2018, trimisă CNATDCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a solicitat Consiliului, în temeiul art. 68 alin. (2) din HG nr. 6811/2011 privind codul studiilor doctorale, „să apeleze la experți externi care să evalueze teza de doctorat”. De asemenea, o nouă adresă a IOSUD UAIC, nr. 2473/13.02.2019, informa CNATDCU de faptul că „nu dispune de specialiști care să analizeze sesizarea, solicitând experți din Consorțiul Universitaria”.
În adresa primită de la doamna Emilia Șercan se precizează că, „Decizia UAIC contravine prevederilor OMENCȘ nr. 3482/2016 în sensul în care Comisia de Etică nu și-a îndeplinit sarcina de evaluare a unei sesizări, care nu presupune să fii specialist în evaluarea unei teze, ci să se verifice dacă sursele indicate ca fiind plagiate sunt corecte sau nu”.
În altă ordine de idei, în ședința Consiliului de Etică și Management Universitar din 6 decembrie 2018, atunci când a fost auditată Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, reprezentanții acesteia au admis situația în cauză, menționând că vor lua o serie de măsuri pentru a îndrepta situația. Acest lucru nu s-a întâmplat.
Consiliul de Etică și Management Universitar s-a adresat Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași prin adresa nr. 114 din 16.05.2019. În răspunsul primit din partea instituției de învățământ superior cu nr. 136 din 31.05.2019, UAIC afirmă că, sesizarea doamnei Emilia Șercan „se întemeiază pe dispoziții legale abrogate”, în sensul în care OMENCȘ nr. 6085/2016 a fost abrogat prin OMEN nr. 4783/2017.
Acest lucru, deși adevărat, nu modifică natura sesizării doamnei Emilia Șercan, întrucât prevederile la care face trimitere aceasta se referă la organizarea și funcționarea Consiliului de Etică și Management Universitar, acestea fiind încă în vigoare. Astfel, prevederile art. 24 alin. (1) și (2) din OMENCȘ nr. 6085/2016 se regăsesc la art. 20 alin. (1) și (2) în OMEN nr. 4783/2017.
Instituția de învățământ superior arată că, petenta nu a adus nicio dovadă în sensul încălcării obligațiilor prevăzute la art. 124 din Legea nr. 1/2011, „în cazul încălcării politicilor de echitate și etică universitară, cuprinse în Codul de etică și deontologie profesională aprobat de senatul universitar”.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași mai arată că, în ceea ce privește sesizarea doamnei Emilia Șercan, vizând suspiciunea de plagiat și înregistrată la UEFISCDI sub numărul 157/17.01.2018, transmisă Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași la data de 12.11.2018, UAIC a comunicat Direcției Generale Învățământ Universitar din cadrul Ministerului Educației Naționale, adresa nr. 24724 din 13.02.2019, în care încearcă justificarea faptului că nu a aplicat prevederile art. 14 din Anexa nr. 2 din OMEN nr. 3482/2016.
În cuprinsul acestei adrese se menționează că, IOSUD – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași „se află în imposibilitatea de a transmite un punct de vedere cu privire la teza de doctorat vizată de plagiat, pe motiv că, la nivelul Școlii Doctorale a Facultății de Drept din cadrul UAIC sunt afiliați trei conducători de doctorat, printre care și conducătorul tezei presupus contestate, respectiv domnul prof. univ. Dr. Tudorel Toader, calitate care îl pune într-un conflict de interese evident cu situația supusă analizei”.
Se menționează și domeniul în care sunt specializați ceilalți doi conducători de doctor, prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu (Dreptul comerțului internațional) și prof. univ. dr. Valeriu Ciucă (Drept privat comparat), teza de doctorat aflată în discuție fiind în specializarea Drept penal, partea special.
Constatând că se află în „imposibilitatea” de a nominaliza experți în vederea constituirii unei comisii de analiză a tezei de doctorat presupus plagiate a „Școlii Doctorale a Facultății de Drept”, Comisia de Etică UAIC s-a adresat Consorțiului „Universitaria” pentru sprijin. Doar Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca a delegat o persoană în acest sens.
Astfel, în răspunsul remis CEMU și DGÎU-MEN se menționează că „în acest context, arătăm că la nivelul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Comisia de Etică se află în imposibilitatea de a constitui o comisie de analiză a tezei de doctorat vizate de plagiat”, apelând la Direcția Generală Învățământ Universitar să aplice prevederile art. 69 alin. (2) din HG nr. 681/2011 privind codul studiilor universitare de doctorat, „în vederea numirii de experți externi pentru analizarea tezei de doctorat presupus plagiate”.
Prevederile art. 69 alin. (2) din HG nr. 681/2011 se referă însă la altă situație, respectiv la analiza propriu-zisă a Consiliului general al CNATDCU a oricărei sesizări cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, indiferent de momentul sesizării. Punctul de vedere al unui IOSUD reprezintă parte distinctă a analizării unei astfel de sesizări, iar modul în care acesta este formulat rămâne la latitudinea instituției organizatoare de studii universitare de doctorat.
În adresa trimisă de UAIC către CEMU și DGÎU-MEN se menționează și punctul de vedere transmis de domnul Codruț Olaru către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care este „fundamentat pe cadrul legislativ nepredictibil la momentul susținerii tezei, pe dovedirea existenței surselor de documentare și indicarea acestora, precum și pe infirmarea existenței elementelor de similitudine urmare a evaluării proprii realizate prin mijloace tehnice agreate”. Nu se precizează ce presupune sintagma „mijloace tehnice agreate”.
În finalul adresei mai sus menționate, reprezentanții UAIC arată că „susținerile doamnei Emilia Șercan sunt nefondate și lipsite de temei juridic”.
Consiliul de Etică și Management Universitar s-a adresat și Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare pentru un punct de vedere, care a fost înregistrat cu nr. 143/11.06.2019. În cadrul acestuia se precizează că la nivelul CNATDCU a fost desemnată o comisie de lucru pentru analizarea tezei de doctorat a domnului Codruț Olaru, în conformitate cu prevederile din Anexa nr. 2 la ROF CNATDCU, aprobat prin OMENCȘ nr. 3482/2016 cu modificările ulterioare.
Și DGÎU-MEN consideră că „în conformitate cu prevederile art. 14 din Anexa nr. 2 la Regulamentul CNATDCU, IOSUD are obligația de a transmite către CNATDCU în termen de 30 de zile de la data înregistrării sesizării, punctul de vedere cu privire la soluționarea sesizării, însoțit de hotărârea Comisie de etică universitară, avizată juridic”. Se mai precizează totodată că „întrucât, până în prezent, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași nu a transmis niciun document prevăzut de art. 14, CNATDCU nu poate finaliza procedura de analizare a sesizării”.Concluzii:
Analizând documentele anexate acestui dosar, constatăm faptul că Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași încalcă prevederile art. 124 lit. a) și c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, prin refuzul constant de a pune în aplicare prevederile art. 14 alin. (2) și (3) din Anexa nr. 2 a OMENCȘ nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), în cazul posibilului caz de plagiat semnalat de doamna Emilia Șercan prin sesizarea nr. 157/17.01.2018 adresată CNATDCU.
În fapt, CNATDCU nu a soluționat nici până în prezent respectivul caz întrucât nu a existat un punct de vedere al Comisiei de etică din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Aceasta a dat dovadă de rea credință, considerând că nu există resursele umane necesare în cadrul instituției de învățământ superior pentru a analiza acest caz. De asemenea, faptul că universitățile din Consorțiul „Universitaria” nu au delegat membri în comisia care ar fi trebui să analizeze respectivul caz, cu o singură excepție notabilă, nu exonerează UAIC, în contextul în care există multe alte zeci de instituții de învățământ superior din România care au specialiști în drept penal. De asemenea, există o multitudine de experți externi universităților în acest domeniu, fapt pentru care tărăgănarea prelungită a acestui caz nu poate fi motivată în niciun fel.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a dorit să paseze răspunderea către CNATDCU, acțiune care denotă o lipsă de responsabilitate instituțională. Acest caz este dovada că la nivelul UAIC nu se respectă legislația în vigoare, respectiv politicile de echitate și etică universitare la nivel național asumate prin carta universitară și reglementările interne.
Mai grav este faptul că, reprezentanții Consiliului de Etică și Management Universitar au atras atenția membrilor Comisie de etică a UAIC asupra acestui caz în cadrul întâlnirii din 6 decembrie 2018, parte a procesului de auditare a comisiilor de etică universitară, reprezentanții acesteia admițând problema și promițând că vor soluționa cu rapiditate cazul, fapt care nu s-a întâmplat.
Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din OMEN nr. 4783/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar, coroborat cu nerespectarea art. 124 alin. (1) și (3) din Legea educației naționale nr.1/2011, Consiliul de Etică și Management Universitar propune:
a) IOSUD Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va trimite către CNATDCU un punct de vedere cu privire la posibilul caz de plagiat semnalat de doamna Emilia Șercan prin sesizarea nr. 157/17.01.2018, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și (3) din Anexa nr. 2 a OMENCȘ nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) în decurs de maxim 30 zile calendaristice de la notificarea acestei decizii, sub sancțiunea aplicării art. 170 alin. (1) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, însemnând retragerea acreditării Școlii Doctorale de Drept din cadrul IOSUD UAIC, ceea ce implică retragerea dreptului Şcolii Doctorale de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi studenți-doctoranzi pentru anul universitar 2019/2020.
b) Atrage atenția Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași că nu respectă prevederile art. 124 alin. (1) și (3)din Legea educației naționale nr. 1/2011. În cazul în care situația se perpetuează, CEMU va conduce cercetări suplimentare pentru a stabili dacă se impune aplicarea art. 125 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011.Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2019-07-25
41Hotărâre 41


Hotărâre nr. 41/25.07.2019

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a admite sesizarea înregistrată cu nr. CEMU 43/04.03.2019 formulată de doamna Criveanu Maria, în ședința din data de 25.07.2019, în unanimitate.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea dnei. Criveanu Maria nr.43/04.03.2019
2. Completare la Sesizarea nr.43/04.03.2019 depusă în data de 11.03.2019
3. Anexa nr. 1. Metodologie de concurs admitere Master 2016, FEAA Craiova, UCv-extras
4. Anexa nr. 2. Lista candidaților admiși (buget) - septembrie 2016-AMFC
5. Anexa nr. 3. Lista candidaților admiși (taxă) - septembrie 2016-AMFC
6. Anexa nr. 4. Situația școlară student Roman T. Viorel - AMFC-trecere Buget am universitar 2017/2018
7. Anexa nr. 4 Lista candidaților admiși (buget) - septembrie 2016- EAE
8. Anexa nr. 5 Lista candidaților admiși (taxă) - septembrie 2016- EAE
9. Anexa nr. 6 - Situația școlară studenta master Doran Karina Adriana - trecere buget an univ. 2017/2018
10. Anexa nr. 7 - Adresa mail Director Departament ECAI Dragan Cristian - repartizare cursuri ID
11. Anexa nr. 8 - Program orar sem I 2018/2019- Banta Viorel master IEBA anul I și CRFC anul I
12. Anexa nr. 9 - Program orar sem I 2018/2019- Banta Viorel master EAE anul I
13. Anexa nr. 10 - Program orar sem I 2018/2019- Banta Viorel- licență EIB, anul III
14. Anexa nr. 11 - Program orar sem II 2018/2019- Banta Viorel- licență CIG, anul III
15. Anexa nr. 12 - Program orar sem II 2018/2019- Banta Viorel - master CRFC, anul I
16. Anexa nr. 13. - Adresă mail Director departament SIE Badica Amelia - transmitere cursuri "plata cu ora" sem I an univ 2018/2019 pentru Criveanu Radu
17. Anexa nr. 14 - Program orar sem I an univ 2018/2019 - Criveanu Radu - licență, anul III SPE
18. Anexa nr. 15 Program orar sem II an univ 2017/2018 Criveanu Radu licență, anul I, EAI
19. Anexa nr. 16. Katalog der Deutschen National Bibliothekcarte Statistics/ Radu Cătălin Criveanu
20. Anexa nr. 17 Registratura UCv Adresa Decan FEAA și Director Departament MMAA nr. 1223/26.02.2018, 1123/21.02.2018, 1043/19.02.2018
21. Anexa nr. 18 - Proces verbal nr. 4400/29.09.2016
22. Anexa nr. 19 - Proces verbal nr. 6200/25.10.2016
23. Anexa nr. 20 - Proces verbal nr. 4840/25.09.2017
24. Anexa nr. 21 - Proces verbal nr. 4863/24.09.2018
25. Anexa nr. 22 - Adresa email invitație consiliul FEAA din 21.09.2016 și email transmitere stat 2016/2017 din 20.11.2016 .
26. Anexa nr. 23 - Adresa email invitație consiliul FEAA din 21.09.2017.
27. Punct de vedere al Comisiei de Etică a Universităţii Craiova, înregistrat cu nr. 159/18.06.2019.
28. Adresa nr. 4270/R/26.06.2019 referitor la ore ID septembrie 3.2.
Membrii CEMU au constatat următoarele:
În sesizarea trimisă Consiliului de Etică și Management Universitar (CEMU), doamna prof. univ. dr. Maria Criveanu prezintă abateri de la normele de etică universitară săvârşite de prof. univ. dr. Sichigea Nicolae, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii Craiova. Sunt formulate 13 capete de acuzare la adresa domnului Decan, prof. univ. dr. Sichigea Nicolae.
1. Acuzaţia privind transferarea ilegală a studenţilor Roman Viorel şi Doran Karina Andrada, de la forma de finanţare cu taxă la forma de finanţare de la buget, s-a dovedit a fi nefondată, întrucât, potrivit documentelor, transferarea a fost făcută în ordinea mediilor;
2. Acuzaţia privind îndepărtarea petentei ca titular de curs de la forma de învăţământ ID este fondată. Potrivit Punctului de vedere al Comisiei de Etică din Universitate, conducerea facultăţii nu a răspuns solicitării Comisiei de Etică de a comunica dacă, în afara doamnei prof.univ.dr.Maria Criveanu, mai există şi alte cazuri în care titularul disciplinelor de la forma de învăţământ „cu frecvenţă” nu este titular şi la forma de învăţământ ID. Doamna Criveanu Maria invocă faptul ca i s-au luat cursurile de la ID, pe motiv că promovabilitatea studenţilor la disciplinele predate de domnia sa, este foarte slabă şi că, la ID, mai predau doi membri ai familiei petiţionarei. Aceste motive nu pot fi invocate, întrucât atât legislaţia din învăţământ, cât şi Carta Universităţii din Craiova nu interzic încadrarea membrilor aceleiaşi familii în cadrul aceleiaşi facultăţi, iar pentru slaba promovabilitate a studenţilor nu poate fi sancţionat cadrul didactic. Aşadar, argumentele aduse de conducerea facultăţii sunt lipsite de temei legal.
3. Recrutarea membrilor echipelor de experţi pentru proiectele finanţate din fonduri europene s-a făcut cu respectarea normelor legale în vigoare, potrivit conducerii facultăţii, prin afişarea pe site-ul universităţii a posturilor de experţi din proiectele cu finanţare europeană şi, pentru care, pot concura toţi cei care îndeplinesc condiţiile.
4. Acuzaţia privind neîndeplinirea calităţilor profesionale necesare predării disciplinelor de către domnul Banţa Viorel. Această acuzaţie s-a dovedit a fi nefondată, având în vedere documentele depuse de facultate, cu ocazia vizitei ARACIS, din care rezultă îndeplinirea indicatorului referitor la competenţa cadrelor didactice, inclusiv a domnului Banţa Viorel.
5. Referitor la situaţia laboratorului SAP, acuzaţia s-a dovedit a fi nefondată, utilizarea fiind permisă la solicitarea scrisă a cadrelor didactice interesate. Cu privire la situaţia juridică a bazei materiale a laboratorului, potrivit punctului de vedere al Comisiei de Etică a Universităţii, există contract de sponsorizare pentru aceasta.
6. Legat de modificarea denumirii unor discipline din cadrul Departamentului ECAI fără consultarea membrilor departamentului, acuzaţia s-a dovedit a fi nefondată, întrucât există la dosar dovada prin care membrii departamentului au luat la cunoştinţă, pe cale electronică, structura planului de învăţământ şi, implicit, denumirea disciplinelor.
7. Acuzaţia privind presiunile exercitate de către Decan în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 24.09.2018 asupra directorului Departamentului de Statistică şi Informatică Economică, pentru modificarea statului de funcţii, în sensul dorit de domnul Decan, s-a dovedit a fi fondată, potrivit documentelor din dosar şi a punctului de vedere formulat de membrii Comisiei de Etică din Universitatea din Craiova.
8. Acuzaţia, privind înlăturarea abuzivă de la plata cu ora a disciplinelor „Statistică microeconomică” şi „Statistics”, ce fuseseră alocate, iniţial, domnului Radu Criveanu, s-a dovedit a fi nefondată, întrucât există o hotărâre a Consiliului de Administraţie, potrivit căreia orele la plata cu ora pot fi alocate unor persoane din afara Universităţii, doar dacă „în cadrul departamentului nu sunt persoane capabile să le efectueze”.
9. Acuzaţia privind nerespectarea criteriilor de titularizarea doamnei prof. univ.dr. Carmen Rocşoreanu şi a domnului conf.univ.dr. Liviu Popescu, este neîntemeiată, întrucât structura postului a fost păstrată, chiar dacă postul a fost transferat în cadrul altui Departament al Universităţii.
10. Acuzaţia privind atitudinea abuzivă a decanului în încercarea de a determina pe Directorul Departamentului de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor să modifice sau să distrugă Procesul Verbal din februarie 2018 s-a dovedit a fi nefondată, existând în acest sens, declaraţia doamnei prof.univ.dr. Popescu Daniela, directorul Departamentului de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor.
11. Referitor la acuzaţiile vizând pretinsele nereguli în statele de funcţii din anii universitari 2016-2017 şi 2017-2018, Comisia de Etică a Universităţii nu s-a pronunţat, întrucât nu a analizat aceste acuzaţii, având în vedere prescripţia răspunderii eventualelor abateri disciplinare, conform art.252 alin.1 din Codul Muncii.
12. Acuzaţia privind rezervarea postului didactic al domnului conf.univ.dr.Tudor Ciurezu s-a dovedit a fi fondată, dar fapta nu este imputabilă decanului, ci, eventual, Direcţiei Juridice care a avizat cererile de acordare a concediilor fără plată, întemeiate pe dispoziţiile Codului Muncii.

Concluzii:
Având în vedere cele prezentate, Comisia admite sesizarea Doamnei prof.univ.dr. Maria Criveanu, constatând abateri de la normele de etică ale domnului Decan, prof.univ.dr. Sichigea Nicolae, care, fâcând uz de poziţia deţinută, a impus îndepărtarea petentei de la cursurile ID, fără motive întemeiate şi a impus modificarea statului de funcţii al Departamentului de Statistică şi Informatică Economică, potrivit propriilor dorinţe, deşi acesta, în forma iniţială, fusese avizat, în unanimitate, de membrii Departamentului de Statistică şi Informatică Economică.
De asemenea, propunem sanctionarea disciplinara cu avertisment a domnului decan Sichigea Nicolae si repunerea in drepturi a Doamnei prof.univ.dr. Maria Criveanu in ceea ce priveste orele prestate la ID.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2019-07-25
42Decizie 42 (numire grup lucru)2019-07-25
43Hotărâre 43


Hotărâre nr. 43/25.07.2019
În conformitate cu prevederile art. 192 alin. (1) și art. 217 alin. (1) din legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar – CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a admite sesizările înregistrate cu nr. CEMU - 82/10.05.2018 și CEMU - 138/02.08.2018 a unui grup de cadre didactice de la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, în ședința din 25.07.2019, în unanimitate.
Membrii CEMU au constatat următoarele:
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița (UEMR) a încălcat o serie de prevederi ale art. 124 alin. (1), după cum urmează:
- Disfuncționalități în ceea ce privește organizarea Senatului universitar prin faptul că existau prevederi vagi cu privire la definirea cvorumului și a membrilor supleanți, respectiv adoptarea unor hotărâri de Senat care au fost desființate din această cauză (HS nr. 148 din 29.07.2016, HS nr. 210 din 06.10.2016, HS nr. 211 din 06.10.2016, HS nr. 212 din 06.10.2016) – art. 124 alin. (1) lit. a).
- Încălcarea prevederilor art. 12 alin. (5) din OMECTS nr. 3666/2012 prin art. 19 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, în sensul în care statutul de membru al Senatului UEMR poate fi dobândit doar prin alegeri – art. 124 alin. (1) lit. a).
- Încheierea în mod eronat a raporturilor contractuale cu lect. univ. dr. Andreea Mindea și laborant ing. Vasile Suciu, condamnați printr-o sentință definitivă pentru infracțiunea de luare de mită în formă continuată, fapt care a permis acestora să poată reveni în comunitatea academică, în cazul în care și-au dorit – art. 124 alin. (1) lit. a).
- Adoptarea unei decizii cu un impact semnificativ asupra salarizării personalului didactic, de către Senatul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, precum HS nr. 148/29.07.2016, în lipsa consultării comunității academice, respectiv în baza unei analize ample cu privire la situația financiară a instituției de învățământ superior. Curtea de Apel Timișoara, prin Decizia civilă nr. 513 din 06.06.2017 a constatat că UEMR „nu a făcut dovada existenței unei situații economico-financiare dificile, iar propunerea Consiliului de Administrație nr. 1681/28.07.2016 nu a fost fundamentată în vreun fel” iar „la momentul plății salariului din data de 15.07.2016, nu era făcută vreo evaluare financiară și nici nu a fost luată vreo decizie de către Senatul Universității, astfel că nu se constituie justificare rezonabilă, pentru diminuarea salariilor, insuficiența fondurilor”. Curtea a concluzionat că UEMR „a acționat cu exces de putere, caz de justifică anularea acestui act juridic” – art. 124 alin. (1) lit. a).
- Conducerea Universității „Eftimie Murgu” din Reșița a dat dovadă de lipsă de transparență în ceea ce privește concursul de ocupare a posturilor didactice vacante pentru anul 2016/2017 în cazul asist. univ. dr. Monica Roșu și a asist. univ. dr. Zoltan Kiss. Faptul că membrii Senatului UEMR nu au avut informațiile complete despre desfășurarea acestora, respectiv faptul că cei care au solicitat informații suplimentare despre aceste lucruri confirmă acest lucru. De asemenea, scoaterea la concurs a unor posturi a căror câștigători urmau a fi încadrați la plata cu ora, dar ulterior au fost trecute ca fiind cu normă întreagă confirmă spiritul netransparent, chiar aleator, în care au fost luate aceste decizii. Reîncadrarea, cel puțin în cazul asist. univ. dr. Zoltan Kiss, a fost ilegală și contrar unor practici care vizează promovarea calității în învățământul superior – art. 124 alin. (1) lit. a).
- Modul în care a fost revocat rectorul Facultății de Inginerie și Management a fost unul deficitar. Modul de a delibera al Senatului UEMR (HS nr. 63/04.04.2018 a fost anulată prin HS nr. 75/16.05.2018, din motive ce țin de un viciu de procedură, în speță neîndeplinirea prevederilor art. 56 alin. (10) din Carta UEMR) este în propria hotărâre reiese de asemenea din schimbarea deciziei după înaintarea plângerii prealabile a prof. univ. dr. ing. Sava Ianici, care a refuzat ulterior să mai fie decan, generând totodată un climat de instabilitate în facultate – art. 124 alin. (1) lit. a).
- Desemnarea unui decan de la o altă facultate, în persoana doamnei conf. univ. dr. Andreș Solomia, este ilegală și contrară principiilor care prevăd autonomia la nivel departamental/ de facultate. De asemenea, fără a aprecia competența profesională a acesteia, în lipsa unor studii de specialitate în aria celor desfășurate în cadrul facultății, putem să constatăm că activitatea de management nu se poate desfășura în mod optimal – art. 124 alin. (1) lit. a).
- Acordarea calificativului „Grad de încredere limitat” pentru UEMR de către Consiliul ARACIS, atât în anul 2015 cât și în anul 2017, în urma evaluării instituționale. După studierea conținutului rapoartelor și în urma vizitei desfășurată la Reșița, există suficiente motive să considerăm faptul că în cadrul acestei instituții de învățământ superior s-au regăsit și se regăsesc probleme semnificative în ceea ce privește calitatea procesului educațional și a managementului conducerii universității – art. 124 alin. (1) lit. b).
- Încărcarea la maxim a tuturor posturilor, indiferent de funcția didactică. aceste măsuri afectează calitatea procesului educațional și nu permite existența unor condiții prielnice pentru desfășurarea activității de cercetare a cadrelor didactice. În mod cert, se impuneau măsuri care să îmbunătățească situația financiară a instituției de învățământ superior, însă din răspunsul dat de Președintele Senatului Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, este clar că aceste măsuri tind să devină permanente, fără a exista perspectiva unei îmbunătățiri. De asemenea, este important ca măsuri drastice, precum cele din HS nr. 154 din 15.09.2016 să fie însoțite de anumite oportunități pentru cadrele didactice performante, menite să amelioreze situația acestora, creând un cadru propice dezvoltării profesionale. În plus, nu a existat nicio încercare de atragere suplimentară a fondurilor din finanțarea suplimentară – art. 124 alin. (1) lit. c).
- Anularea subsecventă a unor decizii ale Comisiei de Etică și Deontologie Academică, ale Rectorului și Senatului instituției – art. 124 alin. (1) lit. c).
- Oportunitatea gestionării patrimoniului administrat de UEMR Servicii SRL Coroini în sensul obținerii de profit este dificil de stabilit. Campusul Universitar de Vară din localitatea Coroini deservește, cu precădere, Universitatea „Eftimie Murgu” de Reșița, fapt pentru care, în contextul financiar dificil al instituției de învățământ superior, este greu ca această locație să fie profitabilă fără a se realiza activități turistice intensive. Este în schimb discutabilă Hotărârea Senatului UEMR nr. 136 din 21.07.2016 cu privire la numirea lui Nicolae Zamela pe postul de administrator al SC UEMR Servicii SRL, în contextul în care persoana în cauză nu ar fi avut experiența necesară pentru administrarea acelui campus universitar. De asemenea, instituția de învățământ superior nu a pus la dispoziția CEMU o viziune cu privire la funcționarea acestui campus în viitorul apropiat, respectiv nu a rezultat faptul că se dorește o rentabilizare a acestui obiectiv. În mod evident, cel puțin în perioada 2016-2017, există indicii temeinice că acest campus universitar a fost administrat în mod deficitar – art. 124 alin. (1) lit. d).
- HS. 86/16.05.2015 reprezintă expresia unei încercări de a limita accesul reprezentanților unei instituții de presă la informații publice referitoare la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, chiar de către Senatul UEMR. Utilizarea unei terminologii vagi, dar dură (ex: „indezirabil”) poate fi interpretată ca fiind o încercare de intimidare a presei, fapt care este în totală contradicție principiile conform cărora funcționează mediul universitar în Spațiul European al Învățământului Superior. Este inadmisibil ca în lipsa unei hotărâri judecătorești definitive pe această temă, o instituție de învățământ superior publică să marginalizeze accesul reprezentanților unui ziar la evenimentele desfășurate în cadrul acesteia. Indiferent cât de prezentă ar fi universitatea în spațiul media, toate instituțiile de presă ar trebui să beneficieze de tratament egal, indiferent de conținutul publicat – art. 124 alin. (1) lit. e).
Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliul de Etică și Management Universitar a decis următoarele:
- Popunem revocarea rectorului Universității „Eftimie Murgu” din Reșița în baza art. 125 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, pentru încălcarea prevederilor art. 124 alin. (1) lit. a) – e) din legea mai sus menționată
- Monitorizarea Universității „Eftimie Murgu” din Reșița în vederea reorganizării UEMR, dat fiind gravitatea situației financiare și interne a universității.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2019-07-25
44Decizie 44 (numire grup lucru)2019-09-16
45Decizie 45 (numire grup lucru)2019-10-24
46Hotărâre 46


Hotărâre nr. 46/24.10.2019

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU 63/22.03.2019 formulată de doamna Truță Ana Maria, în ședința din data de 24.10.2019, în unanimitate.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Adresa de la CNECSDTI înregistrată cu nr. CEMU 63/22.03.2019 referitoare la sesizarea d-nei Truță Ana Maria
2. Adresa de la CNECSDTI nr. 524/21.03.2019.
3. Adresa CNECSDTI nr. 595/12.06.2019.
4. Adresa transmisă către Ministerul Cercetării cu nr. 8633/3.04.2018.
5. Împuternicirea avocațională nr. 2018 pentru Dna Morar Letiția
6. Sesizarea transmisă de către Comisia Etica UMF Cluj nr. 15234/14.06.2017.
7. Raportul Comisiei de Etică din 30.01.2018 nr. înregistrare 2705/30.01.2018.
8. Contestația transmisă de către Truță Ana Maria către Senatul UMF Iuliu Hațieganu Cluj Napoca, cu nr. 36200/13.12.2017.
9. Contestația transmisă de către Truță către Senatul UMF Iuliu Hațieganu Cluj Napoca, cu nr. 5086/20.02.2018.
10. Răspunsul la contestația împotriva modului de desfășurare a anchetei Comisiei de etică universitară finalizată cu Raportul nr. 2705/30.01.2018 înregistrată cu nr. 7519/16.03.2018.
11. Cerere rezoluție transmisă către CNECSDTI în cazul sesizării înregistrată, cu nr. 298/09.07.2018.
12. Cerere rezoluție in cazul sesizării înregistrată cu nr. 217/03.04.2018, înregistrată la Ministerul Cercetării si Inovării CNECSDTI, din data 13.09.2018.
13. Solicitare punct de vedere transmis de CNECSDTI, către Școala Doctorală a UMF Iuliu Hațieganu Cluj cu nr. 525/21.03.2019.
14. Punct de vedere de la Școala Doctorală a UMF Cluj către CNECSDTI cu nr. 558/11.04.2019 însoțită de Raportul Comisiei de etică, înregistrat cu nr. 2705/30.01.2018.

Membrii CEMU au constatat următoarele:

1. Aspectele sesizate de petentă nu se confirmă. Comisia de Etică a Universității din UMF Iuliu Hațieganu din Cluj a evaluat sesizarea și a răspuns punctual fiecărui aspect adus în discuție de petentă.
2. Aspectele sesizate de petentă nu se încadrează în categoria abaterilor grave de conduită în cercetarea științifică, așa cum sunt ele prevăzute de lege și nici în categoria abaterilor de la normele de etică universitară, ci sunt mai degrabă disfuncționalități cauzate de relații interumane alterate; nu există dovezi de încălcare unor proceduri care să fi constituit, cu rea intenție, motive reale de obstrucționare a activității de cercetare științifică sau a celor conexe acestora. Mai mult, majoritatea aspectelor sesizate sunt de natură administrativă, putând fi analizate și soluționate de către instituțiile locale, în lumina Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) și a Regulamentului de Organizare Internă (ROI) ale acestora.
3. Legea 206/2004 prevede explicit modul de soluționare a contestațiilor deciziilor unei Comisii de etică locale, și nu conferă senatului unei universități aceste atribuții; prevederea privind sesizarea senatului, prevăzută în Carta UMF Iuliu Hațieganu din Cluj Napoca poate avea doar un caracter informativ, legislația organică (Legea 206/2004), prevalând în fața oricărei reglementări interne. In acest sens, se recomandă o revizuire a Cartei universitare.
4. Argumentația Comisiei de etică este asumată și de către comisia de analiză constituită la nivel de CEMU.


Concluzii:
Având în vedere cele prezentate, Comisia respinge sesizarea doamnei Truță Ana Maria ca fiind nefondată.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2019-10-24
47Hotărâre 47


Hotărâre nr. 47/07.11.2019

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU - 181/22.07.2019 formulată de doamna Beatrice-Florentina Onica-Jarka, în ședința din data de 07.11.2019, în unanimitate.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea dnei Onica-Jarka Beatrice-Floretina nr. CEMU - 181/22.07.2019
2. Hotărârea Senatului Universității nr. 30/26.06.2019
3. Hotărârea Senatului Universității nr. 31/26.06.2019
4. Punct vedere Univ. Nicolae Titulescu București, nr. CEMU - 201/01.08.2019
5. Adresa dnei. Onica Jarka nr. CEMU - 202/01.08.2019
6. Anexa 1 - Codul eticii și deontologiei profesionale al Univ. Nicolae Titulescu
7. Anexa 2 - Sesizarea dnei.Onica-Jarka referitoare la dna. asist. Laura Cristina Spătaru Negură, dna. lect. Elena Emilia Ștefan, dna. conf. Marta Claudia Cliza, dl. prof. Ion Neagu și dl. prof. Gabriel Boroi
8. Anexa 3 - Adresa Comisiei de etică nr. 560/26.03.2019
9. Anexa nr. 4 - Raport final Comisia Etică nr. 889/16.05.2019 la sesizarea dnei Onica-Jarka 10. Anexa 5 - Contestația dnei. Onica -Jarka, nr. 1039/04.06.2019, împotriva Raportului final nr. 889/16.05.2019
11. Anexa 6 - Adresa dnei. Onika - Jarka nr. 1786/12.10.2018
12. Sesizarea dnei Onika - Jarka împotriva dnei. lect. Elena Emilia Ștefan și dnei. Marta Savapol
13. Anexa 7. Proces verbal din 17.12.2018 al Comisiei de Etică Profesională a Facultății de Relații internaționale și Administrație
14. Anexa 8 - Contestația dnei Onica- Jarka, nr. 320/11.02.2019, împotriva Procesului verbal din 17.12.2018
15. Sesizarea dnei Onica-Jarka nr. 1816/11.02.2019
16. Anexa 9 - Raportul final al Comisiei de Etica a Facultății de Relații Internaționale și Administrație din 08.02.2019
17. Anexa 10 - Contestația dnei Onica-Jarka, nr. 419/04.03.2019, împotriva Raportului final din 08.02.2019
18. Anexa 11 - Comunicările nr. 556/26.03.2019 și 559/26.03.2019
19. Anexa 12 - Raport final nr. 890/16.05.2019 al Comisiei de Etică
20. Anexa 13 - Contestația dnei Onica- Jarka împotriva Raportului final din 16.05.2019
21 Anexa 14 - Raportul Comisiei de Etică nr. 220/30.01.2019
22. Punctul de vedere al Universității ”Nicolae Titulescu” din București, nr. CEMU – 201/01.08.2019

Membrii CEMU au constatat următoarele:

1. Sesizarea înregistrată cu nr. CEMU – 181/22.07.2019 transmisă de doamna Beatrice - Florentina Onica-Jarka are ca obiect hotărârile Senatului Universitar ale Universității "Nicolae Titulescu" din București nr. 30/26.06.2019 și nr. 31/26.06.2019, care a respins ca neîntemeiate contestațiile împotriva Raportului final al Comisiei de etică universitară din data de 16.05.2019 prin care a fost soluționată sesizarea nr. 2418/28.12.2018 și Raportului final al Comisiei de etică universitară din data de 16.05.2019 cu care a fost soluționată sesizarea nr. 1786/12.10.2018.
2. Sesizarea formulată nu face referire la niciun temei legal din Legea nr.1/2011 a educației naționale, pretins încălcată, precum și din prevederile Codului de referință al eticii și deontologiei universitare.
3. Din actele aflate la dosarul cauzei rezultă o analiză aprofundată, judicioasă și temeinică realizată atât la nivelul Comisiei de Etică Universitară, cât și la nivelul Senatului Universitar ale Universității "Nicolae Titulescu" din București.
4. Din actele aflate la dosar, CEMU nu identifică niciun element de nerespectare a obligațiilor prevăzute la art. 124 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a altor obligații legale, precum și a prevederilor Codului de referință al eticii și deontologiei universitare, conform art. l25 alin. (4) din Legea nr.1/2011.

Concluzii:
Având în vedere considerentele expuse mai sus, apreciem că sesizarea înregistrată cu nr. CEMU – 181/22.07.2019 transmisă de doamna Beatrice-Florentina Onica-Jarka, împotriva Hotărârile Senatului Universitar al Universității "Nicolae Titulescu" din București nr. 30/26.06.2019 și nr. 31/26.06.2019 este neîntemeiată și se respinge.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2019-11-07
48Hotărâre 48


Hotărâre nr. 48/07.11.2019

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU - 116/20.05.2019 formulată de dna. Lorincz Alexandra Elisabeta referitoare la activitatea Comisiei de Etică a Universității Petroșani în ședința din 07.11.2019, în unanimitate.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea Dnei. Lorincz Alexandra înregistrată cu nr. CEMU 116/20.05.2019;
2. Adresa Dnei. Lorincz Alexandra către Comisia de Etică din Universitatea Petroșani, din 25.02.2019;
3. Invitația CE transmisă Dnei. Lorincz Alexandra de a participa la ședința din 20.03.2019 (email din 12.03.2019);
4. Mesaj președinte CE către Dna. Lorincz Alexandra de a confirma participarea sa la ședința din 20.03.2019 (email 14.03.2019);
5. Mesaj președinte CE către Dna. Lorincz Alexandra referitor la ședința din 20.03.2019 (email 20.03.2019);
6. Notificare CE nr. 21/21.03.2019 către Dna. Lorincz Alexandra;
7. Notificare CE nr. 35/18.04.2019 către Dna. Lorincz Alexandra;
8. CD cu înregistrări video.

Membrii CEMU au constatat următoarele:
1. Sesizarea petentei, deși îndreptată împotriva Comisiei de Etică a Universității din Petroșani, se referă la două aspecte diferite, analizate de Comisie și reclamate de petentă: primul aspect se referă la relația dintre doctorandă și conducătorul de doctorat, afectată de presupusa solicitare din partea conducătorului de doctorat de a desfășura activități în afara obligațiilor academice ale doctorandei și al doilea aspect se referă la presupusele activități private/personale nepotrivite spațiului academic, desfășurate în spațiul academic de către conducătorul de doctorat.
2. Petenta nu demonstrează Comisiei de Etică a Universității în mod concret, care au fost solicitările care i-au fost adresate de către conducătorul de doctorat; faptele sunt enunțate la modul general şi nu sunt argumentate. Dacă aceste fapte ar fi fost reale, ele ar fi putut intra sub incidența altor reglementări interne sau externe și nu în primul rând, a unora de natură etică.
3. Existența unei abateri de natură etică ar fi trebuit demonstrată prin repercusiuni concrete venite din partea conducătorului de doctorat, dar petenta nu dă informații nici în acest sens, ci doar menționează faptul că, aceasta a fost determinată să renunțe la calitatea de doctorand; pretinsele impuneri de a lucra fără forme legale ar fi trebuit sesizate către alte organisme abilitate, care ar fi putut audia independent și pe ceilalți studenți despre care petenta face afirmaţia că ar lucra ilegal; impunerea unor cercetători în cadrul doctoratului nu este o abatere în sine, dacă se justifică prin prisma interesului cercetării.
4. Componenta video a sesizării nu demonstrează nicio legătură cu pretinsul interes lezat al reclamantei, dar se constituie într-o altă speță, pe care organele în drept au datoria să o disjungă de cazul reclamat și să o clarifice în mod independent.
5. A existat un viciu de comunicare între reclamantă și Comisia de Etică a Universității, modul de comunicare fiind viciat atât de reacția reclamantei la invitațiile Comisiei, cât și la forma, nu întotdeauna instituțională, în care s-a purtat comunicarea dinspre Comisie către reclamantă.

Concluzii:
1. Comisia respinge sesizarea.
2. Se solicită Comisiei de Etică a Universității investigarea înregistrării video, urmând să comunice CEMU concluziile acesteia.
3. Se recomandă revizuirea regulamentelor interne în vederea reglementării unor aspecte de etică care în prezent nu sunt prevăzute.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2019-11-07
49Hotărâre 49


Hotărâre nr. 49/07.11.2019

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU - 225/25.09.2019 formulată de către Dna. Iatan Iuliana–Florentina, referitoare la pretinsa funcționare ilegală a Departamentului de Matematică și Informatică, de la Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole, Universitatea Tehnică de Construcții din București în ședința din 07.11.2019, în unanimitate.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI - CEMU cu nr. 225/25.09.2019, împreună cu anexele asociate.
2. Completările furnizate de Dna. Iatan Iuliana–Florentina, iatan.iuliana@drept.unibuc.ro, pe email la adresa cemu@uefiscdi.ro la data de 16.10.2019.
Membrii CEMU au constatat următoarele:
1. În ceea ce privește suspiciunea de întocmire abuzivă a normei didactice, menționăm faptul că, universitățile, în baza autonomiei universitare și în funcție de gradul de ocupare a normelor didactice, pot decide asupra numărului de ore alocate unui cadru didactic universitar, dar fără ca acesta să depășească 16 ore convenţionale pe săptămână (conform art. 286 și art. 287 alin.(12) din Legea nr.1/2011). În cazul semnalat, numărul total de ore convenționale este de 15,5, ceea ce este conform legislației în vigoare.
2. În ceea ce privește suspiciunea de încălcare a metodologiei de concurs, menționăm faptul că, deținerea titlului de doctor în inginerie nu împiedică ocuparea unui post universitar în cadrul Departamentului de Matematică și Informatică, conform art. 8 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, și nu implică nici faptul că, specializarea candidatului nu este în conformitate cu profilul postului scos la concurs. Aceste aspecte sunt determinate de comisia de concurs și ulterior validate de CNATDCU. Faptul că, pe pagina web a departamentului apare menționat titlul de “doctor matematician”, iar în realitate persoanele în cauză sunt doctori în inginerie nu a putut fi verificat datorită faptului că, informațiile din CV nu pot fi accesate. Cu toate acestea, chiar în acest caz, poate fi vorba doar de o eroare de editare a pagini web ce poate fi corectată fără probleme. Nu poate fi considerat faptul că, este vorba de o asimilare greșită a titlului.
3. În ceea ce privește menționarea pe pagina personală web din cadrul departamentului (https://utcb.ro/lect-dr-inf-iuliana-iatan/) a titlului de doctor în informatică, nu poate fi vorba decât de o eroare care se poate corecta ușor și nu poate fi considerată o asimilare abuzivă a acestui titlu.
4. În ceea ce privește sesizarea că Dl. Ion Mierluș-Mazilu nu și-ar fi respectat obligația depunerii declaraţiilor de avere și de interese, fapt care excede atribuţiile CEMU.
5. În ceea ce privește sesizarea cu privire la lipsa accesului la fișele de disciplină pentru disciplina Matematici speciale și respectiv Algebră liniară, de la Facultatea de Hidrotehnică, menționăm faptul că, acestea sunt realizate de titularii de disciplină (de curs și de aplicații) și apoi validate de departament și este recomandat să se găsească pe pagina web a facultății.


Concluzii:
În urma analizei tuturor documentelor menționate mai sus, Comisia propune respingerea sesizării ca fiind nefondată.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2019-11-07
50Decizie 50 (numire grup lucru)2019-11-07
51Decizie 51 (numire grup lucru)2019-11-28
52Hotărâre 52


Hotărâre nr. 52/09.01.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU – 203/01.08.2019 formulată de către domnul ing.Ionescu Horia cu privire la susţinerea publică a tezei de doctorat, în ședința din 09.01.2020, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea domnului ing. Ionescu Horia având nr.203/01.08.2019
2. Punct de vedere al Comisiei de Etică a USAMV Cluj-Napoca din data de 15.10.2019

Membrii CEMU au constatat următoarele:
Cererile de prelungire a termenului de susţinere a tezei de doctorat a d-lui ing. Ionescu Horia au cumulat în total 24 de luni, iar ultima cerere de prelungire a termenului de susţionere a tezei a expirat la data de 31.09.2019, potrivit adresei Şcolii Doctorale nr.2263/01.10.2019.
Având în vedere că termenul de susţinere a tezei de doctorat a expirat la data de 31.03.2019, doctorandul a comunicat domnului Prof.dr.Teofil Oroian că cererea de prelungire a fost aprobată de Şcoala Doctorală, cu toate că avea rezoluţia Directorului CSUD şi Directorului SDSAI pe cerere „cu condiţia acordului conducătorului de doctorat”, dar cererea a fost fără acordul conducătorului.
Concluziile comisiei de etică sunt următoarele:
1. Obiectivele propuse în teza de doctorat nu au fost atinse;
2. Lucrarea prezentată de doctorand conducătorului are greşeli de formă şi conţinut;
3. Bibliografia consultată de doctorand este insuficientă pentru o teză de doctorat.
4. Valoarea ştiinţifică a tezei de doctorat este la nivelul unei lucrări de licenţă.
5. Conducătorul de doctorat a menţionat că nu poate să fie de acord cu susţinerea publică a unei lucrări de valoarea ştiinţifică a celei elaborate de doctorand, considerând că este un afront adus dânsului ca şi conducător de doctorat, cât şi pentru şcoala doctorală a USAMV Cluj-Napoca.
6. Din analiza documentelor şi a situaţiei prezentate de Comisia de etică se consideră că exmatricularea de la studiile doctorale a d-lui ing.Horia Ionescu, cerută de conducătorul de doctorat dl.prof.dr.Teofil Oroian, ca urmare a depăşirii termenelor de elaborare a tezei şi a rezultatelor cercetării nesatisfăcătoare, este întemeiată şi aprobată în Senatul USAMV Cluj-Napoca.

Concluzii:
Având în vedere cele prezentate, Comisia respinge sesizarea d-lui ing.Horia Ionescu, întrucât conducătorul de doctorat, în persoana d-lui prof.dr.Teofil Oroian, nu poate fi de acord cu susţinerea publică a unei teze de doctorat având în vedere nivelul calitativ a unei lucrări de licenţă, fapt confirmat şi de alţi profesori din comisia de analiză a şcolii doctorale din USAMV Cluj-Napoca.
.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2020-01-09
53Hotărâre 53


Hotărâre nr. 53/09.01.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU – 208/20.08.2019 formulată de către domnul Isaia Florin referitoare la transferul și menținerea calității de titular în învățământul universitar a dlui conferențiar dr. Marius PĂUN, de la Universitatea Transilvania din Brașov, în ședința din 09.01.2020, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI - CEMU cu nr. 208 însoțită de documentele suport: Anexa 1 - Metodologia privin menținerea calității de titular în învătământul universitar sau în cercetare după împlinirea vârstei de pensionare; Anexa 2 - Regulament de organizare și funcționare a organelor deliberative din universitate: Consiliul de administrație și Consiliile Facultăților; Anexa 3 - Cererea petentului din data de 25.06.2019, către Decanul Facultății de Matematică și Informatică; Anexa 4 - Răspunsul Decanului Facultății de Matematică și Informatică din data de 26.06.2019; Anexa 5– Hotărârea nr. 41/2005.2019 a Consiliului Facultății de Silvicultură și Exploatații Forestiere; Anexa 6 - Sesizarea petentului din data de 27.05.2019, către Rectorul Universității Transilvania din Brașov; Anexa 7– Răspunsul nr. 5498/12.06.2019 al Prorectorului cu activitatea didactică cu privire la sesizarea anterior menționată a petentului; Anexa 8 – Răspunsul petentului la răspunsul nr. 5498/12.06.2019 al Prorectorului cu activitatea didactică; Anexa 9 - Sesizarea petentului din data de 19.06.2019, către Președintele Senatului Universității Transilvania din Brașov; Anexa 10– Hotărârea Senatului nr.33/19.06.2019; Anexa 12 – Răspunsul nr. 210/25.06.2019 al Președintelui Senatului Universității Transilvania din Brașov
2. Punctul de vedere al Universității Transilvania din Brașov nr. 238 din 11.10.2019.

Membrii CEMU au constatat următoarele:
1. Din coroborarea prevederilor art. 286 alin.(1), (4) și (5) cu cele ale art. 213 alin. (11), ambele din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, pentru fiecare program de studii, întocmirea anuală a statelor de funcții și stabilirea normelor universitare, precum și stabilirea notelor de comandă a orelor către alte facultăți, este de competența departamentului în a cărui coordonare se află programul, sub rezerva aprobării Senatului.
În baza acelorași prevederi, transferul unui cadru didactic între departamente, se face la cererea acestuia, cu aprobarea structurii competente a angajatorului – departamentul, sub rezerva avizului Consiliului Facultății și a aprobării Senatului.
Aceste prevederi au fost respectate atât cu privire la realizarea statelor de funcții și a comenzilor aferente orelor de specialitate, cât și cu privire la realizarea transferului unui cadru didactic între departamente.
2. Legea nr.1/2011 a educației naționale prevede în 289 alin. (6) că, instituțiile de învățământ superior pot hotărî, după o metodologie stabilită de senatul universitar, menținerea calității de titular în învățământ și/sau în cercetare, cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate, la împlinirea vârstei de pensionare.
Față de cele sesizate se constată că Universitatea Transilvania din Brașov are o astfel de metodologie aprobată în ședința de Senat din data de 13.03.2019 (Anexa 1 la sesizare) și că procedura a fost respectată în ambele departamente. Mai mult, în situația cererii de menținere a calității de titular, depusă în cadrul Departamentului Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre, conform prevederilor în vigoare, aceasta a fost supusă aprobării Senatului în data de 19.06.2019, după ce s-a obținut avizul Consiliului Departamentului, Consiliului Facultății și a Consiliului de Administrație al Universității.
3. Toate procedurile anterior cercetate au respectat autonomia organizatorică a Universității Transilvania din Brașov, așa cum este ea prevăzută la art. 4 din Carta Universității, fiind în concordanță cu principiul autonomiei universitare, principiul libertății academice și principiul transparenței decizionale impuse de Legea nr.1/2011 a educației naționale. În respectul principiului libertății academice și a principiului transparenței deciziilor, partea reclamantă și-a prezentat și susținut sesizarea și în fața Senatului Universității Transilvania din Brașov, în aceeași ședință în care s-a supus aprobării Senatului cele vizate în sesizare (19.06.2019).
4. Prin respectarea procedurilor, raportată la diferitele stări de fapt descrise în sesizare, se constată respectarea principiului nediscriminării și egalității de șanse, prevăzut de art. 16 din Codul de etică și deontologie universitară a Universității Transilvania din Brașov.


Concluzii:
Având în vedere cele prezentate, sesizarea apare ca neîntemeiată și se respinge în totalitate..

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2020-01-09
54Decizie 54 (numire grup lucru)2020-01-09
55Decizie 55 (numire grup lucru)2020-01-15
56Hotărâre 56


Hotărâre nr. 56/30.01.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU – 161/18.06.2019 formulată de doamna Crasi Oana Nicoleta, referitoare la Dna. Prof. Florentina Pop de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, cât și referitoare la Universitatea „Babeș-Bolyai”, în ședința din 30.01.2020, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI - CEMU cu nr. 161/18.06.2019.
2. Sesizarea redirecționată de către Ministerul Educației Naționale, înregistrată cu nr. 200/01.08.2019, împreună cu toate documentele atașate.
3. Punctul de vedere al Comisiei de Etică a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, înregistrat cu nr. 173/09.07.2019.

Membrii CEMU au constatat următoarele:
1. Sesizarea trimisă CEMU a fost analizată de Comisia de Etică a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Considerăm că, pe baza documentelor furnizate, soluționarea propusă de aceasta este în concordanță cu legislația în vigoare și cu normele de etică și management universitar. De remarcat este faptul că, petenta nu s-a prezentat la invitația comisiei de etică pentru a își susține punctul de vedere și nu a trimis niciun reprezentant. Cu toate că, prezența nu este obligatorie, având în vedere natura personală a problemelor semnalate (ca de exemplu discriminare, relația cu colegii studenții), cât și semnalarea acestora repetată, considerăm că petenta avea datoria morală să se reprezinte în comisie pentru a putea argumenta reclamațiile.
2. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a furnizat petentei răspuns la toate solicitările acesteia. În urma analizei acestora, a documentelor suport și a legislației în vigoare, comisia consideră că, nu au fost încălcate normele de etică și management universitar. Universitatea a luat în calcul toate sugestiile petentei, iar erorile umane semnalate în procesul administrativ au fost corectate.
3. În ceea ce privește acuzațiile de discriminare, agresiune psihică și fizică, comisia este în totalitate împotriva unor astfel de practici. Totuși, pe baza documentelor furnizate, acestea nu pot fi probate. Sesizările sunt subiective și reprezintă numai punctul de vedere al petentei. Pe baza acestora, nu se poate proba punctul de vedere al părților pârâte, cum ar fi colegii studenți reclamați sau a Dnei. Prof. Florentina Pop. Aceștia au dreptul la un punct de vedere înainte de a se lua o decizie cu privire la faptele semnalate. Comisia nu are competența de a expertiza probe audio sau video. Astfel, comisia recomandă petentei să se adreseze organelor de judecată abilitate pentru soluționarea acestor acuzații.
4. În ceea ce privește modul de evaluare al activității petentei, de asemenea conform documentelor furnizate considerăm că, s-a expus un punct de vedere personal, al petentei, care poate fi de asemenea subiectiv. În cazul în care, se consideră că, evaluarea prestației studentului la un examen sau altă modalitate de verificare, nu este una corespunzătoare persoana în cauză poate adresa universității solicitarea fundamentată de a fi reevaluată de o comisie special constituită în acest sens.

Concluzii:
În urma analizei tuturor documentelor menționate mai sus, Consiliul de Etică și Management Universitar propune respingerea sesizărilor ca fiind nefondate.
.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2020-01-30
57Hotărâre 57


Hotărâre nr. 57/30.01.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a admite sesizarea înregistrată cu nr. CEMU 182/24.07.2019 formulată de doamna şef de lucrări dr. ing Anghel Drugărin Cornelia în ședința din data de 30.01.2020, în unanimitate.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Contestația adresată CEMU cu nr. 182/24.07.2019 de către doamna Anghel Drugărin Cornelia.
2. Sesizarea nr. 45/18.06.2019 prof. Sava Ianici.
3. Raport de caz al CEDP UEM Reșița.
4. Hotărârea nr. 8 /09.07.2019 a CEDP Universitatea Eftimie Murgu din Reșița.
5. Contestația Hotărârii nr. 8/09.07.2019 CEDP a doamnei Anghel Drugărin Cornelia către Senatul UEMR.
6. Document doveditor de ridicare cu semnătură de primire a Hotarârii CEDP nr. 8/09.07.2019, în data de 11.07.2019.
7. Decizia nr. 219 din 17.07.2019 a Rectorului UEMR.
8. Contestația doamnei Anghel Drugărin Cornelia la Decizia nr. 219 din 17.07.2019 a Rectorului UEMR adresată Senatului UEMR.
Membrii CEMU au constatat următoarele:
• Aspectele sesizate de petentă se confirmă, iar decizia este una excesivă și nelegală
Concluzii:
CEMU admite sesizarea și anulează sancțiunea doamnei şef de lucrări dr. ing. Anghel Drugărin Cornelia Victoria.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2020-01-30
58Hotărâre 58


Hotărâre nr. 58/30.01.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a admite sesizarea înregistrată cu nr. CEMU 183/24.07.2019 formulată de domnul lector univ.dr. Ioan Hălălae în ședința din data de 30.01.2020, în unanimitate.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Contestația adresată CEMU cu nr. 183/24.07.2019 de către domnul lector univ.dr. Ioan Hălălae.
2. Sesizarea nr. 45/18.06.2019 prof. Sava Ianici.
3. Raport de caz al CEDP UEM Reșița.
4. Hotărârea nr. 8 /09.07.2019 a CEDP Universitatea Eftimie Murgu din Reșița.
5. Contestația Hotărârii nr. 8/09.07.2019 CEDP a doamnei Anghel Drugărin Cornelia către Senatul UEMR.
6. Document doveditor de ridicare cu semnătură de primire a Hotarârii CEDP nr. 8/09.07.2019, în data de 11.07.2019.
7. Decizia nr. 219 din 17.07.2019 a Rectorului UEMR.
8. Contestația doamnei Anghel Drugărin Cornelia la Decizia nr. 219 din 17.07.2019 a Rectorului UEMR adresată Senatului UEMR.
Membrii CEMU au constatat următoarele:
• Aspectele sesizate se confirmă și se constată un viciu de procedură
Concluzii:
CEMU admite sesizarea și anulează sancțiunea domnului lector univ.dr Ioan Hălălae precum şi reluarea concursului după audierea reclamantului de către Conisia de etică a UEMR și solicitarea consimțamântului scris pentru planul managerial domnului prof. univ. dr. Sava Ianici.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2020-01-30
59Hotărâre 59Hotarârea nr. 59 din 27.02.2020

Având în vedere că în Hotărârea nr. 1 din 18.01.2018 nu a fost prevăzut un termen de decădere pentru a se formula sesizări de către petenți, s-a ajuns la situația ca să fie formulate și primite sesizări pentru fapte sau situații care s-au întâmplat cu mai mulți ani în urmă;
O asemenea lipsă de reglementare afectează activitatea CEMU și în același timp eficiența activității acestuia scade.
În sensul celor de mai sus este necesar să se stabilieacsă un termen de decădere de maxim un an de zile care să curgă de la data producerii evenimentului, care a provocat sesizarea.
Art. 1. - Se introduce un nou alineat, după cel existent, la art. 17, care va avea următorul cuprins:
„Solicitarea/ Sesizarea trebuie să fie formulată în termen de cel mult 1 an de la data producerii evenimentului sesizat.”
Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 3 martie 2020.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2020-02-27
60Hotărâre 60


Hotărâre nr. 60 /27.02.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU – 43/27.03.2018 și 102/31.05.2018 formulată de Corina Maria Mărculescu, referitoare la o petiție cu privire la încălcări ale procedurilor de concurs si condițiilor de ocupare a posturilor prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011, în ședința din 27.02.2020, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 43/27.03.2018, cu anexele aferente;
2. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 102/31.05.2018, cu anexele aferente;
3. Punctul de vedere al Comisiei de Etică din cadrul Universității Politehnica din București, înregistrat la UEFISCDI – CEMU cu nr. 208/15.11.2018;
4. Documentele suplimentare depuse de Comisia de Etică a Universității Politehnica din București, înregistrate la UEFISCDI – CEMU cu nr. 322/28.11.2019.
5. Audierea Comisiei de Etica a UPB in ședința CEMU din 28.11.2019 cu privire la sesizarea doamnei Corina Maria Mărculescu.


Doamna Mărculescu semnalează, în linii mari următoarele încălcări ale procedurilor și reglementărilor interne și naționale:

1. Neîndeplinirea condițiilor de ocupare a funcției didactice de lector universitar referitoare la publicarea de articole BDI și ISI de asist. univ. dr. Diana Stoica, încălcând prin urmare prevederile art. II.4.2. alin. (4) din Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante (Metodologia) .
2. Neafișarea tematicii și bibliografiei aferente, cu două luni înaintea primei probe, pe pagina web a concursului, administrată de UPB. Tematica si bibliografia ar fi fost afișate doar cu o săptămână înaintea acestuia, la avizierului FILS. S-au încălcat astfel art. II.1.4 și II.1.5 din Metodologie, art. 295 alin. (3) și (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, respectiv art. 3 alin. (5) din HG nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior din Legea Educației Naționale nr. 1/2011
3. Absența studenților de la prelegerea de specialitate a petentei, încălcându-se art. II.7.3 din Metodologie și art. 1 alin. (8) din HG nr. 457/2011
4. Nerespectarea Metodologiei în privința comisiei de concurs, încălcându-se art. II.2.7 cu privire la componența acesteia .
5. Probleme de afișare/vizualizare a documentelor candidaților pe pagina de concurs a UPB. Petenta arată că din 4-5 aprilie 2018, documentele candidaților numai pot fi accesate deloc, urmare a modernizării site-ului UPB.
6. Menționarea de către asist. univ. dr. Diana Stoica ca publicate a două articole într-un volum posibil nepublicat la data înscrierii la concurs, încălcându-se o serie de norme etice și deontologie academică.

Neîndeplinirea condițiilor de ocupare a funcției didactice de lector universitar referitoare la publicarea de articole BDI și ISI de asist. univ. dr. Diana Stoica

Acestea însă au fost înlăturate în urma discuțiilor cu reprezentanții Comisiei de Etică a Universității Politehnica din București, respectiv a membrilor comisiei de concurs, care s-au prezentat la ședința CEMU din data de 28.11.2019.

Menționarea de către asist. univ. dr. Diana Stoica ca publicate a două articole într-un volum posibil nepublicat la data înscrierii la concurs, încălcându-se o serie de norme etice și deontologie academica

Considerăm că, această solicitare nu intră în atribuțiile Consiliului de Etică și Management Universitar.

Nerespectarea Metodologiei în privința comisiei de concurs, încălcându-se art. II.2.7 cu privire la componența acesteia.

În urma consultării documentației depuse de reprezentanții Universității Politehnica din București, în data de 28.11.2019, această acuzație nu s-a susținut.

Neafișarea tematicii și bibliografiei aferente, cu două luni înaintea primei probe, pe pagina web a concursului, administrată de UPB

În urma consultării documentației depuse de reprezentanții Universității Politehnica din București, în data de 28.11.2019, această acuzație nu s-a susținut.

Nerespectarea art. II 7.3 din Metodologie, care prevede evaluarea calității activității didactice în mod obligatoriu în baza unei prelegeri de specialitate (curs) în fața reprezentanților comisiei de concurs și a studenților


Referitor la prezentarea prelegerii de specialitate (curs de limba română pentru studenți străini – masteranzi și doctoranzi), prezentat de Mărculescu Corina, menționăm faptul că membrii Consiliului de Etică și Management Universitar nu au atribuții în vederea evaluării acestui material.


Concluzii:
Având cele în vedere cele mai sus menționate, Consiliul de Etică și Management Universitar propune respingerea sesizării depuse de doamna Corina Maria Mărculescu, ca fiind nefondată, în conformitate cu argumentele prezentate mai sus.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2020-02-27
61Hotărâre 61


Hotărâre nr. 61/27.02.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU – 280/29.10.2019 formulată de domnul prof. univ. dr. Eduard Edelhauser, privind starea de incompatibilitate pentru Rectorul Universității din Petroșani, prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai în ședința din 27.02.2020, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea depusă de prof. univ. dr. Eduard Edelhauser, înregistrată cu nr. 280/29.10.2019.
2. Documente suplimentare depuse de prof. univ. dr. Eduard Edelhauser, înregistrate cu nr. CEMU-320/28.11.2019.
3. Adresa Comisiei de Etică Universitară a Universității din Petroșani, înregistrată cu nr. CEMU-329/09.12.2019.
4. Adresa Judecătoriei Petroșani, înregistrată cu nr. CEMU-345/23.12.2019.

Membrii CEMU au constatat următoarele:
Prof. univ. dr. Eduard Edelhauser, prorector demis în anul 2019, sesizează, prin adresa nr. 280/29.10.2019, depusă la CEMU, starea de incompatibilitate pentru Rectorul Universităţii din Petroşani, prof.univ.dr. Radu Sorin Mihai. Potrivit domnului Eduard Edelhauser şi a Sentinţei Penale nr.253/2016 din 23.08.2016, domnului Radu Sorin Mihai i s-a aplicat o pedeapsă penală de 135 zile amendă, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului. Judecătoria Petroşani, prin adresa înregistrată la CEMU cu nr. CEMU-345/23.12.2019, confirmă că sentința penală a rămas definitivă prin neexercitarea căii de atac la data de 7 septembrie 2016. Prin aplicarea acestei pedepse şi având în vedere art. 124 alin. (1) lit. c) și art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 şi art. 381 alin. (15) lit. d) din Carta Universității din Petroșani (aflată în vigoare la data depunerii sesizării), prof. univ. dr. Eduard Edelhauser consideră că există o stare de incompatibilitate pentru rectorul Universității din Petroșani, care poate conduce, în baza art. 125 din Legea educației naționale nr. 1/2011, la revocarea acestuia din urmă.
Prin adresa 294/04.11.2019, CEMU a solicitat punctul de vedere al Comisiei de Etică a Universităţii din Petroşani. Comisia de Etică a Universităţii din Petroşani (CEU-UPet) a răspuns solicitării prin adresa înregistrată la CEMU cu nr. 329/09.12.2019. În punctul de vedere al Comisiei de Etică Universitară a Universității din Petroșani (CEU-UPet) se arată că, raportat la momentul menționat al constatării faptelor de către prorectorul prof. univ. dr. Eduard Edelhauser, „a rezultat o serioasă rezervă”, întrucât „întreaga comunitate academică a UPet și opinia publică a avut cunoștință la momentul respectiv (anul 2015) de evenimentul rutier menționat”. De asemenea, până la momentul acestei sesizări, la Comisia de Etică Universitară „nu a fost sesizată pe nicio cale și de nicio structură, o eventuală incompatibilitate”. Totodată, reprezentanţii Comisiei de Etică a Universităţii din Petroşani consideră tardivă această sesizare, având în vedere că, potrivit Codului de Etică al Universităţii, la art. 382 alin. (7), „CEU trebuie sesizată în termen de 30 de zile de la săvârşirea faptei considerată că reprezintă abatere de la prevederile Codului de etică”.
În prezent, domnul Radu Sorin Mihai, nu are înscrisă în cazierul judiciar faptă prevăzută și pedepsită de legea penală, potrivit certificatului de cazier judiciar seria 12227761 nr. 2214240/05.11.2019, anexat, în copie, la punctul de vedere al Comisiei de Etică a Universităţii din Petroşani.
Pe parcursul analizării sesizării formulate de domnul Eduard Edelhauser, CEMU a solicitat, prin adresa nr. CEMU-308/14.11.2019, ca domnul Eduard Edelhauser să fie audiat în cadrul ședinței CEMU din 28.11.2019. La această şedinţă, domnul Eduard Edelhauser a depus o serie de documente înregistrate la CEMU cu nr.320/28.11.2019, care demonstrază că, în curând, Carta Universităţii din Petroşani va fi modificată. Modificările propuse au fost aprobate prin Hotărârea Senatului UPet nr. 156/19.12.2019.
Concluzii:
1. Prin Sentința Penală nr. 253/2016, pronunțată de Judecătoria Petroșani, în dosarul nr. 5002/278/2016, s-a dispus condamnarea prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai doar la pedeapsa principală a amenzii penale, fără a fi fost aplicată și una dintre pedepsele accesorii sau complementare prevăzute de art. 65 și 66 NCP (cum ar fi interzicerea dreptului de a fi ales în autorități publice sau a dreptului de a ocupa o funcție publică de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public).
2. Nu se susține coroborarea art. 124 alin. (1) lit. c) și art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu art. 381 alin. (15) lit. d) din Carta Universității din Petroșani, în sensul existenței unei stări de incompatibilitate a rectorului instituției de învățământ superior.
3. Prin Hotărârea Senatului nr.156/19.12.2019 a Universităţii din Petroşani, art.381 Din Carta Universităţii a fost modificat, după cum urmează:
art. 381 alin. 15 lit. c) și d) Forma veche ”15) Nu pot deține sau candida pentru ocuparea unei funcții de conducere: c) Persoanele trimise în judecată pentru fapte în legătură cu serviciul sau pentru care instituția a introdus plângere penală; d) Persoanele condamnate definitiv pentru o infracțiune săvârșită cu intenție” Forma nouă ”15) Nu pot deține sau candida pentru ocuparea unei funcții de conducere: c) persoanele condamnate definitiv la pedeapsa închisorii cu executare, precum și cele lipsite de dreptul de a deține sau candida pentru o funcție într-o instituție de drept public, pe durata stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, pe durata stabilită prin hotărârea judecătorească de condamnare, indiferent de pedeapsa principală aplicată”.
4. În perioada 2016-2019, domnul Eduard Edelhauser a făcut parte din echipa managerială a Universităţii, ocupând funcţia de prorector.

Având cele în vedere cele mai sus menționate, Consiliul de Etică și Management Universitar respinge sesizarea depusă de domnul prof. univ. dr. Eduard Edelhauser.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2020-02-27
62Hotărâre 62


Hotărâre nr. 62 /27.02.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU – 198/31.07.2019 formulată de domnul Ianici Sava, referitoare la o contestație împotriva Raportului de caz nr. 63/09.07.2019 și Hotărârii nr. 6/09.07.2019 a Comisiei de Etică și Deontologie Profesională din Universitatea „Eftimie Murgu" Reșița, în ședința din 27.02.2020, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 198/31.07.2019.
2. Punctul de vedere al Comisiei de Etică și Deontologie Profesională, înregistrat la CEMU-UEFISCDI cu nr. 24.09.2019.

Membrii CEMU au constatat următoarele:
Comisia de Etică și Deontologie Profesională a Universității „Eftimie Murgu” din Reșița (CEDP) a fost sesizată prin adresa CEDP nr. 42/12.06.2019 de către lect. univ. dr. Ioan Hălălae, decanul Facultății de Inginerie și Management, pentru a sesiza plagiatul și încălcarea valorilor și normelor etice universitare din Codul de etică și deontologie profesional al Universității „Eftimie Murgu” din Reșița (art. 21 alin. (1), (2) și (3); art. 22 alin. b); art. 24 alin (1) și (2) lit, b) și d)), arătând că două publicații ar fii identice. Este vorba despre următoarele publicații:
• Sava Ianici; Draghița Ianci, Teoria sistemelor mecanice, Editura „Eftimie Murgu”, Reșița, 2010, ISBN 978-973-1906-1;
• Anghel, Ștefan; Ianici, Sava, Testarea organelor de mașini, Editura „Eftimie Murgu”, Reșița, 1998, ISBN 973-98496-6-0;

În Raportul de caz al Comisiei de Etică și Deontologie Profesională din cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, după o scurtă expunere legislativă, respectiv a modului în care a gestionat sesizarea trimisă de lect. univ. dr. Ioan Hălălae, a propus următoarele:
• Aplicarea prevederilor art. 46 lit. c) din Codul de etică și deontologie profesională pentru prof. univ. dr. Sava Ianci și ș.l. dr. ing. Drăghița Ianici – „suspendarea, pe o perioadă de 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licență”.

Prin Hotărârea nr. 6/09.07.2019 a Comisiei de Etică și Deontologie Profesională din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, CEDP și-a însușit concluziile raportului de caz mai sus menționat, păstrând propunerea de sancțiune. Nu se prevăd sancțiuni împotriva ș.l. dr. ing. Draghița Ianici. Rectorul UEMR va lua Decizia nr. 217/17.07.2019 prin care dispune suspendarea dreptului prof. univ. dr. Sava Ianici, „pe o perioadă de 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licență”.

Prof. univ. dr. Sava Ianci contestă Raportul de caz nr. 63.09.2019 și Hotărârea nr. 6/09.07.2019 a Comisiei de Etică și Deontologie Profesională din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, care au fost puse în aplicare prin Decizia Rectorului nr. 217/17.07.2019.

Prof. univ. dr. Sava Ianci își motivează contestația pe următoarele considerente:

• Prescripția aplicării sancțiunii ca urmare a depășirii termenului de 6 luni de la data săvârșirii faptei.

• Petentul arată că la momentul săvârșirii faptei (publicarea lucrării Teoria sistemelor mecanice la Editura „Eftimie Murgu” din Reșița), respectiv în noiembrie 2010, era în vigoare Regulamentul de funcționare al Comisiei de Etică din cadrul UEMR, aprobat de Biroul Senatului UEMR la data de 19.01.2009 și care prevedea la art. 9 lit. a) că „sesizările/reclamațiile se depun în termen de cel mult 6 luni de la evenimentele care constituie subiectul acestora”.
• Prof. univ. dr. Sava Ianici arată că în momentul în care Comisia de Etică și Deontologie Profesională a judecat acest caz, a făcut apel la prevederile Codului de Etică și Deontologie Profesională, aprobat în data de 30.05.2016.
• Acesta invocă și dispoziții de drept comun, respectiv art. 252 alin. (1) din Codul Muncii, care prevede că „angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei”.

• Nemotivarea hotărârii CEDP prin faptul că aplicarea sancțiunii s-a făcut în mod greșit de către CEDP, care are competență doar să stabilească, adică să propună sancțiunea, aplicarea efectivă a sancțiunii fiind de competența rectorului.

• Prof. univ. dr. Sava Ianci arată că Hotărârea CEDP este nelegală întrucât:
• „nu cuprinde descrierea în mod concret a faptei care a condus la aplicarea sancțiunii, care presupune menționarea aspectelor care o individualizează, inclusiv data săvârșirii acesteia și modalitatea în care s-a comis aceasta”.
• „nu cuprinde motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de subsemnatul prin punctul de vedere transmis, și nu menționează considerentele pentru care au fost înlăturate mijloacele de probă depuse”.
• Nu s-a descris amănunțit fapta imputată și data săvârșirii acelei fapte.
• CEDP a procedat la aplicarea sancțiuni contestate, în locul rectorului, comisia având atribuții doar în ceea ce privește stabilirea și propunerii sancțiunii.

• Nulitatea Deciziei Rectorului pentru nemotivare.
• Petentul arată că deși Legea educației naționale nr. 1/2011 nu prevede nicio dispoziție specială cu privire la modalitatea de întocmire a deciziei de sancționare, este necesar să se respecte prevederile de drept comun.
• În acest sens este invocat art. 252 alin. (2) lit. b) din Codul Muncii, care prevede că trebuie precizat temeiul sancționării unui salariat sub sancțiunea nulității absolute.

• Nulitatea Hotărârii CEDP și a Deciziei Rectorului pentru menționarea greșită a temeiului în drept. Încălcarea principiului neretroactivității legii civile.
• Prof. univ. dr. Sava Ianci arată faptul că dispozițiile în baza căruia a fost sancționat încalcă principiul neretroactivității legii civile, dat fiind faptul că sancțiune a fost emisă la o distanță de 6 ani, ținând cont de un cadru legislativ diferit.

• Netemeinicia raportului de caz al CEDP, hotărârii CEDP și a deciziei Rectorului
• Prof. univ. dr. Ianci Sava arată că în lucrarea supusă examinării de plagiat a făcut trimitere la sursele originale care au stat la baza elaborării publicației Teoria sistemelor mecanice, fapt care nu ar fi fost luat în vedere de CEDP.
• Acesta invocă faptul că „la nivel de jurisprudență s-a statuat că o lucrare care nu este predominant originală, novatoare și fundamentală, ci e doar la nivel de compilație nu poate fi considerată sursă a unui plagiat”.
• De asemenea, acesta arată că „lucrarea Testarea organelor de mașini pretins plagiată nu este o lucrare originală, ci o lucrare derivată care a fost creată prin compilația lucrărilor cuprinse în cele 3 ediții preexistente (1980, 1986 și 1990) […] iar o lucrare care nu este predominant originală (novatoare, fundamentală), nu poate fi ea însăși considerată sursa unui plagiat”.
• În plus, se arată că „lucrarea Teoria sistemelor mecanice […] nu poate constitui un plagiat, atâta timp cât are doar un caracter didactic, de specialitate, fiind destinată pentru uzul studenților, cărora le furnizează noțiunile de specialitate clasice, general acceptate ca bun universal, care nu conțin date sau idei originale”.

Comisia de Etică și Deontologie Profesională a Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, în adresa CEMU-UEFISCDI nr. 24.09.2019, arată că „sesizarea formulată de către domnul Ianici Sava nu se referă la o abatere/neregularitate inițiată de la etica universitară”.

Referitor la cele menționate de petent, constatăm următoarele:
• Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, conturează cadrul legal privitor la drepturile de autor asupra unei opere literare, artistice sau științifice, precum și asupra altor opere de creație intelectuală. Prin urmare, la momentul elaborării celor două lucrări în cauză, exista legislație care să protejeze unui volum, în cazul în care existau preluări masive sau este copiat în mare parte.
• Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare definește la art. 21 alin. (2) lit. a) și b), faptul că plagiatul și autoplagiatul reprezintă abateri de la normele de bună conduită, în măsura în care nu constituire infracțiuni potrivit legii penale. Cele două sunt definite la art. 4 alin. (1) lit. d) și e) în cuprinsul aceleiași legi.
• Indiferent dacă are caracter didactic sau dacă este o compilație, prin faptul că autorii celor două volume au publicat respectivul document la o editură, solicitând un număr ISBN, aceștia au considerat necesar să facă publice cele două volume și să le introducă în circulație un volum cu conținut similar, dar cu un al titlu. Aceștia nu au optat pentru o retipărire sau o ediție nouă, ci pentru un volum cu un conținut similar unuia anterior, precum și un titlu și autori noi.
• Prin urmare, argumente precum prescripția aplicării sancțiunii ca urmare a depășirii termenului de 6 luni de la data săvârșirii faptei, nu pot fi luate în considerare, dat fiind faptul că în acest caz particular, ar trebui să ne raportăm la perioada din momentul în care a fost sesizat posibilul caz de plagiat.
• De asemenea, CEDP-UEMR a ales să acorde o sancțiune care poate fi considerată de ordin academic, suspendându-i dreptul domnul prof. univ. dr. ing. Sava Ianici, „pe o perioadă de 3 ani, de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licență”.
• De asemenea, în cazul de față, prin trimiterea la un cadru legislativ ulterior publicării volumului din 2010, CEDP-UEMR nu a invocat prevederi retroactive ale legii civile. Codul de etică și deontologie profesional al Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, adoptat în 2016, nu aduce nimic nou din punct de vedere al dreptului substanțial, fiind explicitate doar proceduri care sunt aplicate în cazul în care se identifică un caz care, după cum a motivat CEDP-UEMR, constituie abatere de la normele de bună conduită academică.
• De asemenea, cu privire la Decizia rectorului UEMR nr. 217/17.07.2019, aceasta a fost luat în baza unei asumări a raportului de caz, respectiv a hotărârii CEDP-UEMR

Concluzii:
În contextul în care niciunul dintre capetele de petiţie ale prof. univ. dr. ing. Sava Ianici nu se susțin, respectiv:
• Prescripția aplicării sancțiunii ca urmare a depășirii termenului de 6 luni de la data săvârșirii faptei.
• Nemotivarea hotărârii CEDP prin faptul că aplicarea sancțiunii s-a făcut în mod greșit de către CEDP, care are competență doar să stabilească, adică să propună sancțiunea, aplicarea efectivă a sancțiunii fiind de competența rectorului.
• Nulitatea Deciziei Rectorului pentru nemotivare.
• Nulitatea Hotărârii CEDP și a Deciziei Rectorului pentru menționarea greșită a temeiului în drept. Încălcarea principiului neretroactivității legii civile.
• Netemeinicia raportului de caz al CEDP, hotărârii CEDP și a deciziei Rectorului

Consiliul de Etică și Management Universitar respinge sesizarea înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 198/24.07.2019, a domnului prof. univ. dr. ing. Sava Ianici.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2020-02-27
63Hotărâre 63


Hotărâre nr. 63/27.02.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge a solicitării formulată de domnul Lt.col.conf.univ.dr. Cătălin Cioacă înregistrată cu nr. CEMU – 332/09.12.2019, referitoare la recuzarea domnului Prof. univ. dr. Budău Gavril, în ședința din 27.02.2020, în unanimitate.

Printr-o scrisoare adresată Consiliului de Etică şi Management Universitar, domnul Lt. col. conf. dr. Cătălin Cioacă a solicitat recuzarea domnului prof. univ. dr. Gavril Budău, invocându-se prietenia cu rectorul Universităţii Transilvania din Braşov, iar pe data de 25 iulie 2019, în numele Academiei Forţelor Aeriene, acesta ar fi primit titlul de „Doctor Honoris Causa” de la rectorul Academiei, persoană care face obiectul sesizării. În acelaşi timp, domnul prof. univ. dr. Budău Gavril ar fi manifestat lipsa de obiectivitate pe data de 21 noiembrie 2019, în analiza sesizării cu privire la încălcarea normelor Codului de etică şi deontologie universitară de către rectorul Academiei, făcând o singură referire indirectă la obiectul sesizării şi considerând comportamentul rectorului ca fiind unul normal, în cele 45 de minute ale întâlnirii. De asemenea, a făcut referire la faptul că, petentul ar fi blocat un post. La întâlnirea care a avut loc pe data de mai sus, nu s-a discutat sesizarea petentului, ci numai procedura de derulare a concursului care a generat comportamentul reclamat al rectorului.
Din analiza sesizării rezumate mai sus nu se poate reţine existenţa unor motive pentru „recuzarea” prof. univ. dr. Gavril Budău, care a avut un comportament rezonabil şi echidistant faţă de persoanele implicate în situaţia creată şi care se cerea a fi rezolvată.
Nu se poate reţine nici incompatibilitatea invocată de petent şi nici lipsa de obiectivitate a sa, dar se reţine faptul că, domnul prof. univ. dr. Gavril Budău a caracterizat comportamentul rectorului ca fiind normal. De asemenea, nu se poate reţine nici faptul că, s-ar fi blocat un post şi faptul că, nu s-ar fi discutat sesizarea petentului, pentru care se va pronunţa o hotărâre de către CEMU, în urma dezbaterilor care vor avea lor.
De asemenea, legislaţia care reglementează domeniul eticii nu prevede recuzarea ca măsură judiciară de înlăturare a unui membru al CEMU de a judeca, mai ales în condiţiile în care domnul prof. univ. dr. Gavril Budău nu face parte din echipa care va soluţiona cauza.
Concluzii:
În aceste condiţii şi faţă de cele de mai sus, CEMU respinge solicitarea petentului.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2020-02-27
64Hotărâre 64


Hotărâre nr. 64 /27.02.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU – 228/30.09.2019 formulată de domnul Lt.col.conf.univ.dr. Cătălin Cioacă, de la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coanda”, Brașov, referitoare la ”încălcarea normelor Codului eticii și deontologiei profesionale universitare de către Gl.fl.aer.conf.dr.Gabriel RADUCANU”, în ședința din 27.02.2020, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI - CEMU cu nr. 228,fara documente suport.
2. Adresa CEMU nr.M598/04.10.2019 prin care se solicita un punct de vedere al Comisiei de Etica Universitara de la Academia Fortelor Aeriene „ Henri Coanda” (AFA-HC).
3. Punctul de vedere al Academiei Fortelor Aeriene „Henri Coanda” nr. 298/08.11.2019.
4. Raportul de analiza finala de caz nr.1/31.10.2019.
5. Hotararea nr.1/31.10.2019.
6. Audierile din CEU-AFAHC la data de 21.11.2019.
7. Hotararea nr.2/26.11.2019 .
Membrii CEMU au constatat următoarele:
1. Comisia de Etică Universitară s-a autosesizat pe baza unui document (A4010/15.07.2019) primit de la secretariatul Consiliului de Administratie referitor la desfăsurarea concursului pentru ocuparea postului didactic, lect.univ.poz.18, din Departamentul de Management si Stiinte Militare. Persoanele impotriva carora s-a facut sesizarea au fost: lt.col. conf.univ.dr. Catalin CIOACA si Lt.col.lect.univ.dr. Bogdan CHIOSEAUA.
2. In sedinta din 20.08.2019, Comisia de Etica Universitara (CEU-HC) a stabilit ca pana la data de 07.10.2019, toate persoanele la care se face referire sa prezinte „declaratii personale privind desfasurarea evenimentelor asupra carora se fac referiri in documentul A4010/15.07.1019”.
3. In acest context, fiind implicat direct, Dl .Lt. col. Conf.dr. C.Cioaca s-a adresat direct CEMU, prin sesizarea nr. 228/30.09.2019.
Concluzii:
1. Analizand evenimentele petrecute la concursul pentru ocuparea postului vacant de lect.univ.dr. pozitia 18, s-au constatat o serie de abateri procedurale de la „Metodologia pentru ocupare a posturilor didactice in Academia Fortelor Aeriene „Henri Coanda”. Abateri similare s-au constatat, mai grave chiar, la comisia de concurs pentru ocuparea postului vacant, poz.19, a carui presedinte a fost Dl Lt.col. conf.dr. Catalin CIOACA!
2. Comisia de Etica-CEU-AFAHC- a analizat numai aspectele legate de concursul pentru pozitia 18, a elaborat raportul de analiza finala nr. 1/31.10.2019 si Hotararea nr.1/30.10.2019 .
3. In vederea solutionarii complete a sesizarii CEMU nr. 228/ 30.09.2019, comisia CEU-AFACH, a convocat o noua sedinta de analiza, in 21.11.2019, la care a fost audiat Dl Lt .col. conf.dr. C.CIOACA , urmand sa fie elaborata o noua hotarare( raportul de caz nr.2 si hotararea nr.2)! La inalnirea CEU-AFAHC din 21.11.2019 a participat-cu delegatie din partea CEMU- Dl Prof.dr.ing. Gavril BUDAU.
4. Analizand concluziile hotararii nr.2/2019 a Comisiei de Etica Universitara si celelalte documente timise de CEU-AFAHC, precum si constatarile prezentate ca urmare a audierii Dlui Lt .col. conf.dr. Cioaca Catalin in data de 21.11.2019, CEMU respinge sesizarea ca neîntemeiata.
5.Se recomanda Consiliului de Administratie al AFA-HC sesizarea comisiei de disciplina cu privire la abaterile Dlui. Lt .col. conf.dr. Cioaca Catalin referitor la modul in care a coordonat, in calitate de presedinte de comisie, concursul pentru ocuparea postului vacant, poz.19.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2020-02-27
65Hotărâre 65


Hotărâre nr. 65 /27.02.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU – 299/11.11.2019 formulată de doamna Codreanu Cristina referitoare la anularea concursului” pentru ocuparea funcției contractuale vacante-consilier juridic, grad profesional I la Oficiul juridic/Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara, desfășurat în perioada 02.10.2019-04.10.2019”, în ședința din 27.02.2020, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI - CEMU cu nr. 299/11.11.2019.
2. Raspunsul comisiei de contestatii nr 18441/04.11.2019.
Membrii CEMU au constatat următoarele:
1. Contestația nu are obiect, concursul fiind anulat prin faptul că nici un candidat nu a întrunit punctajul necesar pentru a fi admis.
2. Contestarea modului de prezentare a bibliografiei nu se susține (Legea nr.1/2011 are 2 secțiuni: Învățământ preuniversitar și „învățământul universitar”)!
Concluzii:
Având în vedere cele mai sus menționate, Consiliul de Etică și Management Universitar respinge sesizarea depusă de doamna Codreanu Cristina.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

2020-02-27
66Hotărâre 66


Hotărâre nr. 66 /03.06.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a admite sesizarea înregistrată cu nr. CEMU – 118/29.06.2018 formulată de grup de studenți din cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița referitoare la nemuțumirile față de conducerea Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, în ședința din 03.06.2020, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 118/29.06.2018;
2. Răspunsul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 199/26.10.2018.
Concluzii:

În temeiul art. 125 alin. (3) și (4), art. 217 alin. (1), art. 218 alin (1) – (3), Consiliul de Etică și Management Universitar constatând încălcarea de către Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor prevederi legislative subsecvente menționate, admite sesizarea și propune următoarele:

1. UEMR să lămurească situația finanțării nerambursabile pentru construcția Complexului Universitar „Eftimie Murgu” cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.
2. UEMR să depună diligențe suplimentare în vederea oferirii unor spații de cazare și cantină suplimentare pentru studenți, în acord cu așteptările și nevoile acestora.
3. UEMR va proceda la respectarea prevederilor art. 277 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, respectiv a prevederilor art. 2 alin (1) și (2) din HG nr. 844/2008, în sensul acordării de gratuitate la multiple categorii de studenți: copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate, copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ, studenții din toate ciclurile de învățământ din Republica Moldova și din Ucraina, ale celor de origine etnică română din afara granițelor țării, ale cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, precum și ale cetățenilor străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituții și unități de învățământ de stat din România. În acest sens se vor aplica și prevederile OMEN nr. 3130/2019 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate subvențiilor cămine-cantine pentru instituțiile de învățământ superior de stat din România.
4. UEMR va respecta art. 15 alin. (1) și (2) din OEMCTS nr. 3666/2012 (Codul drepturilor și obligațiilor studentului), care prevăd că studenții au dreptul de a cunoaște mecanismele prin care se stabilesc taxele percepute de universitate, respectiv că aceștia au dreptul de a fi informați cu privire la numărul, tipul și cuantumul fiecărei taxe practicate de către universități.
5. UEMR va proceda la dialog instituțional în cadrul Legii educației naționale nr. 1/2011 în vederea aplanării tensiunii existente între conducerea universității și studenții petenți, dacă mai sunt înmatriculați.
6. UEMR se va asigura că procesul educațional se desfășoară în parametri optimi în ceea ce privește temperatura resimțită de către studenți, indiferent de anotimp.

Vicepreședinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2020-06-03
67Hotărâre 67


Hotărâre nr. 67/03.06.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a admite sesizarea înregistrată cu nr. CEMU - 147/13.06.2019 formulată de un grup cadre didactice din cadrul Facultății de Inginerie și Management din Universitatea `Eftimie Murgu" din Reșița, referitoare la încălcarea prevederilor art. 124 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în ședința din 03.06.2020, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea înregistrată cu nr. CEMU 147/13.06.2019 și anexele acesteia.

Concluzii:

În temeiul art. 125 alin. (3) și (4), art. 217 alin. (1), art. 218 alin (1) – (3), Consiliul de Etică și Management Universitar constatând o serie de deficiențe înregistrate de către Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița în vederea respectării Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor prevederi legislative subsecvente menționate, admite sesizarea și propune următoarele:
1. UEMR va proceda la diversificarea surselor financiare pe care le are la îndemână, în vederea echilibrării bugetului instituțional.
2. UEMR va prospecta modul în care poate diversifica oferta educațională, în vederea atragerii unui număr suplimentar de studenți, care să genereze certitudini financiare suplimentare.
3. Eventualele măsuri administrative adoptate de către UEMR vor avea în vedere să nu conducă la scăderea calității actului educațional.

Vicepreședinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2020-06-03
68Hotărâre 68


Hotărâre nr. 68/03.06.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizările înregistrările cu nr. 168/05.07.2019, nr. 18/29.01.2020 și nr. 21/31.01.2020, formulată de doamna Iuliana-Florentina Iatan, cu privire la o serie de presupuse încălcări ale normelor de etică și integritate academică la Universitatea din București în ședința din 03.06.2020, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI - CEMU cu nr. 168/05.07.2019 fără documente suport.
2. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI - CEMU cu nr. 18/29.01.2020 fără documente suport.
3. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI - CEMU cu nr. 21/31.01.2020 fără documente suport.
4. Adresa CEMU nr. 02/10.01.2020 prin care se solicita un punct de vedere al Comisiei de Etică Universitară de la Universitatea din București
5. Punctul de vedere al Comisiei de Etică al Universității din București, nr. 4178/26.02.2020.
Concluzii:

În urma analizei documentelor sus-menționate Consiliul de Etică și Management Universitar respinge sesizările ca fiind neîntemeiate.

Vicepreședinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2020-06-03
69Hotărâre 69


Hotărâre nr. 69/03.06.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU – 54/01.04.2020 formulată de domnul Florin Grosu, referitoare la înlocuirea sa din comisia de restanțe la examenul de Histologie din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, în ședința din 03.06.2020, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Petițiile nr. 15197/2020 și 68GP/2020 formulate de domnul Florin Grosu către MEC, înregistrate cu nr. CEMU – 54/01.04.2020;
2. Lista cu derularea evenimentelor;
3. Punctul de vedere al ULB Sibiu (nr. 980/24.02.2020) transmis către MEC;
4. Adresa nr. 68GP/14.02.2020 prin care Corpul de Control (Direcția Generală Inspecție și Control) a solicitat punctul de vedere de la ULB Sibiu;
5. Fișa disciplinei Medicină predată de dl. Grosu Florin;
6. Copie procese verbale;
7. Adresa studentului Purcărescu Andrei Dorin din 15.06.2018 către Facultatea de Medicină prin care sesizează comportamentul inadecvat al dlui. conf. univ. Grosu Florin;
8. Adresa studentei Sîrbu Mihaela din 18.06.2018 către Facultatea de Medicină prin care sesizează comportamentul inadecvat al dlui. conf. univ. Grosu Florin;
9. Adresa d-nei decan Cernușcă-Mițariu, decan al Facultății de Medicină nr. 3088/29.06.2018 de numire a comisiei de examinare a celor doi studenți la disciplina Histologie;
10. Adresa nr. 2874/25.07.2018 prin care d-na. conf. univ. Gabriela Boța e anunțată că a fost desemnată în comisia de examen - restanță pentru cei doi studenți la disciplina Histopatologie;
11. Adresa nr. 2874/25.07.2018 prin care d-na. conf. univ. Felicia Gligor e anunțată că a fost desemnată în comisia de examen - restanță pentru cei doi studenți la disciplina Histopatologie;
12. Adresa nr. 2874/25.07.2018 prin care d-na. șef. lucrări Sanda Dura e anunțată că a fost desemnată în comisia de examen - restanță pentru cei doi studenți la disciplina Histopatologie;
13. Catalog de examen disciplina Histopatologie, sesiunea restanțe și măriri din 03.08.2018;
14. Procesul verbal din 03.08.2018 al Comisiei de examen restanță, baremul de evaluare și subiectele rezolvate de cei doi studenți;
15. Sesizarea d-lui. conf. univ. Grosu Florin transmisă prin e-mail la MEC însoțită de adresele transmise către Comisia de etică a ULB Sibiu în 03.12.2018 și 18.01.2019;
16. Hotărârea nr. 192/02.11.2018 a Comisiei de Etică ULB Sibiu;
17. Hotărârea nr. 193/02.11.2018 a Comisiei de Etică ULB Sibiu;
18. Adresa d-nei. decan Gabriela Boța către dl. conf. univ. Grosu Florin, nr. 8041/14.12.2018;
19. Hotărârea nr. 47/27.06.2019 a Comisiei de Etică ULB Sibiu.

Concluzii:

În urma analizei documentelor, CEMU constată faptul că sesizarea domnului Florin Grosu nu îndeplinește elemente care să argumenteze încălcarea eticii universitare la nivelul Universității Lucian Blaga din Sibiu și respinge sesizarea ca fiind neîntemeiată.

Vicepreședinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2020-06-03
70Hotărâre 70


Hotărâre nr. 70/03.06.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat în unanimitate în ședința din 03.06.2020, Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU 313/20.11.2019 formulată de Dl Col.prof.dr.ing. Pearsică Marian, Președintele Senatului Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, Brașov, referitoare la faptul că ” ...Senatul funcționează în stare de cu grave consecințe asupra clasificării Academiei cu calificativul < grad de încredere ridicat>”, solicită CEMU „ de a analiza situația existentă”.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI - CEMU cu 313/20.11.2019 fără documente suport.
2. Adresa CEMU nr. 324/28.11.2019 prin care se solicită un punct de vedere al Comisiei de Etica Universitară de la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”-Brașov.
3. Hotărârea nr.3/26.02.2020 a Comisiei de Etică a AFA-HC Brașov.
Concluzii:

În urma analizei documentelor Consiliul de Etică și Management Universitar respinge sesizarea ca fiind neîntemeiată.

Vicepreședinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2020-06-03
71Hotărâre 71


Hotărâre nr. 71/03.06.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr nr. 327/05.12.2019, formulată Ionel Turcu și Florin-Sorin Dumitru-Aștilean, studenți în cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița la Facultatea de Inginerie și Management în ședința din 03.06.2020, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 327/05.12.2019;
2. Răspunsul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 199/26.10.2018.

Concluzii:

Ionel Turcu și Florin-Sorin Dumitru-Aștilean, studenți în cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița la Facultatea de Inginerie și Management, reclamă faptul că instituția de învățământ superior a încălcat prevederile art. 135 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011. În concret, ei menționează că li s-a restrâns dreptul de a studia specializarea Electromecanică, întrucât au fost anunțați de desființarea acesteia după începerea anului universitar 2019/2020, moment în care aceștia erau în anul II.

Ionel Turcu, Sorin-Florin Aștilean-Dumitru și Mioara-Nicoleta Udrea-Țepeș au solicitat CA UEMR, prin adresa nr. 2357/30.10.2019, ca dispozițiile de exmatriculare să anulate. Prin Hotărârea nr. 2/50/06.11.2019, Consiliul de Administrație al Universității „Eftimie Murgu” din Reșița a respins solicitarea acestora, Mioara-Nicoleta Udrea-Țepeș optând pentru înscrierea în cadrul specializării Inginerie mecanică prin adresa nr. 801/03.10.2019, înaintată către Facultatea de Inginerie și Management.

În punctul de vedere trimis de Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, înregistrat cu numărul 09/15.01.2020, se explică motivele care au stat la baza adoptării HS nr. 156/25.09.2019, respectiv:
- Imposibilitatea derulării programului de studii Electromecanică, anul II, întrucât mai avea doar 8 studenți în anul universitar 2019/2020.
- Necesitatea încadrării de către UEMR în sumele alocate de Ministerul Educației și Cercetării în contractul instituțional pe anul 2019.

UEMR arată că solicitarea cu nr. 2357/30.10.2019 conținea semnătura studentei Nicoleta-Mioara Țepeș-Udrea, însă cei doi petenți ar fi semnat în fals, solicitând și în numele acesteia anularea Deciziei de exmatriculare, deși aceasta nu fusese exmatriculată. Mai mult aceasta, ar fi afirmat „în prezența rectorului și prorectorului UEMR că nu știe ce conține solicitarea celor doi reclamanți, ea fiind la serviciu nu neputându-și semnătura pe documentul de solicitare a anulării exmatriculării”.

În urma analizei documentelor sus-menționate Consiliul de Etică și Management Universitar respinge sesizarea și face următoarele propuneri:
1. UEMR să respecte prevederile legale în vigoare și să aprobe statele de funcții până în 15 septembrie, în conformitate cu prevederile art. 286 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, dat fiind faptul că în cazul de față, UEMR nu a respectat acest lucru, încălcând art. 124 alin. (1) lit. a).
2. Studenții Ionel Turcu și Florin-Sorin Dumitru-Aștilean să beneficieze de drept de reînmatriculare în anul universitar 2020/2021, la un program de studii aflat in desfășurare, similar celui la care s-au înscris în anul universitar 2019/2020, pentru a se respecta art. 141 din Legea educației naționale nr. 1/2011.


Vicepreședinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2020-06-03
72Hotărâre 72


Hotărâre nr. 72/03.06.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU – 339/16.12.2019, formulată de ș.l. dr. ing. Marius Bodor, prof. univ. dr. ing. Maria Vlad și conf. univ. dr. ing. Ștefan Baltă împotriva Raportului final al Comisiei de analiză numită prin Decizia Rectorului nr. 3394/07.11.2019, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Etică Universitară nr. 5/22.11.2019, în ședința din 03.06.2020, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 339/16.12.2019.
2. Adresa Comisiei de Etică Universitară a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 17/29.01.2020.
3. Adresa Universității „Dunărea de Jos” din Galați, înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 12.03.2020.

Concluzii:
După analiza sesizării primite de la petenți, prin intermediul Ministerului Educației și Cercetării, a rezultat faptul că temeiul solicitării acestora s-a întemeiat pe dispozițiile art. 7 lit. f) și art. 11 din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare. Art. 7 face referire la Consiliul Național de Etică, care, conform art. 5 alin. (1) este în fapt Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI), fiind vorba de aspecte invocate în zona de cercetare-dezvoltare și nu Consiliul de Etică și Management Universitar.

Prin urmare, CEMU a înaintat contestația către CNECSDTI prin adresa nr. 33/07.02.2020. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a solicitat prin adresa nr. CEMU-17/29.01.2020, clarificări privind stadiul dosarului. CEMU a răspuns prin adresa nr. 34/07.02.2020 că și-a declinat competența și a direcționat dosarul către CNECSDTI. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a revenit cu adresa nr. CEMU-49/12.03.2020, prin care consideră că este de competența CEMU de a se exprima cu privire la cele sesizate, fiind vorba despre un litigiu de etică universitar.

Luând în considerare această adresă și faptul că, la momentul redactării prezentului raport, Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării reprezintă o structură nefuncțională, CEMU a decis reanalizarea cazului.

Petenții admit că lucrarea aflată în discuția Comisiei de Etică Universitară a Universității „Dunărea de Jos” din Galați (CEU-UDJG) nu a conținut bibliografia completă. Aceasta a fost trimisă către organizatorii conferinței în cauză la data de 30.01.2011. Autorul principal al lucrării reclamate și-a cerut scuze în data de 26.10.2011 față de autorul articolului plagiat, după ce acesta a înaintat organizatorilor conferinței un email pe această temă. Pe scurt, petenții expun că „în concluziile individuale, membrii Comisiei arată că articolul în forma trimisă inițial nu cuprinde referințe, fapt necontestat de autori, dar minimalizează faptul că explicațiile relevante și reparația a fost realizată încă din anul 2011, în urmă cu 8 ani”.

Analizând Raportul comisiei de analiză numită prin Decizia Rectorului nr. 3394/07.11.2019, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Etică Universitară nr. 5/22.11.2019, nu am identificat elemente care să încalce prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 în ceea ce privește etica universitară. De asemenea, considerăm că petenții și Comisia de Etică Universitară au, în general, aceeași perspectivă asupra celor întâmplate.

Raportul conține elemente multiple care nu au fost menționate de petenți, precum faptul că ș.l. dr. ing. Marius Bodor și-a asumat vinovăția, apreciind că ceilalți doi autori nu au nicio vină (ceea ce ar putea fi interpretat ca fiind o contribuție extrem de redusă sau inexistentă, spre exemplu). Petenții nu au contestat modul procedural în care a fost luată decizia. Singurul dintre aceștia care s-a prezentat la audierea CEU-UDJG a fost ș.l. dr. ing. Marius Bodor.

În urma analizei documentelor sus-menționate Consiliul de Etică și Management Universitar respinge sesizarea ca fiind neîntemeiată și concluzionează astfel:


1. Consiliul de Etică și Management Universitar nu a constatat existența unui litigiu de etică universitară în sensul Legii educației naționale nr. 1/2011.
2. Hotărârea Comisiei de Etică Universitară nr. 5/22.11.2019, luată în baza raportului comisiei de analiză numită prin Decizia Rectorului nr. 3394/07.11.2019 a respectat toate prevederile și principiile Legii educației naționale nr. 1/2011.
3. CEMU nu poate fi invocat în baza prevederilor invocate de petenți din Legea nr. 206/2004, întrucât art. 5 alin. (1) din respectiva lege prevede că „în vederea coordonării și monitorizării aplicării normelor de conduită morală și profesională în activitățile de cercetare-dezvoltare, se înființează Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, denumit în continuare Consiliul Național de Etică, organism consultativ, fără personalitate juridică, pe lângă autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare”.


Vicepreședinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2020-06-03
73Hotărâre 73


Hotărâre nr. 73/03.06.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU – 139/21.08.2018, înaintată de Ministerul Educației și Cercetării, respectiv formulată de un grup de cadre didactice de la Universitatea „Ovidius” din Constanța cu privire la concursul pentru ocuparea postului de conferențiar poziția 13, din cadrul Departamentului de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, în ședința din 03.06.2020, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 139/21.08.2018.
2. Hotărârea Comisiei de Etică și Deontologie Profesională Universitară a Universității „Ovidius” din Constanța nr. 83/19.12.2019.

Concluzii:
Sesizarea înaintată către Ministerul Educației și Cercetării de un grup de cadre didactice de la Universitatea „Ovidius” din Constanța vizează ocuparea postului de conferențiar poziția 13, din cadrul Departamentului de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie din cadrul aceleiași instituții de învățământ superior.

Petiția nu respectă prevederile art. 20 din OMEN nr. 4783/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de etică și management universitar, potrivit căruia sesizarea CEMU se poate face de către o persoană fizică sau juridică. În cazul de față, sesizarea are un caracter anonim.

La momentul primirii sesizării, Consiliul de Etică și Management Universitar mai avea pe rol cauze care vizau Universitatea „Ovidius” din Constanța. Din acest motiv, precum și pentru a se analiza oportunitatea autosesizării, a fost solicitat un punct de vedere din partea Comisiei de Etică și Deontologie Profesională Universitară a Universității „Ovidius” din Constanța. Aceasta s-a pronunțat cu privire la cauză Hotărârea nr. 83/19.12.2019, considerând ca nefondată sesizarea.

În urma analizei documentelor sus-menționate Consiliul de Etică și Management Universitar respinge sesizarea și concluzionează astfel:

1. În conformitate cu prevederile art. 20 din OMEN nr. 4783/2017, CEMU nu soluționează decât plângeri ale unor persoane fizice sau juridice, care pot fi identificate.
2. Consiliul de Etică și Management Universitar nu a considerat că se impune autosesizarea în acest caz, pe cale de consecință propunem clasarea sesizării.


Vicepreședinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2020-06-03
74Hotărâre 74


Hotărâre nr. 74/03.06.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU – 279/25.10.2019, formulată de domnul prof. univ. dr. ing. Ilie Cornoiu privind anumite încălcări ale legislației de către conducerea Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, în ședința din 03.06.2020, cu 7 voturi pentru și nici unul împotrivă.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea depusă de prof. univ. dr. ing. Ilie Cornoiu, înregistrată cu nr. 279/25.10.2019.
2. Răspunsul Comisiei de Etică a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, înregistrat cu nr. 326/02.12.2019.
3. Documentele prezentate de prof. univ. dr. ing. Cornel Cătoi, rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, în cadrul audierii din 27.02.2020.
Concluzii:
Acuzația că s-a dorit pe termen scurt desființarea domeniului profesional de inginer zootehnist nu se susține prin argumente. Situația fermei didactice de la „Șapcă Verde” – Florești, jud. Cluj nu este de natură a împiedica desfășurarea procesului didactic în condiții optime, conducerea instituției de învățământ superior punând la dispoziția titularului de disciplină condițiile necesare pentru a realiza elementele din planul de învățământ.

Aflate într-o vădită stare de degradare, spațiile USAMV Cluj-Napoca din Calea Florești, Cluj-Napoca și Jucu, jud. Cluj vor intra într-un proces de reabilitare. Considerăm că nu există, la momentul actual, aspecte care să ridice probleme în ceea ce privește desfășurarea proiectului „Modernizare infrastructură educațională Hoia pentru desfășurarea activităților didactice și practice destinate învățământului agricol”, cod MySMIS 119837, finanțat prin POR 2014-2020.

Apreciem că nu există aspecte care să pericliteze desfășurarea activității didactice la ferma Cojocna.

În urma analizei documentelor sus-menționate Consiliul de Etică și Management Universitar respinge sesizarea domnului prof. univ. dr. ing. Ilie Cornoiu, ca fiind neîntemeiată.

Vicepreședinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2020-06-03
75Hotărâre 75


Hotărâre nr. 75/03.06.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizările înregistrate cu nr. 59/14.03.2019, nr. 90/18.04.2019, nr. 103/06.05.2019 și nr. 207/14.08.2019, formulate de domnul Romulus Lungu, în care vizează anumite aspecte de management universitar în ceea ce privește Universitatea din Craiova, în ședința din 03.06.2020, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 59/14.03.2019.
2. Completarea sesizării, înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 59/14.03.2019.
3. Completarea sesizării, înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 90/18.04.2019.
4. Completarea sesizării, înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 103/06.05.2019
5. Completarea sesizării, înregistrată la UEFISCDI – CEMU cu nr. 207/14.08.2019.
6. Adresa Universității din Craiova către Ministerul Educației Naționale înregistrată cu nr. 15.103 bis din 23.01.2019.
7. Adresa Universității din Craiova către Ministerul Educației Naționale înregistrată cu nr. 15.164 bis din 20.02.2019.
8. Documentele primite de la Universitatea din Craiova cu data de 24.10.2019, precum și informațiile rezultate în urma audierii domnului rector Cezar Ionuț Spînu.

Concluzii:
Prof. univ. dr. ing. Romulus Lungu, fost cadru didactic titular în cadrul Universității din Craiova a formulat mai multe plângeri cu privire la o serie de aspecte legate de managementul universitar din cadrul instituției de învățământ superior în care a predat. Principalele aspecte sesizate sunt:
• Aplicarea în mod arbitrar a prevederilor art. 289 alin. (6) și (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011.
• Nerespectarea prevederilor privind transparența în ceea ce privește desfășurarea concursurilor pe posturi didactice.
• Numirea ilegală a prodecanilor de către rector.
• Numirea unui număr disproporționat de prorectori.
• Funcționarea ilegală a INCESA
Analizând documentele, CEMU nu a identificat elemente care să confirme aspectele reclamate de petent. În plus, nu au fost identificate încălcări ale prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 și ale legislației subsecvente. CEMU, respinge, prin urmare, solicitările domnului prof. univ. dr. ing. Romulus Lungu.

Vicepreședinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2020-06-03
76Hotărâre 76


Hotărâre nr. 76/03.06.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU – 266/24.10.2019, formulată de doamna prof. univ. dr. Marina Spînu, privind anumite încălcări ale legislației de către conducerea Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, în ședința din 03.06.2020, cu 7 voturi pentru și nici un vot împotrivă.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea depusă de prof. univ. dr. ing. Marina Spînu, înregistrată cu nr. 266/24.10.2019 .
2. Răspunsul Comisiei de Etică a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, înregistrat cu nr. 326/02.12.2019.
3. Rapoartele Corpului de Control ale Ministerului Educației și Cercetării nr. 568/DGJC/02.06.2013, nr. 474/12.06.2017, nr. 487/28.09.2017 și nr. 478/2018.
4. Documentele și informațiile prezentate de prof. univ. dr. ing. Cornel Cătoi, rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, în cadrul audierii din 27.02.2020.

Concluzii:
În sesizarea înaintată de prof. univ. dr. ing. Marina Spînu sunt menționate mai multe exemple de încălcări ale prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, respectiv exemple de management defectuos din partea conducerii Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.
În urma analizei documentelor Consiliul de Etică și Management Universitar respinge sesizarea și concluzionează astfel:

1. Acuzațiile prezentate de doamna prof. univ. dr. Marina Spînu nu se susțin.
2. Nu există dovezi de încălcare a raportului instituțional între rector și Senatul USAMV Cluj-Napoca.
3. Modificările operate în structurile departamentelor din cadrul facultăților din USAMV Cluj-Napoca au respectat cadrul legal.
4. Nu a existat nicio cercetare disciplinară în sensul Legii educației naționale nr. 1/2011 a domnului prorector prof. univ. dr. Adrian Nechita Oros.
5. Sporurile salariale au fost acordate în conformitate cu Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ și OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. Oportunitatea acordării acestora revine ordonatorului de credite, în baza autonomiei universitare.
6. Se infirmă acuzația privind duplicarea unor drepturi salariale pentru aceeași funcție.
7. Conducerea USAMV Cluj-Napoca a optimizat cheltuielile privind numeroasele contracte de asistență juridică pentru universitate.
8. Toate locurile vacantate în Consiliile Facultăților și în Senat au fost ocupate în urma alegerilor desfășurate conform regulamentelor și legislației în vigoare, calendarul și desfășurarea lor fiind aprobate/validate de către Senatul USAMV Cluj-Napoca.
9. Actualul director CSUD a fost ales respectându-se legislația în vigoare, precum și reglementările interne.
10. Modificările Planurilor de învățământ și a statelor de funcții ale personalului didactic și de cercetare s-au realizat cu consultarea membrilor departamentelor și a consiliilor facultăților.
11. Procedura de votare a Regulamentului Școlii Doctorale de Medicină Veterinară a respectat reglementările legale în vigoare.
12. Toate cadrele didactice din USAMV Cluj-Napoca care au împlinit vârsta legală de pensionare au primit ajutorul instituției de învățământ superior pentru întocmirea dosarului de pensionare.
13. Comisiile de concurs și comisiile de specialitate CNATDCU au verificat și validat îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a unui post didactic de către toți candidații.
14. Echipele Corpului de Control ale MEC au stabilit, la rândul lor, că acuzațiile aduse, inclusiv de prof. univ. dr. Marina Spînu, nu se susțin.

Prin urmare, CEMU respinge solicitarea petentului ca neîntemeiată.

Vicepreședinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2020-06-03
77Hotărâre 77


Hotărâre nr. 77/03.06.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizările înregistrate cu nr. CEMU - 2/17.01.2018, CEMU -66/20.04.2018, CEMU - 79/04.04.2019, CEMU - 104/07.05.2019 și CEMU - 184/25.07.2019 formulate de domnul Toma Alexandru Tiberiu către CEMU, referitoare la contestațiilor împotriva Raportului final de analiză nr. 12811/29.11.2017, a Raportului de analiză nr. 2123/12.03.2018, asupra sesizării nr. 679/29.01.2018, completată cu sesizarea nr. 1195/13.02.2018 întocmite de Comisia de Etică a Universității de Petrol și Gaze Ploiești, în ședința din 03.06.2020, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizările și contestațiile depuse de petent către CEMU;
2. Cererile adresate de petent conducerii și organismelor Universității Petrol - Gaze din Ploiești și răspunsurile trimise de către acestea;
3. Punctele de vedere trimise către CEMU de Universitate;
4. Răspunsurile unor instituții publice: Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, Curtea de Apel Ploiești.

Concluzii:

În urma analizei documentelor, CEMU constată faptul că sesizările domnului Toma Alexandru Tiberiu nu îndeplinesc elemente care să argumenteze încălcarea eticii universitare la nivelul Universității Petrol Gaze din Ploiești și respinge sesizările ca fiind neîntemeiate.

Vicepreședinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2020-06-03
78Hotărâre 78

Hotărâre nr. 78/02.07.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU cu nr. 331/09.12.2019 formulată de domnul prof. univ. dr. ing. Octavian Augustin CREŢ, cu privire la încălcarea unor principii fundamentale şi articole din Codul de Etică şi Deontologie Universitară, din Facultatea de Automatizări şi Calculatoare din cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, în ședința din 02.07.2020, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea depusă de domnul prof. univ. dr. ing. Octavian Augustin Creț, înregistrată cu nr. 331/09.2019
2. Punct de vedere al Comisiei de Etică a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca cu numărul 338/16.12.2019;
3. Audierea petentului în ședința Consiliului de Etică şi Management Universitar din data de 09.01.2020.
Membrii CEMU au constatat următoarele:
1. Domnul prof. dr. ing. Octavian Augustin Creţ reclamă conducerea Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) de încălcarea unor regulamente, însă Comisia de etică a UTCN nu are competenţa verificării legalităţii deciziilor Conducerii universităţii, deoarece aspectele semnalate sunt de ordine administrativă şi juridică;
2. Conform Legii Educaţiei Naţionale art. 213 alin.11 – Directorul de departament realizează managementul şi conducerea operativă a departamentului. Prin răspunderea asupra planurilor de învăţământ şi prin realizarea managementului şi conducerii operative, directorul de departament este responsabil inclusiv cu atribuirea disciplinelor către cadrele didactice. Prin reorganizarea programelor de studiu, directorul de departament şi conducerea operativă a departamentului, cu conducerea facultăţii, a atribuit cursurile cu altă denumire, altei persoane din departament. Cursul ASDN-ISA engleză nu a fost atribuit unui cadru didactic în defavoarea (sau în locul) altui cadru didactic. În urma separării programelor de studii, cursul revendicat de dl. prof. dr. Octavian Creț, începând cu anul 2019 a fost redenumit şi apare în statele de funcţii la Ingineria Sistemelor Automate în anul 2, în timp ce la Calculatoare este în anul I. CEMU nu poate interveni, conform Legii 1/2011, în alocarea unor activităţi didactice către o anumită persoană, acestea fiind probleme de administrare şi organizare internă.
3. În privinţa intenţiei domnului profesor de a colabora cu Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, domnul profesor nu se afla în situaţia de a face concurenţă neloială, dar nu a primit avizul Departamentului şi Senatului pentru a desfăşura activităţile respective. Strategia de colaborare şi dezvoltare instituţională, politica de personal nu sunt de competenţa comisiei de etică şi management universitar.
4. Rezolvarea acuzaţiilor de calomnie şi denigrare a domnului prof. univ. dr. ing. Octavian Augustin Creţ de către conducerea UTCN este de competența instanțelor de judecată.
5. Membrii comisiei de etică a UTCN au considerat că domnul prof. univ. dr. ing. Octavian Augustin Creţ are o activitate de cercetare ştiinţifică recunoscută, însă în privinţa activităţilor administrative şi didactice contribuţia dânsului este “nesatisfăcătoare” în cadrul Departamentului.
Concluzii:
În urma analizei documentelor menţionate se respinge sesizarea ca fiind neîntemeiată.

Președinte interimar al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2020-07-02
79Hotărâre 79


2020-08-10
80Hotarare-80Hotărâre nr. 80/19.11.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea rezultată în urma analizei solicitării înregistrate cu nr. CEMU - 139/29.09.2020, formulată de Președintele Comisiei de Etică de la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov, referitoare la sprijinirea activității comisiei prin transmiterea „unui punct de vedere al CEMU” referitor la ultimele hotărâri ale comisiei, în ședința din 19.11.2020, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Solicitarea înregistrată la CEMU cu nr. 139/29.09.2020 însoțită de documentele suport:
• Hotărârea CEU/AFAHC nr.87/17.09.2020
• Hotărârea CEU/AFAHC nr.96/28.09.2020.

Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat următoarele:
1. Comisia de Etică Universitară din cadrul Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” (CEU-AFA-HC) a procedat corect, în conformitate cu legea și regulamentele proprii, autosesizându-se și analizând în mod transparent și metodic spețele în cauză.

2. Asupra sesizării de plagiat se poate pronunța Consiliul National de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării și Inovării, în conformitate cu Legea nr. 206/2004, actualizată.
Facem precizarea că, o lucrare de cercetare (ex. teza de doctorat) se analizează după alte criterii (originalitate, contribuții personale etc) decât o lucrare cu caracter didactic, un tratat sau o monografie. Teza de doctorat este o lucrare PERSONALĂ, lucrările didactice, tratatele sau monografiile putând fi și lucrări colective, de grup.

3. Hotărârile CEU-AFA-HC s-au luat legal, pe baza analizelor punctuale ale elementelor din spețele respective și au fost avizate, conform legii, de Oficiul Juridic al Academiei.
Concluzii:

Apreciind activitatea CEU-AFA-HC, Consiliul de Etică și Management Universitar recomandă să se acționeze și în continuare, cu aceeași responsabilitate, transparență și obiectivitate, în conformitate cu legile și regulamentele în vigoare.


Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2020-11-19
81Hotarare-81Hotărâre nr. 81/19.11.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU - 171/09.07.2019, formulată de domnul Ștefan-Octavian Cilibiu-Neagoe la Ministerul Educației și Cercetării, înaintată către CEMU de către Direcția Generală Învățământ Universitar, cu privire la o serie de încălcări ale Legii învățământului nr. 84/1995 și ale Legii educației naționale nr. 1/2011, în ședința din 19.11.2020, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea domnului Ștefan-Octavian Cilibiu-Neagoe înregistrată la MEN cu nr. 15935/01.07.2019 și CEMU - 171/09.07.2019;
2. Anexa 1 - Adresa nr. 577/08.06.2018 emisă de decanul Facultății de Drept din UVT, însoțită de foaia matricolă a domnului Ștefan-Octavian Cilibiu-Neagoe pentru anuI 2013-2014;
3. Anexa 2 - Adresa nr. 655/21.06.2018 emisă de decanul Facultății de Drept;
4. Anexa nr. 3 - Adeverința nr. 677/22.06.2018 emisă de decanul Facultății de Drept;
5. Anexa nr. 6 - Adresa nr. 1699/13.07.2018 emisă de decan/prodecan Facultății de Drept;
6. Anexa n. 5 - Adresa nr. 19302/18.08.2018 emisă de rectorul UVT, însoțită de Decizia de exmatriculare nr. 24659/24.10.2016 din cadrul UVT a domnului Ștefan-Octavian Cilibiu-Neagoe;
7. Anexa 6 - Cerere de chemare în judecată din 23.08.2018 a UVT, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Facultatea de Drept;
8. Anexa 7 - Întâmpinarea formulată de UVT, nr. 28605/06.10.2018;
9. Anexa 8 – Întâmpinarea formulată de chemata în garanție Universitatea din București;
10. Anexa 9 – Întâmpinarea formulată de Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca;
11. Anexa 10 – Versiune consolidată a răspunsurilor la întâmpinările pârâtei UVT și a chematelor în garanție Universitatea din București și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca;
12. Anexa 11 - Acte procedurale comunicate Tribunalului Dolj și implicit părților;
13. Anexa – 12 – Contract de studii nr. 1743/29.07.2019 și Contract de discipline nr. 4032/30.05.2017 încheiate de domnul Ștefan-Octavian Cilibiu-Neagoe cu UVT pentru ciclul de licență, specializarea Drept;
14. Adresa Consiliului de Etică și Management Universitar nr. CEMU-234/08.10.2019 către domnul Ștefan-Octavian Cilibiu-Neagoe;
15. Plângerea prealabilă formulată de domnul Ștefan-Octavian Cilibiu-Neagoe, înregistrată cu nr. CEMU-262/18.10.2019.
16. Adresa Consiliului de Etică și Management Universitar nr. CEMU-300/13.11.2019 către Curtea de Apel Craiova, Secția Contencios Administrativ.
17. Adresa Consiliului de Etică și Management Universitar nr. CEMU-307/14.11.2019 către Curtea de Apel Craiova, Secția Contencios Administrativ.
18. Adresa Direcției Generale Învățământ Universitar din Ministerul Educației și Cercetării înregistrată cu nr. CEMU-312/19.11.2019.

Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat următoarele:

Petentul arată că Universitatea de Vest din Timișoara l-ar fi exmatriculat de două ori din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, fără a i se comunica acest lucru în acele momente. Domnul Ștefan-Octavian Cilibiu-Neagoe arată că ar fi fost încălcate prevederi ale Legii învățământului nr. 84/1995. Prin Sentința Civilă nr. 579/08.04.2019, Tribunalul Dolj a dat câștig de cauză Universității de Vest din Timișoara în această speță.

Acesta mai arată că a fost exmatriculat din cadrul aceleiași universități, de data aceasta în calitate de student al Facultății de Drept, în absența unei hotărâri a comisiei de etică universitară. Prin urmare, petentul apreciază în mod greșit faptul că ar fi fost încălcată Legea educației naționale nr. 1/2011.

Domnul Ștefan-Octavian Cilibiu-Neagoe mai arată și faptul că Universitatea de Vest din Timișoara ar fi refuzat restituirea actelor de studii liceale în urma exmatriculării. Instituția de învățământ superior arată că a respectat prevederile art. 1 din OMEN nr. 3844/2016, care precizează faptul că „actele de studii din sistemul național de învățământ preuniversitar sunt documente oficiale de stat, cu regim special, care atestă finalizarea de către titular a unui nivel de învățământ, cu sau fără examen de absolvire/finalizare”, arătând că documentele „vor fi restituite acestuia printr-un demers similar celui inițial, respectiv personal sau printr-un mandatar cu procură specială autentică notarială”, după cum este prevăzut și în Sentința Civilă nr. 579/08.04.2019.

Petentul a acționat în instanță atât Universitatea de Vest din Timișoara, cât și Ministerul Educației și Cercetării, respectiv Consiliul de Etică și Management Universitar. În Dosarul nr. 1278/54/2019, de pe rolul Curții de Apel Craiova, instanța respins cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă prin Hotărârea nr. 3/10.01.2020. Domnul Ștefan Octavian Cilibiu-Neagoe a depus recurs, astfel că pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție a României se află dosarul mai sus menționat, primul termen fiind programat pentru data de 01.03.2022 .


Concluzii:

În conformitate cu prevederile art. 218 alin. (2) lit. d), Consiliul de Etică și Management Universitar constată încălcările de către o instituție de învățământ superior a obligațiilor prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011. Având în vedere faptul că Legea învățământului nr. 84/1995 a fost abrogată de sus amintita lege, CEMU nu are atribuții în privința verificării respectării unei legislații anterioare celei în baza căreia a fost înființată. De asemenea, CEMU nu are atribuții în vederea verificării respectării unei legislații care nu mai este în vigoare.

Universitatea de Vest din Timișoara a prezentat pe larg situația domnului Ștefan Octavian Cilibiu-Neagoe, neexistând dovezi ale încălcării art. 124 și art. 125 din Legea educației naționale nr. 1/2011 de către instituția de învățământ superior mai sus menționată.

Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliul de Etică și Management Universitar respinge petiția domnului Ștefan Octavian Cilibiu-Neagoe ca fiind neîntemeiată și nefondată.


Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2020-11-19
82Hotarare-82


Hotărâre nr. 82/19.11.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU-211/23.08.2019, depusă de domnul Ștefan-Octavian Cilibiu-Neagoe la Ministerul Educației și Cercetării, înaintată către CEMU de către Direcția Generală Învățământ Universitar, cu privire la o serie de încălcări ale Legii învățământului nr. 84/1995 și ale Legii educației naționale nr. 1/2011, în ședința din 19.11.2020, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Adresa DGIU nr. 16202/21.08.2019 prin care direcționează sesizarea domnului Cilibiu-Neagoe Ștefan Octavian;
2. Sesizarea domnului Ștefan Octavian Cilibiu-Neagoe, înregistrată cu nr. CEMU - 211/23.08.2019;
3. Anexa 1 - Solicitarea domnului Ștefan Octavian Cilibiu-Neagoe din 19.12.2018;
4. Anexa 2 - Petiția domnului Ștefan Octavian Cilibiu-Neagoe din 21.01.2019 către Universitatea din Craiova:
5. Anexa 3 - Petiția domnului Ștefan Octavian Cilibiu-Neagoe din 21.01.2019 către Centrul universitar Drobeta Turnu-Severin;
6. Anexa 4 - Petiția domnului Ștefan Octavian Cilibiu-Neagoe din 24.12.2018 către Centrul universitar Drobeta Turnu-Severin;
7. Anexa 5 - Adresa Universității din Craiova, nr. 35/17.01.2019;
8. Adresa Universității din Craiova nr. 602/07.02.2019.

Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat următoarele:

Petentul arată că Universitatea din Craiova ar fi săvârșit acte cu caracter ilicit, precum necomunicarea deciziilor de exmatriculare la momentul dispunerii lor sau lipsa oricărei notificări cu privire la vreo abatere comisă de acesta. Domnul Ștefan Octavian Cilibiu-Neagoe arată că a fost exmatriculat din cadrul universității din Craiova, ca student al fostului Colegiu Universitar Drobeta Turnu-Severin, fără să i se comunice acest lucru la momentul dispunerii sancțiunii.

De asemenea, acesta arată că motivul exmatriculării, constituind de neîndeplinirea obligațiilor școlare, nu ar fi justificat aplicarea sancțiunii în conformitate cu Legea învățământului nr. 84/1995. Domnul Ștefan Octavian Cilibiu-Neagoe arată că Universitatea din Craiova ar fi trebui să urmeze mai mulți pași anterior exmatriculării (ex. notificarea privind existența unei prezumabile fapte comise susceptibile a fi calificată abatere, dovada comunicării la momentul sesizării sau autosesizării, raportul de comisiei de analiză care a stat la baza adoptării hotărârii organului colegial deliberativ, dovada comunicării acestei decizii, hotărârea organului colegial deliberativ prin care a fost dispusă sancțiunea exmatriculării) etc).

Precizăm că exmatricularea domnului Ștefan Octavian Cilibiu-Neagoe a avut loc în anul universitar 1996/1997. De asemenea, acesta arată faptul că Universitatea din Craiova nu ar fi respectat prevederile Legii nr. 554/2004, prin modul în care a răspuns la petițiile și solicitările adresate de domnul Ștefan Octavian Cilibiu-Neagoe.

Universitatea din Craiova a înaintat prin adresa nr. 602/07.02.2019 un punct de vedere în ceea ce privește aspectele sesizate de petent, în care justifică măsurile luate în privința școlarizării acestuia.

Concluzii

În conformitate cu prevederile art. 218 alin. (2) lit. d), Consiliul de Etică și Management Universitar constată încălcările de către o instituție de învățământ superior a obligațiilor prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011. Având în vedere faptul că Legea învățământului nr. 84/1995 a fost abrogată de sus amintita lege, CEMU nu are atribuții în privința verificării respectării unei legislații anterioare celei în baza căreia a fost înființată. De asemenea, CEMU nu are atribuții în vederea verificării respectării unei legislații care nu mai este în vigoare.

Universitatea din Craiova a prezentat pe larg situația domnului Ștefan Octavian Cilibiu-Neagoe, neexistând dovezi ale încălcării art. 124 și art. 125 din Legea educației naționale nr. 1/2011 de către instituția de învățământ superior mai sus menționată.

Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliul de Etică și Management Universitar respinge petiția domnului Ștefan Octavian Cilibiu-Neagoe ca fiind neîntemeiată și nefondată.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2020-11-19
83Hotarare-83


Hotărâre nr. 83/19.11.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU-109/02.09.2020, depusă de doamna Iuliana-Florentina Iatan, cu privire la o serie de încălcări ale Legii educației naționale nr. 1/2011 în cadrul Universității Tehnice de Construcții din București, în ședința din 19.11.2020, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea doamnei Iuliana-Florentina Iatan, înregistrată cu nr. CEMU-109/02.09.2020.

Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat următoarele:

Doamna Iuliana-Florentina Iatan reclamă faptul că la nivelul Facultății de Utilaj Tehnologic din cadrul Universității Tehnice de Construcții din București nu ar fi fost respectat Regulamentul privind desfășurarea activității studenților în UTCB, în ceea ce privește momentul formulării și soluționării unei contestații a unui student examinat.

De asemenea, petenta arată că un student înmatriculat în acel moment în anul I în cadrul aceleiași facultăți ar fi „creat, în timul orelor de laborator, o atmosferă intimidantă și ofensatoare îndreptată împotriva mea [Iuliana-Florentina Iatan – n.a.], în contradicție cu prevederile Codului de etică și deontologie profesională universitară”.

Concluzii

Adresa doamnei Iuliana-Florentina Iatan reprezintă o înșiruire de fapte, nefiind prezentate dovezi în vederea susținerii lor. De asemenea, petenta s-a adresat Consiliului de Etică și Management Universitar, fără a sesiza în prealabil aceste fapt Comisiei de etică universitară din cadrul UTCB.

Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliul de Etică și Management Universitar respinge petiția doamnei Iuliana-Florentina Iatan. Este recomandabil ca, înainte de a fi sesizat CEMU, un petent să se adreseze Comisiei de etică universitară, în conformitate cu prevederile art. 306 alin. (1) – (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2020-11-19
84Hotarare-84


Hotărâre nr. 84/19.11.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU-110/02.09.2020, depusă de doamna Iuliana-Florentina Iatan, cu privire la o serie de încălcări ale Legii educației naționale nr. 1/2011 în cadrul Universității Tehnice de Construcții din București, în ședința din 19.11.2020, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea doamnei Iuliana-Florentina Iatan, înregistrată cu nr. CEMU-110/02.09.2020.

Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat următoarele:

Doamna Iuliana-Florentina Iatan reclamă faptul că un student din anul II, Facultatea de Utilaj Tehnologic din Universitatea Tehnică de Construcții din București ar fi încălcat prevederile art. 144 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, prin materialul trimis spre evaluare petentei, lector universitar.

Concluzii:

Aspectele menționate de doamna Iuliana-Florentina Iatan nu se încadrează în atribuțiile CEMU prevăzute la art. 218 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011. De asemenea, faptele menționate în petiție nu reprezintă o încălcare a art. 144 alin. (2) din cadrul aceleiași legi.
Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliul de Etică și Management Universitar respinge petiția doamnei Iuliana-Florentina Iatan. Este recomandabil ca, înainte de a fi sesizat CEMU, un petent să se adreseze Comisiei de etică universitară, în conformitate cu prevederile art. 306 alin. (1) – (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2020-11-19
85Hotarare-85


Hotărâre nr. 85/19.11.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU -111/03.09.2020, depusă de doamna Iuliana-Florentina Iatan, cu privire la o serie de încălcări ale Legii educației naționale nr. 1/2011 în cadrul Universității Tehnice de Construcții din București, în ședința din 19.11.2020, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea doamnei Iuliana-Florentina Iatan, înregistrată cu nr. CEMU-111/03.09.2020.
2. Completarea sesizării, înregistrată cu nr. CEMU-112/03.09.2020.

Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat următoarele:

Doamna Iuliana-Florentina Iatan solicită ca CEMU să analizeze legalitatea procedurii de soluționare a contestației unui student din anul II de la Facultatea de Hidrotehnică din cadrul Universității Tehnice de Construcții din București, un student din anul II, specializarea Automatică și Informatică Aplicată, respectiv să i se comunice rezultatul contestației.

Concluzii

Adresa doamnei Iuliana-Florentina Iatan reprezintă o înșiruire de fapte, nefiind prezentate dovezi în vederea susținerii lor. De asemenea, petenta s-a adresat Consiliului de Etică și Management Universitar, fără a sesiza în prealabil aceste fapt Comisiei de etică universitară din cadrul UTCB.

De asemenea, petenta nu a respectat prevederile art. 2.2.11 din Regulamentul privind desfășurarea activității studenților în Universitatea Tehnică de Construcții din București, care menționează că „studenţii care încearcă să promoveze prin fraudă vor fi declarați amânați pentru anul universitar respectiv, fără dreptul de recunoaștere a notelor şi creditelor la disciplinele promovate în acel an, anul amânat fiind inclus în durata normală de școlarizare”. Prin urmare, prin faptul că a notat studentul cu nota 4, aceasta nu a respectat procedura în cazul în care studentul ar fi fraudat un examen.

Prin urmare, studentul a fost îndreptățit să apeleze la art. 2.2.6 din același regulament, care prevede că, „contestațiile studenţilor examinați sunt rezolvate de către conducerea facultății cu respectarea prevederilor legale”. Prin urmare, conducerea facultății nu era obligată să îi pună la dispoziție contestația studentului.

În plus, din petiție și din corespondența anexată la dosar rezultă faptul că doamna Iuliana-Florentina Iatan nu a avut o atitudine colaborativă cu conducerea facultății în cauză, interpretând eronat legislația în vigoare. Mai mult, aceasta menționează că după ce a comunicat nota studentului, se aștepta ca respectivul student să modifice referatul conform observațiilor trimise, ori calificativul fusese acordat deja.

Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliul de Etică și Management Universitar respinge petiția doamnei Iuliana-Florentina Iatan. Este recomandabil ca, înainte de a fi sesizat CEMU, un petent să se adreseze Comisiei de etică universitară, în conformitate cu prevederile art. 306 alin. (1) – (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

CEMU va solicita Universității Tehnice de Construcții din București să verifice posibile încălcări ale reglementărilor interne și ale legislației naționale de către doamna Iuliana-Florentina Iatan, respectiv studentul care este obiectul sesizării de față.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2020-11-19
86Hotarare-86


Hotărâre nr. 86/19.11.2020

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizările înregistrate cu nr. CEMU - 15/22.01.2020 și nr. CEMU - 46/09.03.2020 cu privire la anumite aspecte sesizate de domnul Alexandru Ghilduș cu privire la anumite încălcări ale legislației în domeniul învățământului superior la Universitatea Națională de Arte București, în ședința din 19.11.2020, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea nr. 15/22.01.2020, înaintată de domnul Alexandru Ghilduș.
2. Documente transmise de Comisia de etică a Universității Naționale de Arte București, nr. CEMU – 31/06.02.2020
3. Sesizarea nr. 46/09.03.2020, înaintată de domnul Alexandru Ghilduș.
4. Documentele transmise de dl. Ghilduș Alexandru, înregistrate cu nr. CEMU - 92/28.07.2020

Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat următoarele:

CEMU nu a răspuns în termenul de trei luni prevăzut în Regulamentul de Organizare și Funcționare

În conformitate cu art. 20 alin. (2) din anexa prevăzută în OMEC nr. 4783/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de etică și management universitar, CEMU are obligația de a investiga aspectele sesizate, în termen de 3 luni de la data primirii sesizării. Acest lucru nu implică automat și emiterea unei decizii în intervalul mai sus menționat. De asemenea, în momentul desfășurării primei ședințe a Consiliului de Etică și Management Universitar, în data de 13 decembrie 2017, erau înregistrate un număr de 65 de plângeri. Membrii CEMU au încercat, cu bună credință, să soluționeze cât mai multe sesizări, încercându-se o prioritizare care a ținut cont de momentul depunerii sesizării dar și de gradul de complexitate.

În ciuda acestui fapt, au existat multe cazuri în care termenul de 3 luni nu putea fi respectat, în special în cazul sesizărilor primite în anii anterior. Situația s-a datorat faptului că după adoptarea Legii educației naționale nr. 1/2011, Consiliul de Etică și Management Universitar nu a fost funcțional până în decembrie 2017. Acest lucru nu poate fi imputat membrilor CEMU.

Hotărârea CEMU nr. 39/25.07.2019 nu a făcut referire la toate aspectele sesizate de petent

În vederea emiterii Hotărârii CEMU nr. 39/25.07.2019, Consiliul a luat în vedere toate aspectele sesizate de către petent. Faptul că în cuprinsul acestei hotărâri nu sunt descrise pe larg toate elementele prezente în respective adrese nu reprezintă că ele nu au fost parcurse.

Documentația depusă, precum și întâlnirile programate au avut rolul de a sprijini CEMU în activitatea desfășurată. CEMU nu a avut o abordare superficială în analizarea respectivelor petiții. Faptul că un petent nu este de acord cu o hotărâre a Consiliului de etică și management universitar nu îl legitimează să realizeze afirmații profund subiective și injuste cu privire la activitatea CEMU.

1. Nepublicarea raportului anual al rectorului Universității Naționale de Arte din București (UNArte)

În conformitate cu prevederile art. 130 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, „rectorul universității are obligația să prezinte anual, cel târziu până în prima zi lucrătoare a lunii aprilie a fiecărui an, un raport privind starea universității”. Raportul în cauză „este făcut public pe site-ul universității și este transmis tuturor părților interesate”.

Ultimul raport anual al rectorului publicat pe site-ul instituției de învățământ superior datează din anul universitar 2012/2013. Prin urmare, conducerea instituției de învățământ superior nu respectă una dintre principalele prevederi legale în ceea ce privește transparența în luarea deciziilor.

2. Alegerea ilegală în funcția de rector a lui Cătălin Bălescu (luna martie 2020) pentru al treilea mandat consecutiv

Art. 213 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011 prevede că „durata mandatului de rector este de 4 ani. O persoană nu poate ocupa funcția de rector la aceeași instituție de învățământ superior pentru mai mult de două mandate succesive, complete”. Consiliul de Etică și Management Universitar nu poate aprecia oportunitatea întreruperii mandatului unui rector. De asemenea, CEMU nu are competențe în vederea aprecierii moralității unor decizii luate de către Senatul universitar. Legea educației naționale nr. 1/2011 nu a fost încălcată prin aspectele sesizate de petent. De asemenea, rectorul Cătălin Bălescu nu este singurul rector din România care se află în această situație.

3. Existența unei situații de incompatibilitate și conflict de interese

Petentul reclamă încălcarea art. 11 alin. (2) din Codul de Etică UNArte, prin faptul că Dinu Dumbrăvicean, în calitate de director de departament și acționar al firmei Faber Studio SRL, ar fi participat la procesul decizional care a condus la menținerea rapoartelor contractuale între instituția de învățământ superior și Adelina Butnaru, Radu Manelici și Ioan Olteanu.

În documentația înaintată de Alexandru Ghilduș, nu sunt prezentate dovezi ale încălcării prevederilor din Codul de Etică UNArte, respectiv ale art. 79 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 161/2003.

4. Nedeclararea situației de incompatibilitate și conflict de interese de către Dinu Dumbrăvicean, în calitate de director de departament

Nu am identificat pe site-ul instituției de învățământ superior decât o declarație de avere a domnului Dinu Dumbrăvicean. Acesta ocupă, în prezent, funcția de Președinte al Senatului UNArte. Acesta are obligația de a publica pe site-ul instituției de învățământ superior, declarațiile de avere și interese pentru anul 2020.

Din documentele înaintate de petent și din corespondența purtată cu Comisia de Etică din cadrul UNArte, nu reiese existența unei incompatibilități sau a unui conflict de interese.

5. Pensionarea discriminatorie a lui Alexandru Ghilduș în baza unor criterii de vârstă

În conformitate cu prevederile art. 289 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, personalul didactic și de cercetare se pensionează la împlinirea vârstei de 65 de ani. Prin urmare, după împlinirea aceste vârste, Senatul universitar decide oportunitatea prelungirii relațiilor contractuale cu personalul pensionat, conform art. 289 alin. (3) din LEN. Premisa unei argumentații bazate pe criterii de vârste în ceea ce privește discriminarea lui Alexandru Ghilduș este, prin urmare, falsă. CEMU nu are atribuții privitoare la analizarea oportunității luării unor decizii de către Senatul universitar. Nu au fost identificate încălcări cu privire la legalitatea deciziilor luate de structurile UNArte cu privire la acest aspect.

6. Utilizarea de înscrisuri fără suport legal

Nu am identificat documente care să indice faptul că au fost utilizate înscrisuri fără suport legal de către conducerea UNArte. Publicarea raportului anual al rectorului a fost discutată anterior și este necesar ca în cel mai scurt timp acesta să fie publicat pentru perioada 2013 – prezent.

7. Abuzul de autoritate

Nu am identificat elemente care să indice faptul că rectorul Cătălin Bălescu și directorul de departament la acel moment, Dinu Dumbrăvicean, ar fi abuzat de autoritate, în conformitate cu art. 12 lit. h) din Carta UNArte. Parte din aspectele învederate în cadrul acestui punct au mai fost sesizate în alte părți ale petiției.

8. Angajarea unor colaboratori în cadrul Departamentului Design, în condiții ilegale

Petentul consideră că angajarea în cadrul Departamentului Design a UNArte, a unor colaboratori ai lui Dinu Dumbrăvicean, director de departament la acel moment, a fost realizată în absența acordului din partea departamentului, fără anunțarea concursului și fără o susținere, existând în același timp și o situație de incompatibilitate și conflict de interese.

Alexandru Ghilduș apreciază că Dinu Dumbrăvicean, „având funcție de conducere într-o instituție de stat, în Universitatea Națională de Arte din București, a efectuat în mod discreționar acte de decizie în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, având ca rezultat obținerea directă/indirectă de foloase în favoarea unor persoane cu care se află în raporturi de muncă (angajați la firma Faber Studio)”. Profesorul Ghilduș lasă de înțeles că demersul directorului de departament se înscrie în linia în care și copilul acestuia, Mihnea Alexandru Ghilduș, a fost „eliminat” discreționar din cadrul Departamentului mai sus menționat.

Prin adresa înregistrată cu nr. 06/13.01.2020, Comisia de Etică a UNArte a venit cu o serie de precizări în ceea ce privește concursul desfășurat în data de 14 septembrie 2018. Din punct de vedere al cronologiei, așa cum este documentată prin anexe de către comisia mai sus menționată, lucrurile s-au desfășurat astfel:

• 04.09.2018 – Consiliul de Administrație al UNArte aprobă scoaterea la concurs a posturilor didactice pe perioadă determinată în regim de plata cu ora, inclusiv cele din cadrul Departamentului Design, Facultatea de Arte Decorative și Design.
• 05.09.2018 – Dinu Dumbrăvicean, directorul Departamentului de Design, formulează o notă de înștiințare cu privire la recuzarea de la oricare decizie de colaborare a Departamentului Design cu Radu Manelici, Ioan Olteanu și Adelina Butnaru.
• 06.09.2018 – Ședința Consiliului Departamentului Design din cadrul Facultății de Arte Decorative și Design, în care s-a decis continuarea colaborării și în anul universitar 2018/2019 cu anumiți colaboratori specialiști, în regim de plata cu ora. În cadrul aceleiași ședințe a fost decisă scoaterea la concurs a două posturi de lector pe perioadă determinată.
• 07.09.2018 – Anunțarea scoaterii la concurs a posturilor vacante, cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data desfășurării concursului. Contactarea telefonică a reclamanților în ceea ce privește scoaterea la concurs a posturilor.
• 14.09.2018 – Desfășurarea concursului pentru lector poziția 13 și poziția 16, în cadrul Departamentului Design a Facultății de Arte Decorative și Design. Pentru poziția 13 au candidat Cezar Șuteu și Alexandru Ghilduș, în timp ce pentru poziția 16 au candidat Mihnea Ghilduș și Dragoș Gheorghiu. Comisia de concurs a hotărât în unanimitate ca posturile să fie ocupate de Cezar Șuteu și Dragoș Gheorghiu
• 21.09.2018 – Consiliul Facultății de Arte Decorative și Design a validat posturile didactice pe perioadă determinată, plătite cu ora, pentru anul universitar 2018/2019. Între cei menționați pentru Departamentul Design, se numără și Radu Manelici, Ioan Olteanu și Adelina Butnaru. Lista departamentului a conținut 15 poziții și a fost adoptată în unanimitate de Consiliul facultății.
• 21.09.2018 – Senatul UNArte a aprobat în unanimitate propunerile venite din partea consiliilor facultăților, inclusiv lista propusă de Departamentul Design, în ceea ce privește cadrele didactice plătite cu ora în anul universitar 2018/2019.

Comisia de etică din cadrul UNArte a arătat faptul că decizia de a continua colaborarea cu o serie de cadre didactice asociate a fost luată în baza art. 285 alin. (5), art. 291 alin. (5) și art. 296 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu respectarea art. 27 alin. (2) și art. 28 alin. (1) – (3) din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice în cadrul UNArte.

În procesul verbal al Comisiei de examen a Departamentului Design, care a examinat candidaturile depuse pentru pozițiile scoase la concurs în regim de plata cu ora, sunt prezentate motivațiile membrilor în ceea ce privește decizia luată de către aceștia. Prin urmare, niciuna dintre acuzațiile aduse de petent nu se susțin.

Referitor la „eliminarea lui Mihnea Alexandru Ghilduș de la catedră, în 2016”, Comisia de etică UNArte a arătat că după încheierea raporturilor contractuale între instituția de învățământ superior și acesta, cel din urmă „nu și-a manifestat dorința de continuare a colaborării cu universitatea”. În mod cert, instituția de învățământ superior a respectat legislația națională aflată în vigoare, în ceea ce privește raporturile contractuale cu Mihnea Ghilduș. Afirmațiile lui Alexandru Ghilduș pot fi interpretate ca fiind tendențioase, din acest punct de vedere.

9. Lipsa transparenței în publicarea informațiilor privind ocuparea posturilor didactice de colaborare la plata cu ora fără acordul Consiliului Departamentului Design

După cum am arătat anterior, Consiliul Departamentului de Design a aprobat în data de 06.09.2018, scoaterea la concurs a posturilor vacante pentru lector poziția 13 și poziția 16. De asemenea, nu există indicii temeinice care să demonstreze lipsa transparenței în publicarea informațiilor privind ocuparea posturilor didactice de colaborare la plata cu ora. Faptul că reclamantul și fiul acestuia au participat la concurs reprezintă însăși dovada că au fost realizate forme minimale de publicitate privind concursul.

10. Angajarea unui cadru didactic pe post tehnic, dar care a susținut ilegal cursuri vocaționale

CEMU nu are competențe în vederea realizării unei analize cu privire la calitatea resursei umane, respectiv pentru a aprecia dacă Radu Comșa are pregătirea profesională în vederea orelor de curs și/sau seminar. Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior sau orice altă agenție de evaluare și asigurarea a calității înscrisă în EQAR sunt îndreptățite să se exprime cu privire la acest subiect, pornind de la reglementările naționale în vigoare.

11. Organizarea ilegală a concursului de ocupare a două posturi didactice pe perioadă determinată

UNArte a respectat prevederile legale cu privire la organizarea și desfășurarea concursului din data de 14 septembrie 2018, după cum am arătat anterior.

12.a. Neasumarea răspunderii privind analizarea atitudinii cadrului didactic UNArte Dinu Dumbrăvicean, în calitate de membru al unei comisii de examinare la Iași

Este regretabilă existența unei stări conflictuale între un membru al comisiei de concurs și un candidat. Din acest punct de vedere, Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași poartă responsabilitatea pentru modul în care s-a desfășurat acest concurs. Prin urmare, Mihnea Ghilduș ar fi trebui să reclame instituția de învățământ superior în cauză. Faptul că tatăl acestuia a reclamat Comisia de etică a UNArte nu substituie acest pas. De asemenea, înregistrarea presupus a fi efectuată în Aeroportul Internațional Iași nu poate reprezenta un mijloc de probă în absența unui certificat de autenticitate.

Din documentele trimise de Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, înregistrate cu nr. 28/05.02.2020, a reieșit o abordare echilibrată din partea lui Dinu Dumbrăvicean în ceea ce privește evaluarea candidatului Mihnea Alexandru Ghilduș. Modul în care acesta a punctat candidatul este argumentat. De asemenea, există un evaluator care a oferit un punctaj inferior.

12.b. Afirmația neadevărată a președintelui Comisiei de Etică UNArte cu privire la cadrul didactic Radu Comșa

CEMU nu are competențe în vederea realizării unei analize cu privire la calitatea resursei umane, respectiv pentru a aprecia dacă Radu Comșa are pregătirea profesională în vederea orelor de curs și/sau seminar. Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior sau orice altă agenție de evaluare și asigurarea a calității înscrisă în EQAR sunt îndreptățite să se exprime cu privire la acest subiect, pornind de la reglementările naționale în vigoare.

12.c. Dezinformarea CEMU de către președintele Comisiei de Etică UNArte

Aspectele prezentate de petent nu se susțin. Acesta nu a primit recomandarea directorului de departament pentru continuarea dosarului de menținere în funcție. De asemenea, a primit 3 voturi dintr-un total de 23, în cadrul Consiliului Facultății de Arte Decorative și Design, întrunit în data de 23.05.2017. Prin urmare, a fost respectată Metodologia privind menținerea calității de titular peste vârsta legală de pensionare a cadrelor didactice funcția de profesor universitar sau conferențiar universitar.

12.d. Comisia de etică UNArte a susținut în mod nejustificat inexistența conflictului de interese

Afirmațiile lui Alexandru Ghilduș nu se susțin, după cum am arătat în paginile anterioare.

13. Colaborări și contracte netransparente între Universitatea Națională de Arte din București și firma unde este asociat Dinu Dumbrăvicean

Pornind de la teza nerespectării transparenței prin nepublicarea raportului anual al rectorului, Alexandru Ghilduș nu implică colaborări și contracte netransparente între instituția de învățământ superior și respectiva firmă. Totuși, UNArte trebuie să adopte o serie de măsuri privind creșterea gradului de transparentizare. Secțiunea http://unarte.org/anunturi/, unde sunt încărcate toate anunțurile este greu de parcurs și nu pot fi urmărite în mod real anumite anunțuri privind licitațiile desfășurate, respectiv alte proceduri de achiziții. Universitatea Națională de Arte din București va dedica achizițiilor publice o secțiune specială pe pagina web a instituției, în vederea creșterea gradului de transparentizare și respectării obligațiilor legale în domeniu.

14. Încredințarea ilegală a susținerii de cursuri vocaționale de către directorul de departamentul Dinu Dumbrăvicean conferențiarului Radu Comșa, neabilitat conform legii să le susțină

CEMU nu are competențe în vederea realizării unei analize cu privire la calitatea resursei umane, respectiv pentru a aprecia dacă Radu Comșa are pregătirea profesională în vederea orelor de curs și/sau seminar. Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior sau orice altă agenție de evaluare și asigurarea a calității înscrisă în EQAR sunt îndreptățite să se exprime cu privire la acest subiect, pornind de la reglementările naționale în vigoare.

Concluzii:
1. Consiliul de Etică și Management Universitar menține în integralitate Hotărârea nr. 39/25.07.2019.
2. UNArte a încălcat prevederile art. 130 alin. (2), respectiv art. 124 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011. Instituția de învățământ superior va publica toate rapoartele anuale ale rectorului susținute începând cu anul universitar 2012/2013, inclusiv anexele, pe site-ul instituției de învățământ superior, sub sancțiunea aplicării art. 125 din Legea educației naționale nr. 1/2011.
3. UNArte nu a încălcat prevederile art. 213 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, în ceea ce privește alegerea lui Cătălin Bălescu pentru încă un mandat de rector.
4. Nu există dovezi în ceea ce privește existența unei situații de incompatibilitate și conflict de interese între Dinu Dumbrăvicean, în calitate de director de departament și acționar al firmei Faber Studio SRL, respectiv Adelina Butnaru, Radu Manelici și Ioan Olteanu.
5. UNArte a încălcat parțial prevederile art. 124 alin. (1) lit. a) și e) în ceea ce privește publicarea unor declarații de avere și interese. Universitatea va publica declarațiile de avere și interese ale lui Dinu Dumbrăvicean, în calitate de președinte al Senatului UNArte, pe site-ul instituției de învățământ superior. De asemenea, aceasta va pune la dispoziția CEMU declarațiile de avere și interese depuse de Dinu Dumbrăvicean în perioada 2017 – 2020, în calitate de director de departament, pentru a fi trimise petentului Alexandru Ghilduș. În conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 176/2010, persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile în cauză au obligația de a asigura „afișarea și menținerea declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, pe pagina de internet a instituției, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepția localității unde sunt situate, adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii. Declarațiile de avere și declarațiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituției și a Agenției pe toată durata exercitării funcției sau mandatului și 3 ani după încetarea acestora și se arhivează potrivit legii”.
6. Nu au fost identificate încălcări cu privire la legalitatea deciziilor luate de structurile UNArte cu privire la pensionarea lui Alexandru Ghilduș.
7. Nu au fost identificate elemente care să indice faptul că rectorul Cătălin Bălescu și directorul de departament la acel moment, Dinu Dumbrăvicean, ar fi abuzat de autoritate, în conformitate cu art. 12 lit. h) din Carta UNArte.
8. Comisia de etică din cadrul UNArte a arătat faptul că decizia de a continua colaborarea cu o serie de cadre didactice asociate (Radu Manelici, Ioan Olteanu și Adelina Butnaru) a fost luată în baza art. 285 alin. (5), art. 291 alin. (5) și art. 296 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu respectarea art. 27 alin. (2) și art. 28 alin. (1) – (3) din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice în cadrul UNArte.
9. Consiliul Departamentului de Design a aprobat în data de 06.09.2018, scoaterea la concurs a posturilor vacante pentru lector poziția 13 și poziția 16. De asemenea, nu există indicii temeinice care să demonstreze lipsa transparenței în publicarea informațiilor privind ocuparea posturilor didactice de colaborare la plata cu ora. Faptul că reclamantul și fiul acestuia au participat la concurs reprezintă însăși dovada că au fost realizate forme minimale de publicitate privind concursul.
10. CEMU nu are competențe în vederea realizării unei analize cu privire la calitatea resursei umane, respectiv pentru a aprecia dacă Radu Comșa are pregătirea profesională în vederea orelor de curs și/sau seminar. Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior sau orice altă agenție de evaluare și asigurarea a calității înscrisă în EQAR sunt îndreptățite să se exprime cu privire la acest subiect, pornind de la reglementările naționale în vigoare.
11. Alexandru Ghilduș nu a primit recomandarea directorului de departament pentru continuarea dosarului de menținere în funcție. De asemenea, a primit 3 voturi dintr-un total de 23, în cadrul Consiliului Facultății de Arte Decorative și Design, întrunit în data de 23.05.2017. Prin urmare, a fost respectată Metodologia privind menținerea calității de titular peste vârsta legală de pensionare a cadrelor didactice funcția de profesor universitar sau conferențiar universitar.
12. Secțiunea http://unarte.org/anunturi/, unde sunt încărcate toate anunțurile este greu de parcurs și nu pot fi urmărite în mod real anumite anunțuri privind licitațiile desfășurate, respectiv alte proceduri de achiziții. Universitatea Națională de Arte din București va dedica achizițiilor publice o secțiune specială pe pagina web a instituției, în vederea creșterea gradului de transparentizare și respectării obligațiilor legale în domeniu.
13. În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, CEMU va clasa orice altă petiție viitoare care face trimitere la faptele deja menționate.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2020-11-19
87Hotarare 1


Hotărâre nr. 1/28.01.2021

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge contestația înregistrată cu nr. CEMU cu nr. 146/12.10.2020 formulată de domnul conf. univ. dr. Augustin Curticapean, referitoare la anularea Deciziei Comisiei de Etica si Deontologie a UMFST nr. 8050/30.09.2020 de sancționare cu avertisment scris a petentului, în ședința din 28.01.2021, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea înregistrată la CEMU cu nr. 146/12 octombrie 2020 formulată de conf. univ. dr. Augustin Curticapean insotita de anexe.
Membrii CEMU au constatat următoarele:
Se solicita anularea Deciziei Comisiei de Etica si Deontologie a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie G.E. Palade din Târgu Mureș (UMFST) nr. 8050/30.09.2020 de sancționare cu avertisment scris a petentului.
Principalele aspecte sesizate sunt:
• invocarea pretinsei nelegalități a deciziei de sancționare deoarece aceasta încalcă flagrant prevederile art. 312 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, art. 16(11), art. 27(1) și art. 183 din Carta universitară UMFST, art. 9 din Codul etic al UMFST care stipulează „dreptul neîngrădit la opinie, la libera exprimare cu bună-credință, privind sesizarea încălcării legislației sau a reglementărilor în vigoare”.
• petentul invocă respectarea tuturor etapelor procedurale de sesizare a Comisia de Etică și Deontologie a UMFST
• invocarea pretinsei nelegalități a deciziei de sancționare deoarece Comisia de Etică și Deontologie a UMFST nu a luat în considerare solicitarea petentului de reprogramare a audierii în condițiile solicitate de acesta.
• Comisia de Etică si Deontologie a UMFST nu a ținut cont de disponibilitatea petentului de a gasi o cale amiabila de soluționare a diferendelor
• în opinia petentului Comisia de Etică si Deontologie a UMFST a desconsiderat în mod deliberat faptele acuzate in reclamatiile transmise
• În opinia petentului decizia Comisiei de Etică si Deontologie a UMFST „demonstrează indubitabil superficialitate dar și dorința de a lua decizia de sancționare ceea ce a afectat iremediabil imaginea și demnitatea personală și profesională a reclamantului”.
Concluzii:
Analizând documentele, CEMU nu a identificat elemente care să confirme aspectele reclamate de petent. În plus, nu au fost identificate încălcări ale prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 și ale legislației subsecvente. CEMU, respinge, prin urmare, contestația domnului conf. univ. dr. Augustin Curticapean.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2021-01-28
88Hotarare 2


Hotărâre nr. 2/28.01.2021

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge petiția înregistrată cu nr. CEMU cu nr. 183/18.11.2020 formulată de de doamna Geta Elisabeta Duican, cu privire la posibila nerespectare a metodologiei de acordare a burselor studențești în Universitatea din Craiova, în ședința din 28.01.2021, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Adresa doamnei Geta Elisabeta Duican, înregistrată cu nr. CEMU-183/18.11.2020.
2. Adresa Universității din Craiova, înregistrată cu nr. CEMU-03/12.01.2021, ca urmare a solicitării realizate de consiliu pentru a acorda un punct de vedere prin adresa nr. CEMU-02/11.01.2021.

Membrii CEMU au constatat următoarele:
Doamna Geta Elisabeta Duican, studentă în cadrul unui program de studii universitare de master din cadrul Facultății de Științe a Universității din Craiova a solicitat o verificare a respectării procedurilor privind acordarea burselor studențești, întrucât „apar persoane care obțin bursa de merit și nu se regăsesc pe lista celor admiși”. Aceasta mai arată că „studenții vorbesc că sunt aceleași persoane an de an, se înscriu primesc bursa un semestru și nu termină anul”.

Universitatea din Craiova, prin răspunsul trimis CEMU, a arătat că au existat două sesiuni de admitere la studiile universitare de master, nu doar cea din septembrie 2020, așa cum rezultă din sesizare. De asemenea, s-a precizat că Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de spriin material pentru studenți a fost respectat, fiind oferite mai multe detalii în acest sens.

De asemenea, la nivelul instituției de învățământ superior „nu a fost depusă nicio contestație la nivelul comisiei de burse a Facultății de Științe, în sensul invocat de petentă”.

Concluzii

Sesizarea înaintată CEMU de către doamna Geta Elisabeta Duican nu este susținută de dovezi concrete ale fraudării procesului de acordare a burselor de merit. Universitatea din Craiova a prezentat, detaliat, modul în care acestea au fost distribuite.

Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliul de Etică și Management Universitar respinge petiția doamnei Geta Elisabeta Duican.


Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2021-01-28
89Hotărâre 3


2021-01-28
90Hotărâre 4Hotărâre nr. 4 /18.02.2021

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge petiția înregistrată cu nr. CEMU - 101/19.08.2020, depusă de doamna Crasi Oana Nicoleta, prin avocat Kis Alex-Ioan, cu privire la posibile abateri de la normele de bună conduită în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în ședința din 18.02.2021, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Adresa doamnei Crasi Oana Nicoleta, înregistrată cu nr. CEMU-101/19.08.2020.

Membrii CEMU au constatat următoarele:

Doamna Crasi Oana Nicoleta, prin avocat Kis Alex-Ioan, au formulat o „autosesizare” în care reclamă următoarele:
• Existența unei comisii „nelegale” înființată la nivelul Facultății de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, „fondată împotriva” doamnei Crasi Oana Nicoleta;
• „Grup online pe platforma de socializare facebook înființat împotriva” doamnei Crasi Oana Nicoleta;
• „Se susține că există 43 de sesizări împotriva subsemnatei [n.a. – doamna Crasi Oana Nicoleta] însă nu ni se pun la dispoziție. Apreciem că sesizările sunt fictive, adică în sensul că nu există. Au fost susținute de așa zisa Comisie de Etică a FSAS”.

Sesizarea este întemeiată în baza art. 4^2 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, care stabilește la art. 5 alin. (1) că organismul responsabil de coordonarea și monitorizarea aplicării normelor de conduită morală și profesională în activitățile de cercetare-dezvoltare este Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI).
Concluzii

CEMU nu poate emite o hotărâre în baza legală la care face trimitere petenta. Organismul consultativ care este îndreptățit să emită o decizie în baza articolelor menționate de petentă este CNECSDTI.

Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliul de Etică și Management Universitar respinge petiția doamnei Crasi Oana Nicoleta.


Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2021-02-18
91Hotărâre 5


Hotărâre nr. 5/18.02.2021

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU - 118/07.09.2020, depusă de doamna Nedelcu Gh. Gabriela-Georgeta, cu privire la posibile nereguli și ilegalități vizând concursul pentru postul vacant de referent S la disciplina Chimie organică generală și anorganică, Departamentul Farmacie I, Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, în ședința din 18.02.2021, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Adresa doamnei Nedelcu Gh. Gabriela-Georgeta, înregistrată cu nr. CEMU-118/07.09.2020.
2. Adresa Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, înregistrată cu nr. CEMU-163/29.10.2020.

Membrii CEMU au constatat următoarele:

Doamna Nedelcu Gh. Gabriela-Georgeta a înaintat CEMU un memoriu prin care reclamă mai multe aspecte:
• CEMU nu a întreprins niciun fel de măsuri și nu a comunicat doamnei Nedelcu niciun răspuns față de memoriul pe care aceasta pretinde că l-a înaintat în data de 12.08.2020.
• Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, precum și Consiliul de administrație al instituției de învățământ superior nu ar fi întreprins măsuri în vederea soluționării situațiilor semnalate prin memoriile înaintată de petentă din 11.08.2020 și 12.08.2020.
• În cadrul concursului pentru postul vacant de referent S la disciplina Chimie organică generală și anorganică, Departamentul Farmacie I, Facultatea de Farmacie, mai precis a probei scrise, desfășurate pe 01.09.2020, au fost semnalate următoarele probleme:
o La data probei scrise, în interiorul sălii unde s-a desfășurat proba ar fi fost deja prezent un candidat înainte ca celorlalți patru să li se permită intrarea.
o Așezarea în sală a candidaților ar fi fost „premeditată strategic”.
o Candidații ar fi fost obligați să semneze pe spatele foii de concurs.
o Membrii comisiei nu s-au prezentat în fața candidaților.
o Timpul alocat probei scrise ar fi fost insuficient – 2 ore.
o Petenta ar fi fost „șicanată” și întreruptă constant preț de 40 de minute.
o Formularea subiectelor ar fi fost realizată în mod ilegal și abuziv, făcând trimitere la o legislație care nu ar mai fi în vigoare.
o Petenta ar fi fost jignită cu scopul de a fi șicanată.
o Numerotarea foilor de concurs ar fi fost realizată astfel încât să i se identifice lucrarea la evaluarea acesteia.
o La sfârșitul probei scrise i-a fost luată foaia cu subiecte și ciornele.
o Afișarea rezultatelor la proba scrisă a fost făcută târziu.
o Calendarul de concurs nu ar fi prevăzut un termen limită pentru contestație.
o Alte încălcări ale HG nr. 286/2011 cu privire la evaluarea candidaților.

CEMU a solicitat un punct de vedere din partea Comisiei de Etică și Deontologie Universitară a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București (CEDU-UMFCD), prin adresa nr. CEMU-122/08.09.2020. Aceasta a analizat aspectele semnalată de petentă în vederea verificării respectării art. 3 alin. (3) (nediscriminarea și egalitatea de șanse), art. 4 (meritul), art. 7 (transparența) și art. 8 (responsabilitatea) din Codul de Etică și Deontologie a instituției de învățământ superior.

Prin Hotărârea nr. 1/22.10.2020 a CEDU-UMFCD, luată în baza Raportului de caz nr. 1/11.10.2020, Comisia de Etică și Deontologie Universitară a stabilit că „nu pot fi reținute încălcări ale normelor” mai sus menționate, iar acuzațiile formulate de doamna Nedelcu Georgeta Gabriela sunt nefondate.


Concluzii
Acuzațiile formulate de petenta Nedelcu Georgeta Gabriela nu sunt însoțite de dovezi concrete. Din actele prezentate nu reies încălcări ale legislației naționale sau la nivelul UMFCD.

Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliul de Etică și Management Universitar respinge petiția doamnei Nedelcu Georgeta Gabriela.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2021-02-18
92Hotărâre 6


Hotărâre nr. 6/18.03.2021
În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU - 334/12.12.2019 formulată de domnul lect. univ. dr. Marius Florin Mihăilă, în calitate de președinte al Comisiei de Etică și Deontologie Universitară din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, privind anumite încălcări ale legislației de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), organism consultativ la nivel național al Ministerului Educației și Cercetării, în ședința din 15.04.2021, cu votul a 8 (opt) din cei 8 (opt ) membri prezenți.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea depusă de lect. univ. dr. Marius Florin Mihăilă, înregistrată cu nr. 334/12.12.2019.
Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat următoarele:
Sesizarea făcută de petent („Prin această sesizare dorim să vă aducem la cunoștință faptul că GEORGE CĂLINESCU este PLAGIATOR”) nu intră în competența Consiliului de Etică și Management Universitar, în conformitate cu prevederile art. 218 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 și, mai mult, este neserioasă și jignitoare.
Concluzii:
Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliul de Etică și Management Universitar respinge sesizarea depusă de lect. univ. dr. Marius Florin Mihăilă, în calitate de președinte al Comisiei de Etică și Deontologie Universitară din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.
Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2021-03-18
93Hotărâre 7


Hotărâre nr. 7/18.03.2021

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU – 01/05.01.2021, formulată de domnul Laurențiu-Răducu Popescu, cadru didactic în cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I” din București, privind posibila încălcare a principiilor de etică universitară în cadrul instituției de învățământ superior menționate, în ședința din 18.03.2021, în unanimitate.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea depusă de domnul Laurențiu-Răducu Popescu, înregistrată cu nr. CEMU-01/05.01.2021 și anexele.
Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat următoarele:
În conformitate cu prevederile art. 170 alin. (1), Consiliul de etică și management universitar poate lua o serie de măsuri în ceea ce privește conducătorii de doctorat și școlile doctorale, în cazul în care se constată nerespectări ale standardelor de calitate sau de etică profesională. Din punct de vedere procedural, CEMU nu a constat astfel de încălcări.

Hotărârea Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din București se întemeiază pe prevederile art. 13 (f) și 15 din regulamentul de organizare și funcționare. Ultimul articol, de altfel, statuează principiul oportunității în ceea ce privește acceptarea sau retragerea calității de conducător de doctorat în respectivul IOSUD.

Comisia de etică a instituției de învățământ superior a analizat acest caz și prin Hotărârea nr. 2/18.12.2020, a stabilit că nu s-au încălcat prevederi ale legislației naționale.

Concluzii:
Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliul de Etică și Management Universitar respinge sesizarea depusă de domnul Laurențiu-Răducu Popescu, cadru didactic în cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I” din București, ca fiind neîntemeiată.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2021-03-18
94Hotărâre 8


Hotărâre nr. 8/18.03.2021
În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată înregistrată cu nr. CEMU-47/11.03.2020, formulată de către doamna Cosmina Stalidi, fostă studentă la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, în ședința din 18.03.2021, în unanimitate.


Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Adresa de înaintare a memoriului, realizată de Ministerul Educației și Cercetării, cu nr. CEMU-47/11.03.2020;
2. Memoriul doamnei Cosmina Stalidi, înaintat către Ministerul Educației și Cercetării, cu nr. MEN-10198/20.12.2019.
3. Hotărârea Comisiei de etică universitară a Academiei Tehnice Militară „Ferdinand I” din București nr. 1/31.01.2020.

Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat următoarele:
Doamna Cosmina Stalidi a reclamat comportamentul abuziv al unui cadru didactic din Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, în persoana domnului Mihai Virgiliu Togan. Acesta ar fi avut o atitudine intimidantă în raport cu studenta în cauză. De asemenea, în cadrul evaluării la disciplina Programare Orientată pe Obiect, cadrul didactic ar fi fost singurul evaluator, deși se afla într-o situație conflictuală cu studentul. Conducerea instituției de învățământ superior a încercat să aplaneze situația conflictuală, însă, într-un final, doamna Stalidi a fost exmatriculată pentru că nu ar fi obținut numărul minim de credite transferabile necesar pentru a promova anul universitar.
În data de 08.10.2020, CEMU a audiat-o atât pe doamna Cosmina Stalidi, cât și pe domnul Mihai Virgiliu Togan. Situația conflictuală dintre studentă și cadru didactic a fost posibilă și datorită inexistenței unor prevederi clare în ceea ce privește evaluarea studenților, care ar fi trebui să fie parte din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”. Acesta a fost revizuit ulterior evaluării din sesiunea de vară 2019.
Comisia de etică universitară a Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” din București nu a putut dovedi „cu certitudine, existența unor comportamente/atingere aduse onoarei, reputației și demnității persoanelor din propria instituție de către membrii comunității universitare, comportamente ce aduc atingere demnității sau creează o atmosferă intimidantă, ostilă, degradantă, umilitoare sau ofensatoare îndreptate împotriva unor persoane sau a unui grup de persoane, hărțuire”. Din nou, comisia nu a putut dovedi încălcări ale Legii educației naționale nr. 1/2011 sau ale Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați.
Totuși, în urma parcurgerii documentelor și a audierii părților implicate, prin faptul că studenta a fost evaluată singură în sală de către cadrul didactic cu care s-a aflat într-o stare de conflict, reiese faptul că a fost încălcat art. 11 alin. (1) lit. r) din anexa la OMECTS nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului.
Concluzii:
Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliul de Etică și Management Universitar respinge sesizarea depusă de către studenta Stalidi Cosmina, ca fiind neîntemeiată.
Consiliul de Etică și Management Universitar recomandă Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” din București să îmbunătățească activitatea de consiliere psihologică a studenților prin intermediul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră.


Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2021-03-18
95Hotărâre 9


Hotărâre nr. 9/15.04.2021
de rectificare a erorii materiale conținute de hotărârea nr. 1/28.01.2021


În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat prezenta hotărâre de rectificare a erorii materiale conținute de Hotărârea nr. 1/28.01.2021, prin care s-a respins contestația înregistrată cu nr. CEMU-146/12.10.2020, formulată de domnul conf. univ. dr. Augustin Curticăpean, referitoare la anularea Deciziei Comisiei de Etică și Deontologie a UMFST nr. 8050/30.09.2020 de sancționare cu avertisment scris a petentului, în ședința din 28.01.2021. Prezenta hotărâre a fost adoptată, în ședința din 15.04.2021, cu votul a 7(șapte) din cei 8(opt) membri prezenți. Doamna Anca Meda Georgescu nu a participat la vot, fiind în incompatibilitate conform prevederilor art. 28 pct. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Etică și Management Universitar, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017.


Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Plângerea prealabilă formulată de domnul Augustin Curticăpean, înregistrată cu nr. CEMU – 50/16.03.2021 împotriva Hotărârii CEMU nr. 1/28.01.2021.
2. Procesul verbal al ședinței Consiliului de Etică și Management Universitar din data de 28.01.2021.
Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat următoarele:

Domnul Augustin Curticăpean a sesizat prin plângerea prealabilă înregistrată cu nr. CEMU – 50/16.03.2021 împotriva Hotărârii CEMU nr 1/28.01.2021, faptul că aceasta ar încălca prevederile art. 28 pct. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de etică și management universitar, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017. În fapt, prin adoptarea în unanimitate, unul dintre membrii consiliului ar fi fost în conflict de interese. Este menționată doamna Anca Meda Georgescu, cadru didactic al Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Procesul verbal al ședinței Consiliului de Etică și Management Universitar din data de 28.01.2021 reține faptul că hotărârea a fost adoptată în majoritate (7 membri din cei 8 prezenți), în contextul în care doamna Anca Meda Georgescu s-a abținut de la vot. Dânsa a fost înștiințată cu privire la starea de incompatibilitate încă din momentul în care a fost depusă sesizarea dumneavoastră și – pe cale de consecință – nu a participat la nicio etapă de soluționare a acestei sesizări.

În aceste condiții, consemnarea din hotărârea nr. 1/28.01.2021/și din procesul-verbal pe baza căruia s-a redactat hotărârea, în care s-a menționat că aceasta a fost adoptată „în unanimitate”, reprezintă o eroare materială, care urmează a fi rectificată prin prezenta hotărâre.Concluzii:

- Se constată eroarea materială existentă în cuprinsul Hotărârii nr. 1/28.01.2021, în sensul că hotărârea a fost adoptată „în unanimitate”;
- Paragraful „Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge contestația înregistrată cu nr. CEMU-146/12.10.2020, formulată de domnul conf. univ. dr. Augustin Curticăpean, referitoare la anularea Deciziei Comisiei de Etică și Deontologie a UMFST nr. 8050/30.09.2020 de sancționare cu avertisment scris a petentului, în ședința din 28.01.2021, în unanimitate” se înlocuiește cu următorul paragraf: „Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge contestația înregistrată cu nr. CEMU-146/12.10.2020, formulată de domnul conf. univ. dr. Augustin Curticăpean, referitoare la anularea Deciziei Comisiei de Etică și Deontologie a UMFST nr. 8050/30.09.2020 de sancționare cu avertisment scris a petentului, în ședința din 28.01.2021, cu votul a 7 (șapte) din cei 8 (opt) membri prezenți. Doamna Anca Meda Georgescu nu a participat la vot, fiind în incompatibilitate conform prevederilor art. 28 pct. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de etică și Management Universitar, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017”.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2021-04-15
96Hotărâre 10


Hotărâre nr. 10/15.04.2021

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat hotărârea cu privire la sesizarea formulată de doamna Daniela Mitrofan, în calitate de președinte al Asociației Platforma Reset, privind potențiale abateri disciplinare ale domnului Tudorel Toader, rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în ședința din 15.04.2021 cu votul a 8 (opt) din cei 8 (opt) membri prezenți.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea depusă de doamna Daniela Mitrofan, în calitate de președinte al Asociației Platforma Reset, înregistrată cu nr. CEMU – 193/17.12.2020.

Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat următoarele:

Petenta reclamă faptul că în perioada martie – decembrie 2018, domnul Tudorel Toader, ministrul justiției la acel moment, a acordat două interviuri în biroul de rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași”, în ciuda faptului că era autosuspendat. În adresa trimisă CEMU, petenta apreciază faptul că acordarea unui interviu din biroul de rector al UAIC s-a realizat cu încălcarea normelor de etică academică, fiind vorba de abateri de la etica universitară. Mai exact, aceasta arată că ar fi fost încălcate următoarele prevederi ale Codului de etică al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași:
• Art. 14 alin. (1), lit. h) – „obținerea, pretinderea sau nerefuzarea unor avantaje necuvenite”;
• Art. 14 alin. (1) lit. o) – „folosirea abuzivă a calității de membru al comunității academice”;
• Art. 14 alin. (1) lit. q) – „folosirea numelui UAIC, a resurselor umane, financiare sau materiale în scopuri politice partizane”.

Doamna Daniela Mitrofan s-a adresat Comisiei de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (CEU UAIC) cu privire la aceste potențiale încălcări ale prevederilor instituționale cu privire la etica universitară, printr-o adresă datată 03.02.2020. CEU UAIC s-a pronunțat cu privire la această sesizate prin Hotărârea nr. 30/29.03.2020. Reținem că în cuprinsul hotărârii se precizează în mod explicit că, „sub aspect formal, se constată că sesizarea conține elementele necesare pentru a putea investi Comisia de Etică”.

Totuși, CEU UAIC „a decis, în urma analizei sesizării, cu majoritatea voturilor exprimate de cei prezenți, că se află în situație de conflict de interese care grevează abilitatea membrilor comisiei de a soluționa petiția mai sus indicată, fapt pentru care nu demarează procedura de analiză a sesizării”. Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a invocat în acest sens art. 130 alin. (1) lit. a), care prevede stabilirea situațiilor de conflicte de interese și incompatibilități în codul de etică și deontologie profesională universitară, respectiv un paragraf pe care l-am identificat în proiectul de Metodologie de etică și integritate în procesul de evaluare instituțională a universităților din România , document care nu a fost adoptat și nu are nicio valoare din punct de vedere juridic:

„Etica relațiilor între membrii comunității academice solicită evitarea legăturilor și pozițiilor care duc la conflicte de interese și incompatibilități de natură să afecteze judecățile, evaluările obiective și acțiunile membrilor comunității și să permită: favoritismul; nepotismul; aplicarea de standarde duble în apreciere / evaluare; acte de persecuție sau de răzbunare”.

Pe de altă parte, CEU UAIC sugerează, citând Codul de etică și deontologie profesională a personalului de cercetare-dezvoltare, emis de CNECSDTI la data de 09.07.2019, faptul că această sesizare ar trebui soluționată prin „transferarea sesizării la structuri instituționale similare din alte ministere, din universități”.

Argumentarea Comisiei de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, precum și decizia luată sunt lipsite de temei juridic. O comisie de etică universitară se bucură de independență, aceasta fiind certificată de modul în care este constituită, prezentat la art. 306 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

„Structura și componența comisiei de etică universitară este propusă de consiliul de administrație, avizată de senatul universitar și aprobată de rector. Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional și autoritate morală. Nu pot fi membri ai comisiei de etică universitară persoanele care ocupă vreuna dintre funcțiile: rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducție.” (p.11)

Faptul că în acest caz este vorba de rectorul instituției de învățământ superior nu ar trebui să împiedice membrii comisiei de etică să se abțină de la a se pronunța, decât dacă sunt cu adevărat într-o situație de incompatibilitate prevăzută de Legea educației naționale nr. 1/2011, respectiv Codul de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Prin modul în care a fost prezentat procesul de deliberare, acest lucru nu se constată. Astfel, incompatibilitățile reprezintă situații excepționale, particulare, care sunt identificate ca atare. Incompatibilitățile sau conflictele de interese sunt prezentate în cadrul ședinței de către membrii în cauză. Acestea nu se supun la vot, acesta reprezentând o componentă subiectivă, nereglementată de legislație.

De asemenea, organisme la nivel național, precum Consiliul de Etică și Management Universitar, nu se pot exprima într-un caz în absența unui punct de vedere din partea instituției de învățământ superior, în cazul de față fiind vorba chiar de CEU UAIC, conform prevederilor art. 19 din OMEN nr. 4783/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de etică și management universitar.

Concluzii:

Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliul de Etică și Management Universitar hotărăște următoarele:
1. În conformitate cu art. 124 alin. (1) lit. c) din LEN 1/2011, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este obligată de răspunderea publică să respecte politicile de echitate și etică universitară, cuprinse în Codul de etică și deontologie profesională aprobat de senatul universitar.
2. Comisia de Etică din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are obligația de a se pronunța cu privire la sesizare depusă de doamna Daniela Mitrofan în data de 03.02.2020.
3. După cum este precizat în Hotărârea nr. 30/29.04.2020, la nivelul CEU UAIC a existat un precedent similar în care Comisia de Etică a invitat experți externi în Comisia de Analiză. Acesta a avut loc în urma Hotărârii CEMU nr. 40/25.07.2019. Prin urmare, există cadrul legal necesar în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale ale CEU UAIC.
4. Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va oferi un răspuns la sesizarea înaintată de doamna Daniela Mitrofan în data de 03.02.2020 în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei Hotărâri CEMU, conform art. 309 din Legea educației naționale nr. 1/2011.
5. Nerespectarea prezentei hotărâri constituie o încălcare a art. 124 alin. (1) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011 și va fi sancționată în conformitate cu art. 125 alin. (1) lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2021-04-15
97Hotărâre 11


Hotărâre nr. 11/20.05.2021

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat hotărârea de a respinge sesizările înregistrate cu nr. CEMU - 04/15.01.2021, respectiv nr. CEMU - 06/22.01.2021, formulate de Colegiul Medicilor Stomatologi Timiș cu privire la „abuzuri și presiuni permanente, datorită cumulului de funcții ale doamnei prof. univ. dr. Ecaterina Ionescu”, cadru didactic titular și prorector al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, în ședința din 20.05.2021, cu votul a 8 (opt) din cei 8 (opt) membri prezenți.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea depusă de Colegiul Medicilor Stomatologi Timiș, redirecționată de Direcția Generală Învățământ Universitar a Ministerului Educației și Cercetării, înregistrată cu nr. CEMU-04/15.01.2021;
2. Sesizarea depusă de Colegiul Medicilor Stomatologi Timiș, redirecționată de Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, înregistrată cu nr. CEMU-06/22.01.2021;
3. Punctul de vedere al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, înregistrat cu nr. CEMU-41/02.03.2021.

Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat următoarele:

Colegiul Medicilor Stomatologi Timiș a reclamat faptul că doamna prof. univ. dr. Ecaterina Ionescu, prin faptul că a cumulat o serie de poziții și funcții în mediul public din România , ar fi „hărțuit” și supus la „abuzuri și presiuni permanente”, mai mulți membri ai Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș. Trecând peste aspectele care vizează activitatea în Colegilul Medicilor Stomatologi din România și care nu sunt de competența CEMU, sunt precizate o serie de potențiale abuzuri care intră sub incidența Legii educației naționale nr. 1/2011.

Astfel, se precizează că doamna Ecaterina Ionescu nu a îndeplinit standardele minimale CNATDCU pentru a dobândi gradul didactic de profesor universitar, raportând articole ISI care ar fi „neadevăruri”. Evaluarea îndeplinirii standardelor minimale de acceptare pentru o funcție didactică este un atribut al CNATDCU, în conformitate cu art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

De asemenea, pentru acuzațiile de șantaj, acțiune realizată în calitate de evaluator ARACIS, nu sunt prezentate dovezi. Aceste acuzații ar trebui să facă obiectul unei evaluări în cadrul Comisiei de etică a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior din România.

Concluzii:

CEMU nu a identificat acțiuni concrete prin care doamna prof. univ. dr. Ecaterina Ionescu să fi încălcat etica și deontologia universitară.

Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliul de Etică și Management Universitar respinge sesizările Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda


2021-05-20
98Hotărâre 12


Hotărâre nr. 12 /20.05.2021

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU-18/01.02.2021 formulată de domnul Enache Silviu Valentin referitoare la procesul decizional și documentația „prin care s-a decis ca domnul Ioniță Dragoș, în calitatea sa de student doctorand al Școlii Doctorale a SNSPA a fost declarat câștigator și eligibil pentru angajare în funcția de SECRETAR al Școlii Doctorale a SNSPA București”, în ședința din 20.05.2021, cu votul a 8 (opt) din cei 8 (opt) membri prezenți.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea domnului Enache Silviu Valentin înregistrată cu nr. CEMU-18/01.02.2021 însoțită de documentele suport.
2. Contestația procedurii de concurs din 28.01.2021.
3. Procesul verbal privind soluționarea contestației din 28.01.2021.
4. Hotarârea nr. 2/08.03.2021 a Comisiei de Etică a SNSPA privind sesizarea din 01.03.2021.

Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat următoarele:

1. Petentul a contestat în termen legal rezultatul concursului.
2. Comisia de contestații - legal constituită - a analizat și a respins contestația.
3. Comisia de etică a analizat toate documentele concursului și a admis hotarârea comisiei de contestații.
4. Concursul s-a desfășurat conform metodologiei specifice SNSPA.
5. Nu există incompatibilitate între student doctorand și secretar școala doctorală.

Concluzii:

Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliul de Etică și Management Universitar respinge sesizarea domnului Enache Silviu Valentin.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda


2021-05-20
99Hotărâre 13


Hotărâre nr. 13/17.06.2021

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu nr. CEMU-47/11.03.2021 formulată de domnul R.S., cu privire la încălcarea unor drepturi de către domnul I.K., cadru didactic al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, în ședința din 17.06.2021, cu votul a 7 (șapte) din cei 8 (opt) membri prezenți. Domnul Ciprian Ion Preda nu a participat la vot fiind în stare de incompatibilitate conform prevederilor art. 28 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Etică și Management Universitar, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea depusă de domnul R.S, înregistrată cu nr. CEMU-47/11.03.2021;
2. Sesizarea depusă de domnul R.S., înregistrată cu nr. CEMU-123/10.07.2018;
3. Hotărârea CEMU nr. 24/06.12.2018.

Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat următoarele:

Domnul R.S. a continuat să descrie o situație conflictuală cu domnul I.K., cadru didactic al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. Din nou, domnul S. a preferat să se adreseze Consiliului de Etică și Management Universitar, fără a apela la structurile abilitate din cadrul instituției de învățământ superior. Starea de fapt menționată este similară celei anterioare, cu mențiunea apariției dificultăților generate de pandemia de COVID-19.

Totuși, nici de această dată, domnul R.S. nu însoțește alegațiile cu probe în vederea susținerii acestora.

Domnul R.S. nu a reușit să probeze posibilele încălcări ale Legii educației naționale nr. 1/2011 de către Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, respectiv de domnul I. K., cadru didactic în cadrul instituției de învățământ superior mai sus menționate.

Concluzii:

Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliul de Etică și Management Universitar respinge petiția domnului R.S. În vederea medierii relației conflictuale din domnul R.S. și domnul I.K., propunem constituirea unei comisii din reprezentanți ai Comisiei de Etică, Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră, Facultății de Inginerie, respectiv reprezentanți ai studenților, astfel încât să se încerce medierea relației între cadrul didactic și student, în spiritul principiilor Legii educației naționale nr. 1/2011 și a OMECTS nr. 3666/2012.

Vicepreședinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Flavius Antoniu Baias

2021-06-17
100Hotărâre 14


Hotărâre nr. 14/21.07.2021

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat prezenta hotărâre referitoare la sesizarea înregistrată cu nr. CEMU – 78/13.07.2020 formulată de doamna șef lucrări dr. R.D. cu privire la „atitudinea domnului conf. univ. dr. N. A.”, în ședința din 21.07.2021, cu votul a 8 (opt) din cei 8 (opt) membri prezenți.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea înregistrată la UEFISCDI - CEMU cu nr.78/13.07.2020.
2. Adresa Ministerului Educației - DGIU nr. 88/23.07.2020.
3. Adresa CEMU nr. 135/25.09.2020 către Comisia de Etică și Deontologie Universitară – CEDU Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.
4. Hotărârea CEDU-UMF-CD București nr. 3/16.12.2020 cu raportul de caz nr. 2/16.12.2020.

Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat următoarele:
1. Având în vedere faptul că petenta s-a adresat direct Ministerului Educației și CEMU, conform regulamentului de funcționare al CEMU, s-a transmis adresa nr.135/25.09.2020 către CEDU-UMF-CD București.
2. Din analiza raportului de caz nr.2/16.12.2020 și a hotărârii CEDU nr.3/16.12.2020 a rezultat ca, urmare a audierilor în Comisia de Etică și Deontologie Universitară a UMD-CD București, reclamația doamnei șef lucrări dr. R.D. nu mai are obiect odată cu rectificarea adusă și publicată pe site-ul PROFIMED.RO prin care se recunoaște contribuția sa la materialul inițial.
Concluzii:

Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliul de Etică și Management Universitar apreciază activitatea CEDU de soluționare și aplanare a conflictelor pe plan local. Recomandăm ca, în viitor, asemenea sesizări sa fie rezolvate tot pe cale rațională și amiabilă. Sesizarea analizată nu mai este de actualitate.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2021-07-21
101Hotărâre 15


Hotărâre nr. 15 /21.07.2021

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat prezenta hotărâre referitoare la sesizarea înregistrată cu nr. CEMU - 25/12.02.2021 privind obținerea gradului de profesor universitar de către domnul B.V., în ședința din 21.07.2021, cu votul a 8 (opt) din cei 8 (opt) membri prezenți.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Adresa CNECSDTI nr. 864/8.02.2021 prin care înaintează sesizarea nr. 750/07.10.2020 referitoare la obținerea gradului de profesor universitar de către domnul B.V., înregistrată la CEMU cu nr. 25/12.02.2021.
2. Hotărârea CEMU nr. 80/19.11.2020.

Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat următoarele:
1. Consiliul de Etică și Management Universitar s-a pronunțat asupra modului în care Comisia de Etică Universitară din cadrul Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov a procedat la realizarea verificărilor în cazul potențialelor probleme de natură etică vizându-l pe domnul V.B..
2. În cadrul Hotărârii nr. 80/19.11.2020, CEMU a stabilit că nu au existat deficiențe în activitatea Comisiei de Etică Universitară în ceea ce privește analiza problemelor semnalate, procedând corect, în conformitate cu legea și regulamentele proprii.
3. Cu privire la sesizarea de plagiat, am considerat și considerăm că îndrituit în acest sens este Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 206/2004.

Concluzii:

Consiliul de Etică și Management Universitar își menține Hotărârea nr. 80/19.11.2020 și apreciază faptul că, în cazul menționat, activitatea Comisiei de Etică Universitară s-a desfășurat în cadrul legal.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2021-07-21
102Hotărâre 16


Hotărâre nr. 16/23.09.2021

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat prezenta hotărâre referitoare la sesizarea înregistrată cu nr. CEMU 188/18.08.2021, transmisă de Consiliul Facultății de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, în ședința din data de 23.09.2021, în unanimitate în condiții de cvorum.

Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea transmisă de Consiliul Facultății de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, înregistrată cu nr. CEMU 188/18.08.2021;

Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat următoarele:

Consiliul Facultății de Medicină Veterinară (FMV-USAMVB) a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, prin prof. univ. dr. M.C., căruia i s-au delegat competențele și atribuțiile de decan al facultății conform Deciziei nr. 3345/06.08.2021, a semnalat posibile încălcări ale standardelor profesionale și de calitate, precum și eventuale încălcări ale valorilor, principiilor și normelor de etică ale comunității universitare.

Consiliul FMV-USAMVB a apreciat drept „abuzivă și nejustificată” decizia Senatului universitar nr. 4298/30.07.2021 prin care nu a fost prelungită calitatea de titular în învățământ după împlinirea vârstei de 65 de ani a prof. univ. d.h.c. G.P. Reținem faptul că petenții nu s-au adresat Comisiei de etică universitară a USAMVB întrucât au apreciat că ar exista un posibil conflict de interese, care nu ar fi permis o soluționare obiectivă și imparțială a acestui litigiu. Prin urmare, Consiliul de Etică și Management Universitar nu va solicita punctul de vedere al USAMVB, ținând seama doar de cele învederate de petent.

În petiția adresată CEMU se arată că domnul G.P. este cadru didactic de 41 de ani și are o activitate apreciată la nivel național și internațional. În vederea prelungirii raporturilor contractuale între USAMVB și domnul P., a fost aplicată Metodologia privind menținerea calității de titular în învățământ după împlinirea vârstei de 65 de ani.

• Prin adresa nr. 4078/19.07.2021, FMV-USAMVB, prin domnul G.P., care îndeplinea funcția de decan la acel moment, a trimis spre avizare, respectiv aprobare, solicitările de continuare și cele de menținere a activității în cadrul facultății, printre care și cea proprie (înregistrată cu nr. 2594/29.06.2021).
• Acestea au fost aprobate în ședința Consiliului FMV-USAMVB din 16.07.2021. Din procesul verbal nu reiese dacă domnul G.P. și-a exprimat votul în cazul propriului dosar. Anterior, în ședința Departamentului de Științe Preclinice din cadrul FMV-USAMVB din

13.07.2021, solicitarea domnului P. a obținut 37 de voturi pentru, 2 voturi fiind neexprimate.

Consiliul FMV-USAMVB a apreciat că ar fi fost încălcate următoarele prevederi ale Codului de Etică și Deontologie Profesională Universitară:
• Art. 8 – nu a fost respectată demnitatea domnului prof. univ. dr. d.h.c. G.P. prin faptul că ar fi fost apreciate negativ performanțele sale academice, atât de către Consiliul de administrație, cât și de Senatul USAMVB.
• Art. 9 alin. (2) – ar fi fost încălcată libertatea academică prin faptul că votul online la care au participat membrii Senatului USAMVB ar fi fost realizat prin constrângeri (formularul a avut câmpuri predefinite, fără a exista opțiunea unor comentarii sau mențiuni).
• Art. 9 alin. (3) – membrii Senatului USAMVB nu ar fi fost protejați împotriva cenzurii, pentru că în formularul de vot online ar fi fost menționat „fără avizul CA” în dreptul solicitării domnului G.P., în ciuda faptului că ar fi existat un aviz negativ.
• Art. 11 – decizia de a nu se continua raporturile contractuale cu USAMVB ar fi fost nedreaptă și inechitabilă, în contextul în care alte persoane nu ar fi respectat prevederile metodologiei în cauză. Nu se specifică în mod clar despre ce persoane este vorba, respectiv nu sunt prezentate dovezi în acest sens.
• Art. 12 – CA și Senatul USAMVB nu ar fi recunoscut meritul și profesionalismului domnului G.P.
• Art. 14 – Nu ar fi fost respectat principiul transparenței, întrucât avizul nefavorabil al CA ar fi fost prezentat denaturat membrilor Senatului, respectiv cadrul didactic în cauză nu ar fi putut să își prezinte dosarul.

CEMU reține următoarele aspecte:
• Menținerea calității de titular în învățământ a cadrelor didactice la împlinirea vârstei de 65 de ani se poate realiza în baza prevederilor art. 289, al. 3, din Legea educației naționale nr. 1/2011. Cadrul didactic poate opta pentru exercitarea acestui drept, în baza art. 289, al. 3.
• Conform art. 213 alin. (2) lit. l) din Legea educației naționale nr. 1/2011, Senatul universitar are atribuții în ceea ce privește resursa umană (și evaluarea periodică a acesteia).
• Conform art. 213 alin. (6) lit. h) din Legea educației naționale nr. 1/2011, Rectorul îndeplinește atribuții specifice în baza contractului de management, inclusiv cu privire la politica de resursă umană.
• Art. 32 alin. (6) din Constituția României prevede că autonomia universitară este garantată.
• Art. 123 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 prevede că autonomia universitară dă dreptul comunității universitare să își gestioneze resursele materiale și umane cu respectarea strictă a legislației în vigoare.
• Procesul menținerii calității de titular este unul strâns legat de politica de resurse umane a instituției de învățământ superior. În baza autonomiei universitare, o universitate are dreptul de a-și gestiona resursa umană conform reglementărilor în vigoare.
• Aspectele menționate anterior nu reprezintă încălcări ale normelor de etică universitară. Ele reprezintă o imagine mai degrabă subiectivă a unui proces administrativ. Nu a fost prezentat niciun document din care să reiasă în mod direct faptul că domnului G.P. i s-au încălcat drepturi care sunt înscrise în Codul de etică universitară, precum cele menționate anterior.
• Activitatea și personalitatea domnului G.P. erau, cu siguranță, cunoscute la nivelul comunității universitare, fie și doar pentru că acesta îndeplinea funcția de decan în momentul în care a fost luată decizia de a nu se prelungi calitatea de titular în învățământ. CV-ul prezentat și activitatea profesională de-a lungul timpului sunt demne de probitate.
• În schimb, Metodologia privind menținerea calității de titular în învățământ după împlinirea vârstei de 65 ani trebuie actualizată în acord cu prevederile legale în vigoare, în contextul desfășurării procesului educațional și a activității instituției de învățământ superior cu preponderență în mediul online..

Concluzii

Consiliul de Etică și Management Universitar respinge petiția Consiliului Facultății de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, ca fiind neîntemeiată. Nu au fost identificate încălcări ale principiilor de etică universitară. Procesul de menținere a calității de titular în învățământ după împlinirea vârstei de 65 ani este parte a managementului universitar privind resursa umană, beneficiind de prevederile legislative ale autonomiei universitare.

Recomandăm actualizarea Metodologiei privind menținerea calității de titular în învățământ după împlinirea vârstei de 65 ani în acord cu prevederile legale în vigoare, în contextul desfășurării procesului educațional și a activității instituției de învățământ superior cu preponderență în mediul online.

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda

2021-09-23
103Hotărâre 17 2021-10-21
104Hotărâre 182021-10-21
105Hotărâre 192021-10-21
106Hotărâre 202021-10-21
107Hotărâre 212021-10-21
108Hotărâre 222021-10-21
109Hotărâre 232021-10-21
110Hotărâre 242021-11-18
111Hotărâre 252021-11-18
112Hotărâre 12022-01-20
113Hotărâre 22022-02-17
114Hotărâre 32022-02-17
115Hotărâre 42022-02-17
116Hotărâre 52022-03-24
117Hotărâre 62022-03-31
118Hotărâre 72022-03-31
119Hotărâre 82022-03-31
120Hotărâre 92022-03-31
121Hotărâre 102022-04-14
122Hotărâre 112022-06-02
123Hotărâre 122022-07-14
124Hotărâre 132022-07-14
125Hotărâre 142022-11-10
126Hotărâre 12023-05-31
127Hotărâre 22023-05-31
128Hotărâre 32023-06-15
129Hotărâre 42023-06-15
130Hotărâre 52023-06-15
131Hotărâre 62023-06-15
132Hotărâre 72023-07-12
133Hotărâre 82023-07-12
134Hotărâre 92023-07-12
135Hotărâre 102023-09-21
136Hotărâre 112023-09-21
137Hotărâre 122023-09-21
138Hotărâre 132023-11-23
139Hotărâre 142023-11-23
140Hotărâre 152023-11-23
141Hotărâre 162023-11-23
În curs de elaborare

Consiliul de Etică și Management Universitar (CEMU) este organismul consultativ al Ministerului Educației și Cercetării desemnat să se pronunțe asupra litigiilor de etică universitară.

Printre atribuțiile sale se număr și auditarea comisiilor de etică din instituțiile de învățământ superior, în conformitate cu art. 218. alin. (2) lit. b) din legea educației naționale nr. 1/2011.

Procesul de consultare publică cu privire la Procedura CEMU privind auditarea periodică a comisiilor de etică din universități s-a desfășurat în perioada 29 septembrie – 30 octombrie 2020

Forma finală a procedurii a fost adoptată în Ședința CEMU din data de 10 decembrie 2020. Aceasta va intra în vigoare începând cu 1 octombrie 2020.

Procedura poate fi consultată aici.

În curs de actualizare